Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej

 

W dniu 30.11.2022 r. została podpisana umowa nr POIS.03.01.00-00-0070/21-00 dla projektu pn. "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej" pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Stołecznym Warszawa.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:
Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 56 857 392,51 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 36 305 700,29 PLN
Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych)
nie większe niż: 30 859 845,24 PLN

Opis projektu:

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą.
Uzupełnienie brakujących fragmentów dróg umożliwiających płynny zjazd z drogi ekspresowej i włączenie się do ruchu w ramach samego węzła miejskiego lub wygodny powrót na drogę ekspresową wychodzi również naprzeciw potrzebom użytkowników w zakresie mobilności i transportu w obrębie UE.
Zapewni również wygodne zakończenie i rozpoczęcie podróży, dla których m. st. Warszawa jako stolica kraju, może stanowić ważny punkt docelowy lub startowy w ramach sieci korytarzy transeuropejskich.
Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi bezpośrednie połączenie zjazdów z dróg ekspresowych z istniejącą infrastrukturą drogową.

Zadanie 1: Budowa ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna (Trasa S8)

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Bemowo i polega na przebudowie ul. Lazurowej od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (Trasa S8) na odcinku ok. 500 m.
Realizowane prace stanowią zakończenie budowy ciągu drogowego biegnącego przez dzielnice Ursus, Włochy i Bemowo pomiędzy południową a zachodnią częścią obwodnicy Warszawy. Droga powstawała etapami. Jako pierwszy w 2013 r. wybudowany został odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. J. Chrościckiego. Następnie prace toczyły się na odcinku od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej, który był gotowy w 2015 r. Obecnie droga od Al. Jerozolimskich do
ul. Połczyńskiej to al. 4 czerwca 1989 r. W 2016 r. do ruchu oddany został pierwszy przebudowany odcinek ul. Lazurowej - od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej, a dwa lata później ulica była gotowa na odcinku od ul. Sterniczej do ul. Górczewskiej.

Planowany zakres prac:

  • dobudowa drugiej jezdni oraz wymiana konstrukcji jezdni istniejącej, klasa funkcjonalno-techniczna drogi - G (główna),
  • przekrój 2x2 pasy ruchu - szerokość pasów ruchu 2x3,25m,
  • naziemne skrzyżowanie ul. Lazurowej z ul. Narwik z sygnalizacją świetlną,
  • przebudowa i budowa odwodnienia oraz oświetlenia,
  • przebudowa istniejącego uzbrojenia, tj. sieci gazowej, sanitarnej wodociągów, teletechniki, energetyki w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

Zadanie 2: Budowa ul. Gandhi na odcinku ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej w Warszawie

Inwestycja zrealizowana została w dzielnicy Ursynów. Polegała na budowie ul. Indiry Gandhi na odcinku 500m - od ul. Pileckiego do ul. Płaskowickiej (do granicy budowy trasy S2, realizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad).

Zakres prac objął budowę:

  • 2 jezdni o szerokości 6,00m z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku,
  • w pasie drogowym obustronnych chodników o szerokości nie mniejszej niż 1,5m, ścieżki rowerowe o szerokości do 2,00 do 3,00m szerokości, wspólnych ciągów pieszo-rowerowych,
  • miejsc postojowych wzdłuż drogi oraz przystanków komunikacji publicznej,
  • skrzyżowań z ul. Pustułeczki i Alternatywy, Polskie Drogi, Pileckiego,
  • w pasie drogowym posadzono drzewa i krzewy.


Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgłoszenia można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub wypełniając formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.