Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

Wstęp Deklaracji

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta - szrm.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. część plików nie jest dostępnych cyfrowo ponieważ pochodzą z różnych źródeł, nie zostały wytworzone przez SZRM,
 4. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 5. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 6. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 7. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 8. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 9. brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy oraz zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Gosik, adres poczty elektronicznej agosik@szrm.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

1.    Sposób dojazdu
Budynek znajduje się u zbiegu ulic Senatorskiej i Canaletta.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

•    Pieszo
Dojścia piesze są od ulic Senatorskiej i Canaletta. Najbliższe obiektowi przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodnik przy budynku siedziby ma szerokość ok. 2,20 metra. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki przy przejściach, znaki drogowe. Stojaki dla rowerów i kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

•    Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Centrum znajduje się w odległości do ok. 3000 metrów od budynku. Dojście na perony PKP jest możliwe za pomocą wind oraz schodów.

•    Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Teatralny 01 (kierunek Gocław: 111, kierunek Kierbedzia: 107), pl. Teatralny 02 (kierunek Kierbedzia: 107, kierunek Bielańska: 222), Bielańska 01 (kierunek Spartańska :222) znajdują się w odległości do 300 metrów.

•    Samochodem
Budynek posiada własne miejsca postojowe na parkingu przed budynkiem, przeznaczone dla pracowników znajdujące się od strony ul. Senatorskiej. Na tym parkingu nie ma wyznaczonych miejsc  dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Senatorskiej i oddalone są o ok. 120 metrów od wejścia głównego do budynku.

•    Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

2.    Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne niezadaszone wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Canaletta, i jest dość trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście jest wyposażone w drzwi, które otwierają się stosunkowo ciężko (szerokość przejścia przy otwarciu jednego skrzydła to ok. 60 cm, po otwarciu drugiego skrzydła szerokość przejścia wynosi ok. 120cm, brak progów). Po wejściu do budynku wchodzimy na szeroki hol z miejscem wyznaczonym do przebywania ochrony obiektu. Ochroniarz siedzący na wprost drzwi, kontroluje wejście osób przychodzących i wychodzących z budynku. Hol wejściowy jest przestronny, doświetlony światłem sztucznym i naturalnym. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest umiejscowiony po prawej stronie od wejścia i nie posiada obniżonej lady. W punkcie informacyjnym, brak pętli indukcyjnej oraz nie ma dostępu do tłumacza języka migowego. Schody w holu głównym znajdują się po prawej jego stronie, i prowadzą na pierwsze piętro budynku.

3.    Komunikacja wewnętrzna

•    Korytarze
Korytarze na poszczególnych kondygnacjach budynku są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami z numeracją i informacją o dziale oraz osobach w nich pracujących. W budynku brak oznaczeń brajlowskich.

•    Schody
W budynku znajduje się kilka ciągów klatek schodowych. Wszystkie klatki są równorzędnie dostępne.  Nie ma czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne lub dwustronne  poręcze.

•    Windy
W budynku brak wind.

4.    Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
W budynku brak pętli indukcyjnych, pochylni, informacji głosowych.

5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwe jest wejście do budynku (do wszystkich jego pomieszczeń) z psem asystującym.

6.    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak dostępu do tłumacza języka migowego na terenie budynku.

7.    Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

8.    Pomieszczenia sanitarne
W budynku brak ogólnodostępnych toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

9.    Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sale konferencyjne są oznaczone tabliczką przy drzwiach, nie ma w nich dostępu do pętli indukcyjnej. W pomieszczeniu spotkań zlokalizowanym na parterze budynku, przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

10.    Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Budynek Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Sokratesa 15, 01–909 Warszawa

1. Sposób dojazdu
Dojścia piesze są od ulic Sokratesa i Kaliszówka. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej. Chodnik od ul. Sokratesa jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.
Najbliższa stacja metra Młociny znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście ul. Kasprowicza i Sokratesa na których chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów lub ul. Nocznickiego i Kaliszówka, na których pas jest tylko dla pieszych.
Najbliższe przystanki autobusowe: Sokratesa 01 (kierunek ul. Wólczyńska 114, 121, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 03 (kierunek Reymonta: 156, 184 303), Sokratesa 04 (kierunek Metro Młociny: 103, 114, 156, 184, 203, 210, 250, 712), Sokratesa 02 (kierunek Marymoncka: 103, 121, 303), znajdują się w odległości do 200 m.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Kaliszówka w odległości ok. 100 m od wejścia. SZRM dysponuje parkingiem wewnętrznym, na którym sześć stanowisk jest do dyspozycji gości. Brak w okolicy postoju taksówek.

2. Wejście do budynku
Wejście na teren SZRM znajduje się od strony ul. Kaliszówka i prowadzi równym chodnikiem bez nachylenia do budynku, jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie, dla osób na wózku niezbędna pomoc pracownika urzędu (próg w wejściu, otwarcie drugiego skrzydła drzwi). Brak dzwonka przywołującego pracownika. Na ogrodzeniu oraz na budynku znajduje się tablica z nazwą urzędu. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Recepcja SZRM znajduje się przy wejściu do budynku, nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji. Schody w holu głównym znajdują się po prawej stronie, prowadzą na pierwsze i drugie piętro. Hol jest oddzielony od schodów i korytarza szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Na parterze za recepcją znajduje się przejście obrotowe oraz boczna bramka z kontrolą dostępu. Bramka dostępu jest wykonana ze stali nierdzewnej, nieoznakowana.
Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób.

Korytarze prowadzą po linii prostej wzdłuż całego budynku. Korytarz na I piętrze jest oddzielony od schodów szklanymi drzwiami, bez oznakowania. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Na krawędzie schodów są nałożone nakładki gumowe, zapobiegające poślizgnięciu. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronną poręcz.

Brak wind w budynku.

Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza, po prawej stronie od holu głównego. Drzwi do toalety otwierane są ręcznie i zamykane z obu stron na klucz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia, na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po tej samej stronie. Sale konferencyjne są oznakowane tabliczką. Brak pętli indukcyjnych w salach konferencyjnych, w niektórych salach konferencyjnych ograniczona jest przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku. Sale konferencyjne usytuowane są na piętrach budynku.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.