Ciszewskiego - budowa ulicy na odcinku od Kiedacza do al. Rzeczypospolitej

Ciszewskiego - budowa ulicy na odcinku od Kiedacza do al. Rzeczypospolitej

Inwestycja przebiegnie przez tereny dzielnic Ursynów i Wilanów, łącząc je i poprawiając komunikację w tym rejonie Warszawy. Planowana droga będzie stanowiła kontynuację istniejącej ul. Ciszewskiego. Długość odcinka przeznaczonego do budowy to ok. 1,4 km. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, wpłynie na oszczędności czasu użytkowników dróg oraz oszczędności w kosztach eksploatacji pojazdów.

Budowa ulicy przewidziana została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wilanów Zachodni cz. I” oraz rejonu ul. Nowoursynowskiej. Na odc. od ul. Kiedacza do Al. Rzeczypospolitej nie istnieje obecnie żadna droga. Są to tereny „otwartej strefy ochrony systemu przyrodniczego miasta”, na których znajdują się drzewa łąki i pastwiska oraz coraz liczniejsze tereny zabudowy jednorodzinnej. W rejonie al. Rzeczypospolitej zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

Zakładane rozwiązania drogowe przewidują budowę jednej jezdni o szerokości 7 metrów z dwoma pasami ruchu, jednostronnej ścieżki rowerowej, chodników, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Przebudowana będzie także część istniejących instalacji podziemnych, która koliduje z planowaną drogą (rejon skrzyżowania z ul. Kiedacza i Ciszewskiego) .

Ostateczny kształt drogi będzie znany po zakończeniu prac projektowych. Wykonawca dokumentacji projektowej zostanie wyłoniony w trwającym postępowaniu przetargowym. Projektant w pierwszej fazie prac opracuje co najmniej dwa warianty inwestycyjne, uwzględniające przejście przez rezerwat krajobrazowy Skarpa Ursynowska.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje środki na inwestycję na lata 2015-2025 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone