Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej

Obwodnica śródmiejska - od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej

Projektowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej ma długość ok. 5,2 km i przebiega pomiędzy rondem Wiatraczna a ul. Radzymińską, łącząc dwie warszawskie dzielnice: Pragę-Południe i Targówek. Obwodnica śródmiejska, to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Po wybudowaniu obecnie projektowanego odcinka, do zamknięcia ringu pozostanie kilkusetmetrowy fragment obwodnicy pomiędzy węzłem Radzymińska a węzłem Żaba, nad którym trwają wstępne prace koncepcyjne.

Obwodnica śródmiejska od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania ul. Międzyborskiej z al. Stanów Zjednoczonych i przebiega przez rondo Wiatraczna, ul. Wiatraczną i tereny kolejowe. Po stronie Targówka ma znaleźć się w linii obecnej ul. Zabranieckiej i Naczelnikowskiej, a zakończyć węzłem z ul. Radzymińską na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pratulińska”. Na kształt prezentowanych rozwiązań projektowych wpływ m.in. miały: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, wytyczne Urzędu m.st. Warszawy i jednostek miejskich, obowiązujące i przygotowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także analiza postulatów zgłoszonych przez właścicieli lub zarządców terenów bezpośrednio sąsiadujących z projektowaną drogą.

Proponowany projekt zakłada na odcinku od ul. Międzyborskiej do skrzyżowania z ul. Szaserów drogę dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów zaprojektowane zostało jako jednopoziomowe, zapewniające wszystkie relacje skrętne. Ruch lokalny poprowadzony będzie na poziomie terenu, a jezdnie główne obwodnicy tunelem o długości 890 m pod rondem Wiatraczna. Wyjazd z tunelu przewidziano za skrzyżowaniem ul. Dwernickiego, Szaserów i Wiatracznej. Lokalizacja i głębokość tunelu pod rondem Wiatraczna uwzględnia planowaną budowę linii oraz stacji metra. W projekcie zachowano dotychczasowy układ ulic i połączeń komunikacyjnych na rondzie Wiatraczna. Nad tunelem, w ciągu ul. Wiatracznej, przewidziano dwie dwupasowe jezdnie i skrzyżowanie ul. Wiatracznej, Szaserów i Dwernickiego. Z pozostałych ulic na tym odcinku, czyli: Kobielskiej, Prochowej, Paca, i Nizinnej możliwy będzie wyjazd w prawo. Ul. Chrzanowskiego również ma zostać połączona z obwodnicą śródmiejską poprzez możliwość wyjazdu w prawą stronę. Od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z Trasą Świętokrzyską obwodnica śródmiejska zaprojektowana została z uwzględnieniem dodatkowego pasa ruchu na każdej z jezdni. Nad terenami kolejowymi droga przebiegać ma wiaduktem o długości około 800 m (z przystankami w rejonie planowanej stacji PKP Warszawa Wiatraczna) do ul. Zabranieckiej i dalej jej śladem do ul. Księżnej Anny, gdzie powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie. Ul. Zabraniecka przebiegałaby tak jak obecnie ul. Niesulicka, do ronda na skrzyżowaniu z ul. Księżnej Anny. Następnie jezdnie główne obwodnicy poprowadzone byłyby wiaduktem nad linią kolejową i dalej śladem ul. Zabranieckiej do skrzyżowania jednopoziomowego z Trasą Świętokrzyską. Obwodnicę w tym miejscu zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w teren objęty ochroną konserwatora zabytków znajdujący się przy ul. Siarczanej 6. Za skrzyżowaniem z Trasą Świętokrzyską trzeci pas zanika, a obwodnica przebiega śladem ul. Naczelnikowskiej, wzdłuż nasypu kolejowego.

Dla ruchu lokalnego ma powstać nowa droga, która zostanie włączona do ul. Księcia Ziemowita i prowadzić będzie po północnej stronie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego działającego przy ul. Naczelnikowskiej. Droga ta zostanie połączona z ul. Birżańską oraz z parkingiem centrum handlowego w formie zjazdu publicznego. Zaproponowany projekt węzła z ul. Radzymińską umożliwia etapowanie prac i przedłużenie obwodnicy śródmiejskiej do ronda Żaba.

Ruch pieszy wzdłuż projektowanej drogi ma być poprowadzony obustronnymi chodnikami. Rozwiązania dla ruchu rowerowego przewidują obustronną drogę rowerową do ul. Chrzanowskiego, następnie poprowadzenie ruchu rowerowego po wschodniej stronie estakady nad terenami kolejowymi i dalej po tej samej stronie nowo projektowaną drogą do ul. Birżańskiej i Radzymińskiej.

Budowa drogi oznaczać będzie konieczność przebudowy sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, cieplnej, energetycznej (wysokiego, średniego i niskiego napięcia), gazowej oraz oświetlenia ulicznego.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na prace projektowe do 2026 r. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Od 24 października do 15 grudnia 2017 r. trwały konsultacje społeczne.

Raport z konsultacji  https://szrm.pl/inwestycjebrdrogowe/przygotowywane/obwodnica-srodmiejska-od-ronda-wiatraczna-do-ronda-zaba-960/#tab-3

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone