Trasa Świętokrzyska - budowa drogi

Trasa Świętokrzyska - budowa drogi

Trasa Świętokrzyska wybudowana została na terenie dzielnicy Praga-Północ i poprzez tunel w nasypie kolejowym zapewniła połączenie z dzielnicą Targówek. Długość połączenia drogowego pomiędzy skrzyżowaniem z Wybrzeżem Szczecińskim a ul. Zabraniecką wynosi ponad 3 km. 

ZAKRES PRAC

Projekt zakładał budowę drogi o długości około 3,15 km i przekroju 2x2 pasy ruchu o szerokości 3-3,5 m każdy, z  pasem rozdzielającym pomiędzy jezdniami o szerokości 5 m. Na skrzyżowaniach wykonane zostały dodatkowe pasy do skrętu. Wzdłuż jezdni, po obu stronach wybudowano chodniki oraz drogi rowerowe.  

Inwestycja została podzielona na etapy:

 • Od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zamoyskiego

WYKONAWCA

Heilit+Woerner

LATA REALIZACJI

2013 - 2014

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

10.2014

KOSZT INWESTYCJI

Wartość prac budowlanych - 18 mln zł.

 • Od ul. Zamoyskiego do ul. Targowej

WYKONAWCA

Balzola

LATA REALIZACJI

2017 -2019

UDOSTĘPNIENIE DO RUCHU

04.2019

KOSZT INWESTYCJI

Wartość robót budowlanych - 11,5 mln zł.

 • Od ul. Targowej do al. Tysiąclecia

18.11.2013 r. podpisana została umowa z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę skrzyżowania z ul. Targową,
 • budowę dwujezdniowej ulicy w nowym śladzie o parametrach drogi klasy G,
 • budowę: ścieżek rowerowych, chodników, przystanków komunikacji zbiorowej,
 • przebudowę istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu,
 • rozbiórkę obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną drogą.

 • Od al. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej

W wyniku zmian dokumentacji projektowej dla tej części Trasy Świętokrzyskiej zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej zlikwidowano rezerwę pod trasę tramwajową znajdującą się pomiędzy jezdniami Trasy Świętokrzyskiej i przeniesiono ją w ul. Objazdową i ul. Kawęczyńską,
 • zlikwidowano skrzyżowanie z ul. Podlaską, zaprojektowano skrzyżowanie z ul. Objazdową,
 • by ograniczyć liczbę wycinanych drzew w Parku Michałowskim, zwężono pas dzielący pomiędzy jezdniami na odcinku od ul. Podlaskiej do ul. Kawęczyńskiej, przesunięto jezdnię w kierunku nasypu kolejowego, przeniesiono kanalizację deszczową i zbiorniki retencyjne z terenu parku w pas dzielący,
 • zamiast dwóch dłuższych tuneli pod torami kolejowymi zaprojektowano trzy krótsze (dwa wybudowano metodą nasuwania, jeden - tradycyjną),
 • zlikwidowano przebieg ul. Boruty w poziomie +1 i zaprojektowano połączenie jej z Trasą Świętokrzyską,
 • by zapewnić lepszą widoczność uczestnikom ruchu, zmniejszono spadki torowiska tramwajowego na wjeździe z ul. Kawęczyńskiej w Trasę Świętokrzyską,
 • z uwagi na brak zgody konserwatora zabytków na budowę na działce wpisanej do rejestru zabytków przy ul. Siarczanej 6, po wschodniej stronie ul. Zabranieckiej zrezygnowano ze ścieżki rowerowej.

WYKONAWCA

Strabag

LATA REALIZACJI

2015 - 2017 r.

TERMIN UDOSTĘPNIENIA DO RUCHU

11.2017

KOSZT INWESTYCJI

Wartość prac budowlanych - 76 mln zł.
 

 • Inwestycje realizowane
 • Inwestycje przygotowywane
 • Inwestycje zakończone

Transport tunelu - 2 czerwca 2016 r.

Przygotowanie do wsuwania drugiego tunelu - 6 września 2016 r.

Rozładunek wózków do transportu wiaduktu - 9 września 2016 r.

Transport drugiego tunelu - 12 września 2016 r.