Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Przebudowa ul. Środkowej na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Praga-Północ i jest częścią Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie poprawienia jakości przestrzeni publicznych i poprawy środowiska.

Ulica Środkowa przybierze formę ciągu pieszo–jezdnego (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odstąpiono od formy woonerfu), w którym piesi mają prawo korzystać z całego przekroju ulicy, a nie tylko chodników. W ciągu pieszo–jezdnym wszyscy uczestnicy ruchu (piesi, rowerzyści i samochody) poruszać się będą z podobną prędkością. Aby zapewnić bezpieczny dostęp do budynków zachowany zostanie układ tradycyjnego, obustronnego chodnika. Dzięki lepszemu wykorzystaniu przekroju ul. Środkowej możliwe jest wprowadzenie znaczącej ilości zieleni przy zachowaniu dużej liczby miejsc parkingowych.

Po obu stronach ulicy mają się znaleźć pasy roślinności, a wśród nich miejsca parkingowe w układzie prostopadłym. Dodatkowo urozmaicona zostanie perspektywa widokowa dzięki wyeksponowaniu zabytkowych elewacji kamienic – szpaler drzew znajdować się będzie tylko po jednej stronie (zachodniej) i nie przesłoni historycznych fasad. Strefa zieleni niskiej pozwoli wyeksponować lokale użytkowe w parterach – zieleń w bezpośrednim sąsiedztwie budynków znajdzie się tylko w strefie parterów mieszkalnych. Cała ulica zostanie wzbogacona o nowe elementy małej architektury, takie jak ławki i kosze na śmieci. Pojawią się też stylowe latarnie.

Duża ilość zieleni wpłynie pozytywnie nie tylko na jakość przestrzeni, ale również na jakość powietrza. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej ma pozytywny wpływ na gospodarkę wodną w mieście i jest spójne z proklimatyczną polityką Warszawy, wyrażoną m.in. w „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Według wskazanego dokumentu dzielnica Praga-Północ znajduje się w grupie obszarów o największym zagrożeniu klimatycznym w mieście, związanym m.in. z małą ilością przestrzeni zielonej i dużym ryzykiem występowania zjawiska „wyspy ciepła”.

Projektowana organizacja ruchu:

• ruch jednokierunkowy na ulicy Środkowej, z kierunkiem jazdy od strony ul. Kowieńskiej do ul. Strzeleckiej oraz od ul. Stalowej do ul. Strzeleckiej, z dopuszczeniem dwukierunkowego ruchu rowerzystów;

• głównym zabiegiem wpływającym na wymuszenie zmniejszenia prędkości samochodów jest stworzenie strefy ruchu uspokojonego oraz zmiana geometrii w ciąg pieszo – jezdny;

• szerokość ciągu pieszo – jezdnego: 5m;

• liczba wyznaczonych miejsc postojowych według projektu wynosi 24, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W toku opracowywania dokumentacji projektowej Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję, na podstawie której układ urbanistyczny ul. Środkowej wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych. Spowodowało to konieczność uzyskania od MWKZ decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Ulicę projektuje pracownia architektoniczną WXCA Sp. z o. o., laureat konkursu architektoniczno – urbanistycznego pt. „Ulice Nowej Pragi” przeprowadzonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje, że prace projektowe oraz roboty budowlane będą realizowane w latach 2018-2025 r.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone