Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę drogi

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podziały nieruchomości oraz wskazuje nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej staje się ostateczna.

Nabywanie nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej następuje za odszkodowaniem.
Odszkodowanie ustalane jest w formie decyzji.

Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe (np.: użytkowanie, hipoteka).

Postępowanie odszkodowawcze prowadzone jest przez ten sam organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej tj. Wojewodę Mazowieckiego lub Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działa Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy.

Ustalenie odszkodowania następuje na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, w której zostaje określona wartość nieruchomości.

Wysokość odszkodowania ustalana jest według wartości nieruchomości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania oraz według stanu nieruchomości jaki istniał w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji.

Zgodnie z zapisami "specustawy drogowej" decyzja ustalająca odszkodowanie wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

W sytuacji, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzja ustalająca odszkodowanie wydawana jest w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.

W praktyce wydanie decyzji odszkodowawczych w powyższych terminach jest przeważnie niemożliwe m.in. z powodu konieczności sporządzenia opinii o wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, czy też zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu odszkodowawczym np. poprzez umożliwienie ustosunkowania się do wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość odszkodowania stała się ostateczna.

W przypadku, gdy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadano rygor natychmiastowej wykonalności, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania, wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% odszkodowania ustalonego w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.  

W przypadku nieruchomości, na której ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw.

Kwotę odszkodowania z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.

Odszkodowanie może zostać powiększone o 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego pod warunkiem, że dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub w przypadku nieruchomości z budynkiem - wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

W przypadku nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności zastosowanie ma tylko pkt. 1 i 2, co oznacza, że nie można uzyskać podwyższenia odszkodowania, w przypadku wydania nieruchomości po nadaniu decyzji klauzuli ostateczności.

Dla potwierdzenia wydania nieruchomości w ww. terminie niezbędne jest protokolarne przekazanie nieruchomości lub złożenie jednostronnego oświadczenia o wydaniu nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego.   

Odszkodowanie powiększa się o kwotę 10 000,00 zł. w sytuacji, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub budynkiem, w którym wyodrębniony został lokal mieszkalny.


Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na terenie inwestycji SZRM

Osoby ubiegające się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu na terenie inwestycji prowadzonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta powinny złożyć w kancelarii SZRM przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie następujące dokumenty:

 • pisemne roszczenie o wypłacenie odszkodowania,
 • dokładny opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty, godziny i miejsca wypadku oraz powstałych uszkodzeń pojazdu, a w szczególności opis przyczyny uszkodzenia pojazdu (kształt, rodzaj i wymiar przeszkody),
 • kserokopie dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy kierowcy,
 • fotografie z miejsca zdarzenia (w przypadku ich wykonania),
 • informację o wysokości żądanego odszkodowania oraz dokumenty uzasadniające zgłoszone roszczenia np. kosztorys niezbędnej naprawy, oryginały rachunków,
 • informację, w jakim zakresie i w którym towarzystwie jest ubezpieczony pojazd oraz czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia autocasco,
 • protokół pokolizyjny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji lub Straży Miejskiej.

Polityka prywatności

Zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach odwiedzających serwis internetowy Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta - szrm.pl odbywa się na następujących zasadach:

Tylko niezbędne informacje

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zbiera jedynie informacje, które są niezbędne dla opracowywania statystyk odwiedzin serwisu, które pozwolą zdobyć nam wiedzę o najczęściej czytanych treściach, dokonać analizy zachowań i doskonalić serwis oraz w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.  Dane te obejmują np. adres IP, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu itp.  Informacje te są zbierane automatycznie.

Bezpieczeństwo

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zobowiązuje się do należytej ochrony informacji dotyczących odwiedzających serwis.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane dotyczące użytkowników serwisu w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dane osobowe

W niektórych obszarach serwisu możliwe jest przekazanie przez użytkowników danych osobowych. Dane te są każdorazowo podawane dobrowolnie i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Aby usprawnić działanie strony internetowej szrm.pl, serwis może sporadycznie wykorzystywać pliki „cookie”.  Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu. Służą one identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej witryny. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
Użytkownik serwisu może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików „cookie”, w tym zablokować obsługę plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików „cookie” oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików „cookie” może skutkować brakiem możliwości skorzystania z rozwiązań dostępnych na stronie internetowej, w tym zmiany ustawień.

Zmiany polityki prywatności

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy serwisu nie muszą zostać o tym fakcie powiadomieni.

Kontakt

Administrator strony: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, a także danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres szrm@szrm.pl


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych petentów

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zlokalizowany w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa) oraz przy ul. Sokratesa 15 (01-909 Warszawa) reprezentowany przez Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i e Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  a) realizacji ustawowych i statutowych zadań Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;
  b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta;
  c) innych regulowanych odpowiednimi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
  a) podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
  b) organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  c) podmioty, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
  d) podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;
  e) inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w formie papierowej lub elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 12. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula Informacyjna o monitoringu wizyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zlokalizowany w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 (00-099 Warszawa) oraz przy ul. Sokratesa 15 (01-909 Warszawa), reprezentowany przez Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: iod@szrm.pl,
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.:
  - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994, ze zm.),
  - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 poz. 995, ze zm.),
  - ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, tj. zapewnienia porządku publicznego, a także ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i osób trzecich oraz ochrony mienia na terenie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
 5. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się teren wokół budynku przy:
  ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie:
  - parking przed budynkiem od strony ul. Senatorskiej,
  - wejścia do budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta od strony ul. Senatorskiej i ul. Canaletta,
  - zjazd do garażu od strony ul. Canaletta,
  oraz obszar w i wokół budynku przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie:
  - parking przed budynkiem,
  - wejście do budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,
  - hol główny i hol w łączniku,
  - chodnik przy schodach ewakuacyjnych.
 6. Administrator ograniczył do niezbędnego minimum nagrywanie przestrzeni publicznej.
 7. Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 8. Dane z monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są przechowywane przez 30 dni (ul. Senatorska 29/31 w Warszawie) oraz 40 dni (ul. Sokratesa 15 w Warszawie). Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w ust. 9.
 9. Administrator Danych Osobowych każdorazowo zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
  a) na uzasadniony pisemny wniosek osób trzecich,
  b) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania.
 10. Zabezpieczone z monitoringu wizyjnego dane są udostępniane wyłącznie:
  a) organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów,
  b) osobie fizycznej na podstawie przepisów RODO (z poszanowaniem praw i wolności osób postronnych).
 11. Niezależnie od regulacji zawartej w ust. 9, Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przy ul. Sokratesa 15 w Warszawie, będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów zawieranych przez Administratora danych osobowych z VIKO Marcin Kokosza, ul. Flisaków 5/14, 03-043 Warszawa.
 12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych.
 13. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.