środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88335-2014 z dnia 2014-04-23 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zmianę przeznaczenia pomieszczenia nr 3/5 na pokój nagrań na 2 piętrze budynku C, 2) wykonanie nowych drzwi wejściowych DZ1 do budynku B, 3) roboty dodatkowe nowej konstrukcji żelbetowej…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 30 z dnia 16.07.2013 r., nr 40 z dnia 12.03.2014 r., nr 43 z dnia 14.03.2014 r., nr 44 z dnia 14.03.2014 r.
Numer ogłoszenia: 147408 – 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88335 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych: nr 30 z dnia 16.07.2013 r., nr 40 z dnia 12.03.2014 r., nr 43 z dnia 14.03.2014 r., nr 44 z dnia 14.03.2014 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) zmianę przeznaczenia pomieszczenia nr 3/5 na pokój nagrań na 2 piętrze budynku C, 2) wykonanie nowych drzwi wejściowych DZ1 do budynku B, 3) roboty dodatkowe nowej konstrukcji żelbetowej i murowanej ściany pomiędzy budynkiem A i B, 4) roboty dodatkowe malowania elewacji budynku B, 5) przemurowania ścian zewnętrznych na poziomie piwnic, 6) wykonanie drzwi przeszklonych D3 w parterze bud. A oraz wykonanie rampy wewnętrznej wraz z balustradą w parterze bud. A, 7) roboty rozbiórkowe, murowe, żelbetowe wraz z iniekcją i dociepleniem ściany szczytowej od strony Bazaru Różyckiego, 8) montaż płotków przeciwśniegowych, 9) obmurowania podbić ścian piwnic, 10) wzmocnienia strukturalne cegły pod malowidłami ściennymi w Modlitewni żydowskiej, 11) instalacje elektryczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska nr 11 A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 999879,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1263625,08
  • Oferta z najniższą ceną: 1263625,08 / Oferta z najwyższą ceną: 1263625,08
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad.II.3)1) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 40 z dnia 12.03.2014 r.: Zmiana spowodowana życzeniem Użytkownika dyrekcji Muzeum Historycznego Warszawy, która stwierdziła, że dla prawidłowej działalności Muzeum niezbędny będzie pokój dla dokonywania nagrań. Ponieważ w pierwotnej dokumentacji takie pomieszczenie nie zostało przewidziane, postanowiono na ten cel zaadaptować dotychczasowe pomieszczenie socjalne nr 3/5 na drugim piętrze w budynku C. Roboty dodatkowe polegają na zastosowaniu okładziny akustycznej ścian o fakturze drewna zbliżonej do koloru drzwi np. Rematec lub równoważnej, zamontowaniu sufitu podwieszonego w wersji akustycznej a nie zwykłej np. Rockfon Top Acustic oraz zastosowaniu drzwi o zwiększonych parametrach akustycznych. Uzasadnienie zmiany zostało opisane w piśmie MHW nr MPWR.40 2236.2013 z dnia 02.07.2013 r. Ad.II.3)2) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 40 z dnia 12.03.2014 r.: Podczas demontażu istniejących drzwi wejściowych DZ1 do kondygnacji parteru budynku B, część ościeżnicy oraz skrzydła drzwiowego, na skutek bardzo złego stanu uległa uszkodzeniu, wręcz rozsypała się. Gdy zeskrobano farbę i wykonano próbę wstępnej renowacji drzwi wejściowych, okazało się, że stan techniczny ościeżnicy i skrzydeł drzwi jest katastrofalny. W tej sytuacji poproszono panią Barbarę Kubisę, mgr konserwacji dzieł sztuki, rzeczoznawcę ZPAP nr 4/2003 o zbadanie stanu drzwi i wydanie opinii co do możliwości ich renowacji. Po wykonaniu badań pani Barbara Kubisa w swojej opinii napisała, że cyt: Stan zachowania drzwi. a. Futryna – całkowicie zaatakowana przez drewnojady, głównie kołatki i spuszczele. Drewno poprzecinane korytarzami żerowania – w stanie gąbczastym – kwalifikuje się do wymiany. b. Skrzydła drzwiowe – na 6 pól płycin – zachowane trzy płyciny drewniane. Trzy pozostałe uzupełnione sklejką. Skrzydła noszą wiele śladów uszkodzeń mechanicznych, w tym ślady wyłamywanie zamka. Waloryzacja obiektu: Drzwi nie posiadają żadnej wartości estetycznej, jedynie przypisać im można wartość historyczną, ewentualnie emocjonalną, co predestynowałoby do przeprowadzenia konserwacji zabezpieczającej i przeznaczenie ich do ekspozycji muzealnej. koniec cytatu W tej sytuacji postanowiono, że zostaną wykonane nowe drzwi, odtwarzające wyglądem i podziałem stare. Ad.II.3)3) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 40 z dnia 12.03.2014 r.: W trakcie realizacji podbijania fundamentów budynku B przy wykonywaniu podkopu dla wykonania podbicia pod istniejącą ścianą ceglaną w osi 1/A – B, łączącą budynek A z budynkiem B, zawalił się fragment tej ściany. Nastąpiło to samoistnie gdyż ściana ta była wykonana z bardzo złej jakości i z upływem czasu, zlasowanej cegły, której wytrzymałość była bardzo słaba, zaś wytrzymałość zaprawy użytej do wymurowania ściany, praktycznie zerowa. W tej sytuacji nadzór autorski Pas Projekt, w osobie konstruktora pana Dariusza Syncerza, podjął decyzję o konieczności rozebrania pozostałej części istniejącej ściany i odtworzeniu lub zastąpieniu ścianami żelbetowymi, odtwarzającymi wyglądem ścianę pierwotną. Zostało to opisane w tomie V Dziennika Budowy, na stronie 61, 62 i 65, oraz w punkcie 13 Notatki nr 135 z narady koordynacyjnej z dnia 17.04.2013 r. W 2009 roku kiedy sporządzano dokumentację techniczną, bez zdjęcia tynków, nie była możliwa ocena stanu technicznego istniejącej ściany. Poza tym do samego końca podejmowano próby zachowania ściany oryginalnej. Ad.II.3)4) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 40 z dnia 12.03.2014 r.: W pierwotnym projekcie architektury z 2009 roku, kolorystyka elewacji budynku B była określona jako RAL 9003 czyli biały. Budynek przed przystąpieniem do modernizacji był otynkowany i częściowo pomalowany na kolor trudny do określenia, gdyż przez wiele lat nie był odnawiany i w momencie przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, jego elewacja miała kolor szaro-biały. Zgodnie z projektem pierwotnym elewacja została pomalowana na kolor biały.
Gdy w 2013 roku na skutek wykonania przez prof. Pawła Jakubowskiego stratygrafii dla budynku A, określono kolorystykę elewacji tego budynku, przedstawiciele Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków zażądali, żeby została określona również kolorystyka elewacji dla budynku B. Ponieważ
w opinii prof. Jakubowskiego budynek B od jego powstania, przez długie lata nie był otynkowany,
a późniejsze otynkowanie było naniesieniem stosunkowo współczesnym XX wiek, profesor stwierdził, że najbliższym prawdy historycznej, będzie pomalowanie elewacji budynku B na kolor ceglasto-czerwony. Wobec powyższego określono, że elewacja budynku B powinna być pomalowana na ten właśnie kolor i w tej sytuacji zachodzi konieczność dodatkowego pomalowania elewacji. Ad.II.3)5) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 43 z dnia 14.03.2014 r.:
W trakcie wykonywania robót budowlanych – izolacji ścian fundamentowych po ich odsłonięciu stwierdzono, iż ułożenie izolacji od zewnętrz na odkrytych istniejących ścianach fundamentowych
z uwagi na ich zły stan techniczny cegła zlasowana, zawilgocona, brak spoin jest nie możliwe.
W związku z powyższym należy, celem prawidłowego ułożenia izolacji przeciwwodnej i izolacji cieplnej przemurować ściany fundamentowe od strony ul. Kępnej, Targowej i dziedzińca na wysokość 1,5 m. Ad.II.3)6) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 43 z dnia 14.03.2014 r.: Z uwagi na konieczność zachowania wskazanie konserwatorskie oryginalnej, ceglanej kolebki sklepienia poziomu piwnic poz. -1, którą odsłonięto w trakcie wykonywania robót budowlanych, uległa zmianie rzędna wysokościowa wejścia do budynku A od strony dziedzińca. W wyniku zmiany rzędnej wejścia do budynku A stwierdzono konieczność wykonania nowego, wydzielenia klatki schodowej wraz z wejściem do niej – montaż drzwi szklanych D3, jak również konieczność wykonania dodatkowej, wewnętrznej rampy wraz z balustradami dla osób niepełnosprawnych, zapewniając im tym samym dostępność obiektu. Ad.II.3)7) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 43 z dnia 14.03.2014 r.: W dniu 15.05.13 r. Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru poinformował,
że ściana szczytowa tj. pozostałość ściany szczytowej nieistniejącego w chwili obecnej budynku, przylegającego do budynku objętego projektem od strony Bazaru między osiami A* i D* zarysowała się i wystąpiły jej pionowe pęknięcia. W związku z powyższym nadzór autorski w branży konstrukcyjnej, wpisem do dziennika budowy zalecił z uwagi na zły stan techniczny doklejonej ściany jej rozebranie, wzmocnienie właściwej ściany szczytowej budynku A, przemurowanie odtworzenie ostatniej kondygnacji z betonu komórkowego oraz wykonanie wieńców szczytowych po spadku.
Po wykonaniu rozbiórki doklejonej, uszkodzonej ściany stwierdzono, iż stan techniczny ściany szczytowej od strony Bazaru jest w bardzo złym stanie technicznym cegła zawilgocona, zlasowana, wykruszające się spoiny, ubytki w murze. Uwidoczniły się również, wykonane w trakcie realizacji stropów, wystające poza właściwą ścianę punktowe, żelbetowe wsporniki, które po rozebraniu przyległej ściany należało usunąć. W związku z faktem, iż ściana szczytowa w miejscu przebiegu kanałów wentylacyjnych nie pozwala na wykonanie żelbetowych rdzeni, ścianę w tym miejscach należy przemurować i uzupełnić, a pozostałe fragmenty należy wzmocnić metodą iniekcji ciśnieniowej. Dodatkowo ze względów termicznych ściana szczytowa winna zostać ocieplona. Ad.II.3)8) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 43 z dnia 14.03.2014 r.: W okresie zimowym stwierdzono, iż pomimo niewielkich i średnich spadków dachu na budynku A, śnieg w trakcie roztopów zsuwa się, zagrażając tym samym bezpieczeństwu osób poruszających się od strony ul. Targowej i dziedzińca. Ponadto planowana jest zmiana zagospodarowania, która przewiduje wykonanie ścieżki – podjazdu dla osób niepełnosprawnych przylegającego do budynku A. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania terenu przyległego do budynku A, stwierdza się konieczność montażu płotków przeciwśniegowych na dachach obiektu. Ad.II.3)9) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 43 z dnia 14.03.2014 r.: Z uwagi na fakt, iż podbicia ścian piwnic zrealizowane w technologii żelbetowej w pomieszczeniach o nr 0/10 i 0/18 zrealizowane zostały na ich pełną wysokość od strony
ul. Targowej i Kępnej. W związku z powyższym w celu zachowania jednorodności lica wewnętrznego ścian piwnic mur ceglany należy wykonać dodatkowe oblicowanie z cegły ścian żelbetowych, ponad zakładaną w pierwotnym projekcie wysokość. Ad.II.3)10) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 30 z dnia 16.07.2013 r.: W dniu 8 maja 2013 r. przedstawiciele BSKZ wraz z konserwatorem malowidła ściennego prof. dr hab. Pawłem Jakubowskim dokonali oględzin zabytkowych malowideł w Modlitewni żydowskiej budynek B ze szczególnym uwzględnieniem stanu ich zachowania. W trakcie oględzin w Sali wschodniej stwierdzono miejscowe odwarstwienia tynku od podłoża, odwarstwienia w partii malarskiej. W sali zachodniej, na ścianie północnej stwierdzono poważne odwarstwienia tynku od podłoża ceglanego, grożące natychmiastowym odspojeniem. Ponadto stwierdzono dezintegrację kitów, łat i zabezpieczeń malowidła na pow. ok. 2 m2 Mając na względzie stwierdzony w dniu 8 maja 2013 r. stan malowideł
i możliwość ich dalszej degradacji wykonano w czerwcu b.r. Ekspertyzę konserwatorską dla wzmocnienia strukturalnego cegły pod malowidłem ściennym w modlitewni żydowskiej, która określiła kompleksowy program konserwatorski wzmocnienia muru ceglanego i ograniczenia wilgotności ścian oraz zakres koniecznych prac, które są niezbędne do przeprowadzenia konserwacji malarstwa w obu pomieszczeniach Modlitewni. W świetle dokonanego rozpoznania stanu technicznego ścian i znajdujących się na nich malowideł autorzy ww. Ekspertyzy celem wzmocnienia cegieł pod malowidłami zalecili m.in. wykonanie następujących robót: wykonanie izolacji poziomej
z osuszaniem metodą termoiniekcji wraz z wypełnieniem otworów poiniekcyjnych zaprawą, wykonanie wzmocnienia malarstwa kotwami chemicznymi, wykonanie testów KSE wraz
z dokumentacją, a także wykonanie wzmocnień kohezji podłoża ceglanego pod warstwą malarstwa. Sposób realizacji ww. prac oraz materiały zastosowane do wzmocnienia cegieł zostały opisane
w przedmiotowej Ekspertyzie. Udzielenie przedmiotowego zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Po skuciu tynków ze ścian modlitewni, w celu wykonania niezbędnej wymiany cegły oraz spoin fug na głębokość 2 cm, zgodnie z projektem architektury dla budynku B, okazało się, że cegła jest bardzo złej jakości – zlasowana, mocno zawilgocona i o niskiej wytrzymałości. Z oczywistych względów, wymiana tak złej jakości cegły pod malowidłami była niemożliwa do wykonania zaś bez wzmocnienia cegieł pod malowidłami, nastąpiłaby dalsza degradacja lub całkowite odpadnięcie malowideł wraz z tynkami, które odspoiłyby się od cegły. Poza tym w przypadku zabytkowego obiektu budowlanego z elementami malarstwa ściennego, który przez długie lata nie był użytkowany i zabezpieczony przez szkodliwym wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, nie ma możliwości przewidzenia szybkości degradacji malarstwa ściennego, nawet w przypadku ich doraźnych zabezpieczeń, które wykonano w trakcie realizacji inwestycji. Należy podkreślić, że budynek został wpisany do rejestru zabytków, a podstawą wpisu było właśnie unikalne w skali ogólnopolskiej malarstwo w modlitewniach. Wpis do rejestru nakłada na wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego szczególną odpowiedzialność z tytułu ustawowej konieczności ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ad.II.3)11) Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych branża elektryczna Nr 44 z dnia 14.03.2014 r.:
1. Instalacja zasilenia Klap PPOZ: W czasie wykonywania instalacji teletechnicznych zamontowane zostały klapy pożarowe, do których doprowadzono zasilanie o napięciu 24 V zgodnie z projektem teletechnicznym. Z uwagi na fakt, iż zamontowane klapy wymagają napięcia 230 V należy doprowadzić dodatkową instalację elektryczną do klap o napięciu 230V. 2. Instalacja zasilania nawilżacza powietrza. W trakcie wykonywania robót ze względów technicznych tj. braku możliwości zainstalowania nawilżaczy w miejscach zaprojektowanych, a także z uwagi na wymogi dotyczące technologii konserwacji papieru, zaistniała konieczność zmiany ich lokalizacji, co spowodowało konieczność wykonania dodatkowej instalacji elektrycznych zasilających nawilżacze, także w pracowni konserwacji papieru. 3. Instalacja zasilania rozdzielni komputerowych: W czasie wykonywania instalacji elektrycznych uległ zmianie projekt instalacji teletechnicznych przygotowanie pod centralnego UPS. Żeby dopasować instalacje elektryczna do zmienionego projektu teletechnicznego należało doprojektować i wykonać dodatkowo kable wlz z rozdzielni głównej
i stosowne zabezpieczenia elektryczne. 4. Instalacja zasilania kamer zewnętrznych: W czasie wykonywania instalacji elektrycznych uległ zmianie projekt instalacji teletechnicznych zasilanie grzałek w kamerach zewnętrznych 230V. Żeby dopasować instalacje elektryczna do zmienionego projektu teletechnicznego należało doprojektować i wykonać dodatkowo kable zasilające z rozdzielni piętrowych komputerowych i stosowne zabezpieczenia. 5. Instalacja zasilania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. W czasie wykonywania instalacji elektrycznych stwierdzono konieczności dodatkowego wykonania zasilenia rozdzielaczy ogrzewania podłogowego, czego wymaga zainstalowany układ urządzeń rozdzielczych i zapewni prawidłowe działanie ogrzewania podłogowego. 6. Instalacja wyłącznika głównego. W czasie wykonywania instalacji elektrycznych,
ze względu na niemożliwość wykonania tras miedzy budynkami w terenie i zabudów ppoż. w piwnicy budynku A, zaistniała konieczność przekonfigurowania układu działania wyłącznika PPOZ
do wyłączenia wszystkich budynków z budynku C. Powyższe wiąże się z wykonaniem dodatkowego oprzewodowania. 7. Instalacja dodatkowych ogrzewaczy wody. W czasie wykonywania instalacji elektrycznych zaszła konieczność zasilenia dodatkowych ogrzewaczy wody. Powyższe zostało uwzględnione w rewizji projektu elektrycznego. 8. Instalacja zasilania central oddymiania klap dymowych. W czasie wykonywania instalacji elektrycznych uległ zmianie projekt instalacji teletechnicznych uwzględniający montaż dodatkowych centralek oddymiania -szt. 2 W związku
z powyższym zaistniała konieczność wykonania dodatkowego ich zasilenia, co zapewni bezpieczne użytkowanie obiektu pod względem p. poż. 9. Instalacja zasilania central wentylacji. W czasie wykonywania instalacji wentylacyjnych wynikła konieczność dodatkowego zasilenia jednostek zewnętrznych na dachu ze względu na ich konfigurację przewidzianą przez producenta. Co zostało ujęte w rewizji projektu elektrycznego. 10. Instalacja masztu odgromowego W czasie wykonywania instalacji odgromowych na dachu stwierdzono, ze jednostki wentylacji umieszczone tam maja duże gabaryty i nie są chronione przez zaprojektowaną i wykonaną instalacje odgromowa. Stwarza
to konieczność doprojektowania i montażu masztu odgromowego wysokości 6 metrów na wykonanym dachu. 11. Instalacja zasilenia wpustów dachowych Ze względu na ochronę przed zamarzaniem wpustów dachowych zachodzi konieczność zasilenia grzałek znajdujących się w nich. Czego nie było w projekcie elektrycznym. Jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania budynku. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W przypadku tego typu obiektów budowlanych określenie rzeczywistego stanu technicznego wszystkich składowych elementów budowlanych tworzących obiekt budowlany, zwłaszcza tych zakrytych przez inne elementy budynku, możliwe jest dopiero po rozpoczęciu robót budowlanych, a więc po ich odsłonięciu, w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych i dokładnych oględzin. Zważywszy na fakt, że przedmiotowy obiekt budowlany jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, poddawany był najprzeróżniejszym przeróbkom, a także nie był właściwie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych, wykonanie robót dodatkowych wyszczególnionych
w niniejszych protokołach jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego,
a także zapobiegnie powstaniu zagrożenia użytkowania obiektu. W związku z powyższym,
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego Wykonawcy robót budowlanych, tj. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kod: 02-673 przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 maja 2014 godz 13:32
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:16