Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Umowa z firmą WXCA Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przebudowy ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej podpisana została 16.11.2018 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 20.12.2021 r.

Głównym założeniem koncepcji zagospodarowania ul. Środkowej jest stworzenie woonerfu, czyli ciągu pieszo-jezdnego z pierwszeństwem dla pieszych i rowerzystów. Pojęcie to pochodzi z języka holenderskiego i oznacza „ulicę do mieszkania”, a polski odpowiednik słowa woonerf to „podwórzec miejski”. Celem tego typu inwestycji jest stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym. W strefie woonerf wszyscy uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści i kierowcy samochodów) poruszają się z podobną prędkością, a piesi mają prawo korzystać z całej szerokości ulicy.

Dzięki lepszemu wykorzystaniu przekroju ul. Środkowej możliwe jest wprowadzenie znaczącej ilości zieleni przy zachowaniu dużej liczby miejsc parkingowych. Parkowanie w formie miejsc prostopadłych pozwala ekonomicznie wykorzystać przestrzeń, a otoczenie zieleni sprawia, że samochody nie dominują w krajobrazie ulicy.

Pasy roślinności zlokalizowane są naprzemiennie raz po jednej, raz po drugiej stronie ulicy. Między wyspami zieleni meandruje geometria pasa pieszo-jezdnego, co pozwala na spowolnienie ruchu kołowego i tym samym zniechęca do przejazdów tranzytowych. Dodatkowo urozmaicona zostaje perspektywa widokowa dzięki wyeksponowaniu zabytkowych elewacji kamienic – szpaler drzew znajduje się zawsze tylko po jednej stronie i nie przesłania historycznych fasad. Zmiana lokalizacji stref zieleni niskiej pozwala również wyeksponować lokale użytkowe w parterach – zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie budynków znajduje się tylko w strefie parterów mieszkalnych. Cała ulica zostanie wzbogacona o nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, huśtawki, stylowe latarnie.

Wprowadzenie znaczącej ilości zieleni wpłynie pozytywnie nie tylko na jakość przestrzeni, ale również na jakość powietrza. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ma pozytywny wpływ na gospodarkę wodną w mieście i jest spójne z proklimatyczną polityką Warszawy, wyrażoną m.in. w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Według wskazanego dokumentu dzielnica Praga-Północ znajduje się w grupie obszarów o największym zagrożeniu klimatycznym w mieście, związanym m.in. z małą ilością przestrzeni zielonej i dużym ryzykiem występowania zjawiska „wyspy ciepła”.

Projektowana organizacja ruchu:

  • ruch jednokierunkowy od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerzystów; wprowadzenie strefy zamieszkania na całej długości projektowanej ulicy;
  • szerokość ciągu pieszo – jezdnego: 5m;
  • liczba wyznaczonych miejsc postojowych według projektu wynosi 27, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2018-2023 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone