Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2

W dniu 03.10.2017r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0030/16-00 dla projektu pn. Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój drogowej sieci TEN-T i transportu multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 82 013 605,00 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 47 427 065,93 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 40 313 006,04 PLN

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Wał Miedzeszyński, drogi wojewódzkiej nr 801, która stanowi trasę wylotową z Warszawy w kierunku południowo – wschodnim.
Przebudowywana ulica na odcinku od skrzyżowania z ul. Trakt Lubelski do połączenia z planowanym węzłem z Południową Obwodnicą Warszawy (w rejonie ul. Ogórkowej i Rosiczki) będzie miała długość ok. 0,97 km.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

  • rozbudowę ulicy do parametrów drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasy GP), dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w każdą stronę (2x2) z poszerzeniami na skrzyżowaniach,
  • budowę dróg dojazdowych,
  • budowę ścieżek rowerowych i chodników,
  • budowę oświetlenia,
  • budowę sygnalizacji świetlnej,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • budowę elementów uzbrojenia terenu: odwodnienie (kanalizacja deszczowa),
  • przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
  • nasadzenia zieleni.

Celem głównym projektu jest realizacja połączenia drogowego o zwiększonej przepustowości i nośności, stanowiącego wraz z już wybudowanymi/ przebudowanymi odcinkami dróg bezpośrednie powiązanie węzła komunikacyjnego jakim jest miasto Warszawa  z międzynarodową siecią drogową TEN-T. Realizacja projektu spowoduje zwiększenie dostępności transportowej kraju w układzie zarówno europejskim jak i krajowym, ponieważ zrealizuje wysokiej jakości powiązania drogowe do międzynarodowej sieci TEN-T, oraz zapewni wysokiej jakości międzyregionalne i wewnątrzregionalne powiązania transportowe.

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.