Trasa Świętokrzyska - umowa podpisana

Podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od Dworca Wschodniego do ul. Zabranieckiej. Prace za kwotę 76 mln zł w ciągu 28 miesięcy wykona firma Strabag.

Istniejący projekt budowy ulegnie zmianie. Projekt zamienny powinien uwzględniać m.in. następujące wytyczne:

-  rezerwa pod trasę tramwajową na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Objazdowej ma być zlokalizowana w pasie dzielącym

-  skrzyżowanie trasy z ul. Otwocką należy zastąpić skrzyżowaniem z ul. Objazdową

- w projekcie powinien być uwzględniony fakt, że w przyszłości  trasa tramwajowa zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Objazdowej do ul. Kawęczyńskiej i dalej na wschód przez tunel pod torami kolejowymi do ul. Zabranieckiej

-  na odcinku od ul. Objazdowej do ul. Zabranickiej jezdnie powinny być przesunięte jak najbliżej południowej granicy terenu przeznaczonego pod inwestycję

-  należy dążyć do zminimalizowania szerokości ulicy

-  należy zastosować rozwiązania, które pozwolą uniknąć budowy ekranów.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji środowiskowej i zgromadzenia dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.