sobota, 18 września 2021

14 października 2016 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/28/DZP-1/2016

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne
i sprzęt”.

2)   Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż i dostarczenie sprzętu wraz
z uruchomieniem do wskazanych przez Użytkownika pomieszczeń Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.

3)   Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)   rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)   zakończenie: w terminie do dnia 30 listopada 2016r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 24 października 2016 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen i okresów rękojmi zawartych w ofertach.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

 

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

 

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu, szkolenia oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego
  np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgodna Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

 

 

Cena – 90%

Okres rękojmi – 10%

W zakresie ww. kryteriów, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

1) Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto

Cena =  ________________________________________________ x 90

cena badanej oferty brutto

2) Ocena punktowa kryterium „Okres rękojmi” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

okres rękojmi oferty badanej

(w miesiącach)

Okres rękojmi  =  ___________________________________________________________________________ x 10

maksymalny zaoferowany okres rękojmi

(w miesiącach)

 

Uwaga! Minimalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to: 12 miesięcy.

Natomiast maksymalny okres rękojmi jaki może zaoferować Wykonawca to: 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) unieważnieniu postępowania,

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1- druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 21.10.2016 r. wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: „Dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

DZP-1.260.48.2016 .AF                                                                              24 października 2016 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/28/DZP-1/2016

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 24.10.2016 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 60.622,80 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okresy rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi zamówienia
1. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

58.548,00 24 miesiące

od dnia podpisania protokołu odbioru

2. JARD Sp. z.o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

53.849,40 24 miesiące

od dnia podpisania protokołu odbioru

3. ADIRCAMS Sławomir Mytyk Biuro Techniczno-Handlowe Szkolenia Usługi Pomiarowe
ul. Przy Bażantarni 8/14

02-793 Warszawa46.309,50

24 miesiące

od dnia podpisania protokołu odbioru

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: JARD Sp. z.o.o.,
Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – za cenę Oferty: 53.849,40 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu
24.10.2016 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      PHPU ZUBER, Andrzej Zuber , ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 58.548,00 zł brutto;

2)      JARD Sp. z.o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 53.849,40 zł brutto;

3)      ADIRCAMS Sławomir Mytyk Biuro Techniczno-Handlowe Szkolenia Usługi Pomiarowe,
ul. Przy Bażantarni 8/14, 02-793 Warszawa (Oferta Nr 3) – Cena oferty: 46.309,50 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty nr 1 i 2 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”. Natomiast oferta nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jej treść nie odpowiada treści „Zaproszenia do złożenia oferty” o czym mowa poniżej.

W Rozdziale VII „Zaproszenia do złożenia oferty” zatytułowanym  „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” w ust. 1 Zamawiający określił, że oferta powinna zawierać zgodnie
z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu, szkolenia oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.

Ponadto w ust. 3 tegoż rozdziału Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Wykonawca ADIRCAMS Sławomir Mytyk Biuro Techniczno-Handlowe Szkolenia Usługi Pomiarowe (Oferta nr 3) – w pkt. 4 „Druku oferta” w poz. 3 tabeli w kolumnie pod nazwą „Ewentualne uwagi” wpisał: „Tylko poz. 1”. Ponadto w załączonym do Oferty „Zestawieniu kosztów zamówienia” wykreślił pozycje nr 2, 3 i 4. Biorąc pod uwagę złożone przez Wykonawcę oświadczenie w pkt. 1 oferty należy stwierdzić, że za cenę podaną
w ofercie Wykonawca nie wykona całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego
w „Zaproszeniu do złożenia oferty”, a tym samym treść jego oferty nie odpowiada treści „Zaproszenia do złożenia oferty. Wobec powyższego oferta nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wobec powyższego poniżej przestawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1 i Ofercie nr 2
w kryterium oceny Ofert „Cena” oraz „Okres rękojmi”:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
2 53 849,40

————–  x 90 = 90,0

53 849,40

24

—-  x 10 = 10,0

24

100,0
1 53 849,40

————–  x 90 = 82,8

58 548,00

24

—-  x 10 = 10,0

24

92,8

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 14 października 2016 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 9:13