Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Praga-Północ.


Umowa z firmą WXCA sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej podpisana została w 16.11.2018 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych określony został na 30.06.2022 r. 

             
Głównym założeniem konkursu architektoniczno-urbanistycznego „Ulice Nowej Pragi”, przeprowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, w oparciu o który zawarta została umowa z jego zwycięzcą – pracownią architektoniczną WXCA sp. z o.o., jest stworzenie woonerfu, czyli ciągu pieszo-jezdnego z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Pojęcie to pochodzi z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”, a polski odpowiednik słowa woonerf to „podwórzec miejski”. Celem tego typu inwestycji jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym. W strefie woonerf wszyscy uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści i kierowcy samochodów) poruszają się z podobną prędkością, a piesi mają prawo korzystać z całej szerokości ulicy.
Dzięki lepszemu wykorzystaniu przekroju ul. Środkowej możliwe jest wprowadzenie znaczącej ilości zieleni przy zachowaniu dużej liczby miejsc parkingowych. Pasy roślinności zlokalizowane są naprzemiennie raz po jednej, raz po drugiej stronie ulicy. Między wyspami zieleni meandruje geometria pasa pieszo-jezdnego, co pozwala na spowolnienie ruchu kołowego i tym samym zniechęca do przejazdów tranzytowych. Dodatkowo urozmaicona zostaje perspektywa widokowa dzięki wyeksponowaniu zabytkowych elewacji kamienic – szpaler drzew znajduje się zawsze tylko po jednej stronie i nie przesłania historycznych fasad. Zmiana lokalizacji stref zieleni niskiej pozwala również wyeksponować lokale użytkowe w parterach – zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie budynków znajduje się tylko w strefie parterów mieszkalnych. Cała ulica zostanie wzbogacona o nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, huśtawki, stylowe latarnie.
Wprowadzenie znaczącej ilości zieleni wpłynie pozytywnie nie tylko na jakość przestrzeni, ale również na jakość powietrza. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ma pozytywny wpływ na gospodarkę wodną w mieście i jest spójne z proklimatyczną polityką Warszawy, wyrażoną m.in.
w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Według wskazanego dokumentu dzielnica Praga-Północ znajduje się w grupie obszarów o największym zagrożeniu klimatycznym w mieście, związanym m.in. z małą ilością przestrzeni zielonej i dużym ryzykiem występowania zjawiska „wyspy ciepła”.

Projektowana organizacja ruchu:
- ruch jednokierunkowy od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerzystów; wprowadzenie strefy zamieszkania na całej długości projektowanej ulicy;
- szerokość ciągu pieszo-jezdnego 5m;
- liczba wyznaczonych miejsc postojowych według projektu wynosi 27, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
W toku opracowywania dokumentacji projektowej, przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydana została 26.08.2020 r. decyzja nr 69/2020, na podstawie której układ urbanistyczny ul. Środkowej wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych (co spowodowało konieczność uzyskania od MWKZ decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).

Opis działań, jakie zostały podjęte w celu uzyskania powyższej decyzji MWKZ:

- 02.11.2020 r. złożony został do MWKZ wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków;
- 11.06.2021 r. MWKZ wydał decyzję, którą nie wyraził zgody na przebudowę ul. Środkowej według rozwiązań przedstawionych w projekcie budowlanym załączonym do wniosku (wydanie decyzji odmownej przez MWKZ trwało ok. 7 miesięcy);
- 25.06.2021 r. złożone zostało do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odwołanie od decyzji z dnia 11.06.2021 r.;
- 02.09.2021 r. wydana została przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu decyzja, którą uchylono w całości zaskarżoną decyzję MWKZ z dnia 11.06.2021 r., odmawiającą przebudowy ul. Środkowej, sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji;
- W październiku 2021 r. odbyło się kilka spotkań roboczych w siedzibie MWKZ, na których przedstawione zostały warianty zamiennych rozwiązań przebudowy ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej;
- 21.10.2021 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków oraz prowadzonymi rozmowami w sprawie wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, wystąpiono o wydanie zaleceń konserwatorskich do preferowanego przez MWKZ rozwiązania projektowego ul. Środkowej;
- 23.12.2021 r. wydane zostały przez MWKZ zalecenia konserwatorskie dotyczące przebudowy
ul. Środkowej; MWKZ pozytywnie zaopiniował wariant projektowy opisany jako PZT - wersja 1.4 z parkowaniem prostopadłym.

Zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie ul. Środkowej w wariancie preferowanym przez MWKZ względem pierwotnego projektu są następujące:

- przebieg ulicy został wyprostowany, brak „meandrowania” jezdni;
- chodnik pojawił się po obu stronach jezdni;
- drzewa zostały zebrane w jednym szpalerze, po zachodniej stronie ulicy;
- zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych;
- zmienił się układ zieleni niskiej - aby utrzymać bilans powierzchni biologicznie czynnej, zieleń która została usunięta na potrzeby utworzenia chodników została wprowadzona w pasie ciągłej zieleni po stronie wschodniej;
- latarnie zostały zlokalizowane po jednej stronie (wschodniej); zmiana latarni historyzujących (pastorałów) na współczesny model;
- zmianie ulegnie układ posadzek, kompozycja zieleni, układ małej architektury.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2018-2024 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone