sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2012                                                  26 listopada 2012 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej. prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia sanitariatów w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia).

II.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2)      zakończenie: w terminie do dnia 17 grudnia 2012 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 29 listopada 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 IV.        OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofertytłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4. Ewentualny upust cenowy oferowany przez Wykonawcę musi być zawarty w cenie jednostkowej.

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWWszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2012                                                        03 grudnia 2012 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania na: Dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów w Centrum Alzheimera w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej”zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
DOPRIM Dominik Pyzel z siedzibą w Warszawie (kod: 02-762), ul. Kartaginy 1 lok. 133 za cenę brutto: 54.447,18

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      A&B Heating Sp. z o.o., ul. Zaciszańska 8/15, (kod: 03-284) Warszawa – Cena oferty brutto: 155.851,84 .;

2)      aXim line Mirosław Laurman, ul. Jagiellońska 9/41, (kod: 41-200) Sosnowiec – Cena oferty brutto: 50.503,80 zł.;

3)      DOPRIM Dominik Pyzel, ul. Kartaginy 1 lok. 133, (kod: 02-762) Warszawa – Cena oferty brutto: 54.447,18 zł.

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: aXim line Mirosław Laurman, ul. Jagiellońska 9/41, (kod: 41-200) Sosnowiec, nie może być brana pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 1 i 4 pkt 5 „Zaproszenia do złożenia oferty”, Wykonawca zobowiązany był do złożenia w ofercie m.in. wypełnionego Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do ww. Zaproszenia.

Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” oświadczając tym samym, że dostarczy wyposażenie o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego, co oznacza, że zaoferowany przedmiot dostawy jest tożsamy z opisanym w Zaproszeniu zakresem przedmiotu zamówienia.

Na Ofertę Wykonawcy – zgodnie z jego oświadczeniem (strona 2 oferty) – składały się dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 3 – tabela, które nie obejmowały dokumentów zawierających specyfikację techniczną wraz z rysunkami poglądowymi wyposażenia – dołączonych do złożonej oferty. Pomimo braku takiego wymogu Wykonawca wpisał do druku oferta, iż integralną częścią oferty jest oferta szczegółowa z opisem oferowanych produktów oraz załączył do Oferty dokument zawierający opisy techniczne, wymiary i zdjęcia oferowanego wyposażenia.

Wobec tak złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w treści oferty (obejmującego swoim zakresem dokumenty wymagane przez Zamawiającego), Zamawiający powinien potraktować załączone do oferty ww. dokumenty jako materiały informacyjne tj. inne materiały niż wymagane przez Zamawiającego.

Niezależnie od powyższego Zamawiający, po dokonaniu czynności związanych z analizą treści oferty wraz z ww. ofertą szczegółową, stwierdził, że odnośnie wyposażenia wymieniowego w pozycji Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” – z dodatkowo załączonej dla ww. pozycji oferty szczegółowej wraz z opisem oferowanych produktów wynikało, że:

dla wariantu 1 – wykończenie polerowane/chrom

–        zaoferowany przez Wykonawcę uchwyt na papier toaletowy w kształcie litery U (poz. Nr 2) posiada wymiary: w wersji bez klapki 13,5 x 5,5 x 9,5 cm, a w wersji z klapką 13,5 x 5,5 x 13,5 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby uchwyt na papier toaletowy w kształcie litery U posiadał wymiary: szer. 162 mm, wys. 110 mm;

–        zaoferowana przez Wykonawcę szczotka do toalety z pojemnikiem (poz. Nr 3) posiada wymiary: 11,5 x 14 x 37,5 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby szczotka do toalety z pojemnikiem posiadała wymiary: szer. 100 mm, wys. pojemnika 285 mm, głęb. 100 mm;

–        zaoferowany przez Wykonawcę wieszak na ręczniki w natryskach (poz. Nr 4) posiada wymiary: 8,5 x 6 x 2 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby wieszak na ręczniki w natryskach posiadał wymiary: głęb. 50 mm;

–        zaoferowany przez Wykonawcę dozownik do mydła (poz. Nr 5) posiada wymiary:
wys. 210 x szer. 170 x gł. 120 mm oraz poj. 1,2 l, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby dozownik do mydła posiadał wymiary: wys. 275 mm, szer. 95 mm, głęb. 95 mm oraz poj. 600 ml;

–        zaoferowany przez Wykonawcę pojemnik na papier toaletowy (poz. Nr 6) jest przeznaczony na 3 zapasowe rolki papieru, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby pojemnik na papier toaletowy miał pojemność na 4 rolki papieru toaletowego;

–        zaoferowany przez Wykonawcę pojemnik na ręczniki papierowe (poz. Nr 7) posiada z przodu okienko kontroli poziomu ręczników oraz wymiary: szer. 280 x gł. 125 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby pojemnik na ręczniki papierowe posiadał boczne okienko do kontroli poziomu ręczników oraz wymiary: szer. 300 mm, głęb. 120 mm.

dla wariantu 2 – wykończenie szczotkowane/matowe

–        zaoferowany przez Wykonawcę uchwyt na papier toaletowy w kształcie litery U (poz. Nr 2) posiada wymiary: w wersji bez klapki 15 x 7 x 13,5 cm, a w wersji z klapką 15 x 6,5 x 10,5 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby uchwyt na papier toaletowy w kształcie litery U posiadał wymiary: szer. 162 mm, wys. 110 mm;

–        zaoferowana przez Wykonawcę szczotka do toalety z pojemnikiem (poz. Nr 3) posiada wymiary: 10 x 14 x 35 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby szczotka do toalety z pojemnikiem posiadała wymiary: szer. 100 mm, wys. pojemnika 285 mm, głęb. 100 mm;

–        zaoferowany przez Wykonawcę wieszak pojedynczy na ręczniki w natryskach (poz. Nr 4) posiada wymiary: śred. 5,5 cm x 5,5 cm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby wieszak na ręczniki w natryskach posiadał wymiary: kwadratowy profil o śred. 16 mm oraz głęb. 50 mm;

–        zaoferowany przez Wykonawcę dozownik do mydła (poz. Nr 5) posiada wymiary: wys. 210 x szer. 170 x gł. 120 mm oraz poj. 1,2 l, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby dozownik do mydła posiadał wymiary: wys. 275 x szer. 95 mm x głęb. 95 mm oraz poj. 600 ml;

–        zaoferowany przez Wykonawcę pojemnik na ręczniki papierowe (poz. Nr 7) posiada z przodu okienko kontroli poziomu ręczników oraz wymiary: szer. 280 x gł. 125 mm, podczas gdy Zamawiający wymagał, aby pojemnik na ręczniki papierowe posiadał boczne okienko do kontroli poziomu ręczników oraz wymiary: szer. 300 mm, głęb. 120 mm.

Mając na względzie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia (zawartego w „Zestawieniu kosztów zamówienia”) o dostarczeniu wyposażenia o wymiarach wymaganych przez Zamawiającego – Ofertę, a także informacje zawarte w załączonej ofercie szczegółowej z opisem oferowanych produktów, które były rozbieżne z ww. oświadczeniem Wykonawcy – Zamawiający nie mógł jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca złożył ofertę, której treść odpowiada treści Zaproszenia.

Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2012 r. – do złożenia wyjaśnień czy Wykonawca, w ramach ceny podanej w Ofercie (strona 1), wynikającej z sumowania wartości pozycji „Zestawienia kosztów zamówienia”, oferuje wyposażenie opisane w ww. Zestawieniu, czy też Wykonawca, załączając do oferty ofertę szczegółową z opisem oferowanych produktów, oferuje produkty podane w ww. opisie (pomimo, że odbiega on od wymogów Zamawiającego).

Wykonawca w wymaganym terminie złożył wyjaśnienia dla ww. pozycji, w których potwierdza, że oferuje dostawę i montaż produktów opisanych szczegółowo w sporządzonym przez Wykonawcę załączniku, pomimo iż odbiegają one od wymogów Zamawiającego, a tym samym potwierdził, iż zaoferował wyposażenie o parametrach innych niż wskazane przez Zamawiającego w „Zaproszeniu do złożenia oferty”. W związku z czym nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” (Załącznik Nr 3 do Zaproszenia), a zatem Oferta Nr 2 nie może być brana pod uwagę przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 26 listopada 2012 godz 14:19
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:27