środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 559146-N-2019 z dnia 2019-06-11 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mailjpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
    Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pok. 35.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/2/DZP-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Materiały przygotowawcze (2 egz.) – Inwentaryzacja wielobranżowa wykonanego na podstawie chmury punktów uzyskanej podczas skanowania 3D obiektu oraz na podstawie inwentaryzacji 2D przekazanej przez Zamawiającego; – Przeniesienie Koncepcji architektonicznej do Modelu BIM 3D (przekazanej przez Zamawiającego w wersji 2D) z niezbędnym uszczegółowieniem; – Dokumentacja geotechniczna. b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( 6 egz.) – Uzyskanie mapy do celów projektowych poświadczonej w ośrodku geodezyjnym; – Projekt Zagospodarowania Terenu; – Projekt gospodarki zielenią istniejącą i projekt zieleni; – Projekt architektoniczno – budowlany; – Projekt technologii obiektu (uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym); – Projekt konstrukcyjny; – Projekt drogowy (wraz ze stałą organizacją ruchu i projektem dojazdu pożarowego); – Projekty instalacji sanitarnych; – Projekty instalacji elektrycznych; – Projekty instalacji teletechnicznych; – Projekty przyłącza sanitarnego; – Projekty przyłącza elektrycznego; – Projekty przyłącza teletechnicznego; – Analiza akustyczna projektowanych rozwiązań; – Warunki ochrony pożarowej (z kolorowymi rysunkami stref pożarowych); – Scenariusz pożarowy; – W przypadku niemożliwości spełnienia aktualnych przepisów – Ekspertyzę przeciwpożarową wraz z uzyskaniem postanowienia KW PSP o odstępstwach od warunków ochrony p.poż. zgodnie z Prawem Budowlanym par. 2.2; – Informację BIOZ; – Charakterystyka energetyczna. Uwaga: projekty należy wykonać w Modelu BIM – pliki IFC (projekt budowlany – wszystkie branże) zgodnie z Wymaganiami BIM – zał. Nr 1 do Umowy. c) Wykonanie projektów wykonawczych (4 egz.) – projekt architektoniczno-budowlany; – projekt zagospodarowania terenu; – projekt zieleni; – projekt aranżacji wnętrz w tym w zakresie kolorystyki i materiałów dotyczących ścian, posadzek i sufitów z zestawieniem (w formie zestawienia pomieszczeń); – wyposażenie wnętrz (rysunki + opis poszczególnych elementów wyposażenia); – projekt konstrukcyjny ; – projekt drogowy; – instalacje elektryczne, w tym m.in.: • sporządzenie bilansu mocy, wraz z uzyskaniem nowych warunków przyłączeniowych; • projekt przyłącza elektroenergetycznego; • wewnętrzne linie zasilające; • rozdział energii w obiekcie; • instalacja oświetlenia ogólnego; • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe); • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej; • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów; • instalacja połączeń wyrównawczych; – instalacje teletechniczne, w tym m.in: • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi); • system telewizji CCTV; • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); • system kontroli dostępu (KD); • przyłącze telekomunikacyjne; • sporządzenie matrycy pożarowej; – instalacje sanitarne, w tym m.in.: • projekt przyłączy; • sporządzenie bilansu mocy i energii cieplnej; • sporządzenie bilansu wentylacji; • obliczenia strat i zysków ciepła; • projekt węzła cieplnego; • instalacja centralnego ogrzewania; • instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji – zasilana z węzła ciepłowniczego; • instalacja wodno – kanalizacyjna (instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej – odprowadzenie ścieków przez przepompownie do np. studzienek zewnętrznych) w tym m.in: biały montaż i wyposażenie łazienek; • instalacja hydrantów wewnętrznych p.poż; • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK, oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych; • instalacja chłodzenia dla central wentylacyjnych oraz wybranych pomieszczeń jak sala konferencyjna, poradnia, obsługa higieniczna – typu split/ VRF; • instalacja skroplin; • instalacja wentylacji i klimatyzacji; • automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji; • sporządzenie rysunków stref pożarowych; • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji; • sporządzenie schematów instalacji sanitarnych; • sporządzenie operatu akustycznego dla projektowanego obiektu (faza projektu wykonawczego). Uwaga: projekty należy wykonać w Modelu BIM – pliki IFC (projekt wykonawczy – wszystkie branże) zgodnie z Wymaganiami BIM – zał. Nr 1 do Umowy. d) Wykonanie przedmiarów robót w oparciu o model BIM. W tym Uproszczony harmonogram rzeczowy w oparciu o model BIM (2 egz.) e) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 6 egz. f) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. g) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż. oraz BHP, uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, oraz na Platformie CDE zgodnie z wymaganiami BIM w tym: a) inwentaryzacja wielobranżowa, koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze w formacie *.dwg/*.dxf oraz *.pdf – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORLD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz PDF d) Model BIM – pliki IFC wygenerowane z modelu zgodnie z wymaganiami BIM (wersja IFC 2×3); pliki .xlsx wygenerowane z modelu zgodnie z wymaganiami BIM; pliki PDF; pliki DWG. 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Zakres rzeczowy dokumentacji w formie papierowej ma być zgodny z zakresem rzeczowym zawartym we wszystkich formach w wersji elektronicznej, przy czym dokumenty w formacie (*.pdf) będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają niżej wymienione dokumenty: a) Program Funkcjonalno-Użytkowy b) Koncepcja Programowo-Przestrzenna wraz z Szacunkowymi Kosztami i Analizą Możliwości Realizacji Inwestycji, c) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, d) Inwentaryzacja instalacji sanitarnych i przyłączy, e) Inwentaryzacja instalacji elektrycznych i przyłączy, f) Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną możliwości montażu urządzeń instalacyjnych, g) Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z pomieszczeń podziemnych oraz w zakresie wymaganych dojazdów pożarowych, h) Opinia i ocena energetyczna wraz z audytem energetycznym, i) Ekspertyza mykologiczna, j) Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana, k) Dodatkowe wytyczne dla Projektanta, l) Wymagania BIM. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania: 11.2017 r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf c) „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020”. Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Data wydania 11.04.2018 r. Dostęp online: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.). 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w ust. 3; 4. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 360 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) zakończenie wykonania materiałów przygotowawczych w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie wykonania projektu budowlanego w terminie do 210 dni licząc od dnia zawarcia umowy; c) zakończenie wykonania projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia: w terminie do 360 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich może ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 15 miesięcy i nie więcej niż 20 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71251000-2
71700000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej i przetargowej o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto**** każda, na budowę** obiektu użyteczności publicznej*** b) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu w BIM, którego efektem było powstanie modelu kubaturowego obiektu budowlanego (z wyłączeniem obiektów małej architektury) w BIM. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ukończyli Wydział Ogrodniczy w zakresie Kształtowania Terenów Zieleni albo wykształcenie średnie kierunkowe w zakresie terenów zielonych, h) dysponujemy co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji koordynatora projektowania w BIM, która posiada doświadczenie przy pełnieniu funkcji koordynatora procesów projektowania w BIM, których efektem było powstanie modelu/modeli kubaturowych obiektów budowlanych (z wyłączeniem obiektów małej architektury) w BIM.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) ust. 1 Uwaga: * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez „obiekt użyteczności publicznej” Zamawiający rozumie obiekt przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny obiekt przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za obiekt użyteczności publicznej uznaje się także obiekt biurowy i socjalny. **** W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w sekcji III.1.3) ust. 2 Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

2.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.) *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa powyżej Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 1.5. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi na dokumentację 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 13 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-25, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Postanowienia związane z ochroną danych osobowych.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. (Nr procedury: RZP-II-WI/2/DZP-1/2019), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitalowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy i Koncepcja Programowo-Przestrzenna wraz z Szacunkowymi Kosztami i Analizą Możliwości Realizacji Inwestycji – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – Inwentaryzacja instalacji sanitarnych i przyłączy – pobierz

Załącznik Nr 14 do SIWZ – Inwentaryzacja instalacji elektrycznych i przyłączy – pobierz

Załącznik Nr 15 do SIWZ – Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną możliwości montażu urządzeń instalacyjnych – pobierz

Załącznik Nr 16 do SIWZ – Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z pomieszczeń podziemnych oraz w zakresie wymaganych dojazdów pożarowych – pobierz

Załącznik Nr 17 do SIWZ – Opinia i ocena energetyczna wraz z audytem energetycznym – pobierz

Załącznik Nr 18 do SIWZ – Ekspertyza mykologiczna – pobierz

Załącznik Nr 19 do SIWZ – Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana – pobierz

Załącznik Nr 20 do SIWZ – Dodatkowe wytyczne dla Projektanta – pobierz

Załącznik Nr 21 do SIWZ – Wymagania BIM – pobierz

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (korespondencja)

Pismo z dnia 19.06.2019 r. – pobierz

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Nr procedury: RZP-II-WI/2/DZP-1/2019                                                                             25 czerwca 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.21.2019.DK

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – informuje, iż w dniu 25.06.2019 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 479 430,63 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz termin płatności zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi na dokumentację
1. LODROM Sp. z o.o.

ul. Długa 56/1

31-146 Kraków

 

345 680,00 zł 60 miesięcy

 od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DZP-1.260.21.2019……..DK                                                                                                            16 lipca 2019 r.                             Nr sprawy: RZP-II-WI/2/DZP-1/2019   

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż: unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 25.06.2019 r. do godz. 11:30 została złożona jedna Oferta przez Wykonawcę: LODROM Sp. z o.o. ul. Długa 56/1, 31-146 Kraków, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku z odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Ogłoszenie nr 510148989-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Ogłoszenie nr 510148989-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559146-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/2/DZP-1/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą przeznaczenia na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Materiały przygotowawcze (2 egz.) – Inwentaryzacja wielobranżowa wykonanego na podstawie chmury punktów uzyskanej podczas skanowania 3D obiektu oraz na podstawie inwentaryzacji 2D przekazanej przez Zamawiającego; – Przeniesienie Koncepcji architektonicznej do Modelu BIM 3D (przekazanej przez Zamawiającego w wersji 2D) z niezbędnym uszczegółowieniem; – Dokumentacja geotechniczna. b) Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ( 6 egz.) – Uzyskanie mapy do celów projektowych poświadczonej w ośrodku geodezyjnym; – Projekt Zagospodarowania Terenu; – Projekt gospodarki zielenią istniejącą i projekt zieleni; – Projekt architektoniczno – budowlany; – Projekt technologii obiektu (uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym); – Projekt konstrukcyjny; – Projekt drogowy (wraz ze stałą organizacją ruchu i projektem dojazdu pożarowego); – Projekty instalacji sanitarnych; – Projekty instalacji elektrycznych; – Projekty instalacji teletechnicznych; – Projekty przyłącza sanitarnego; – Projekty przyłącza elektrycznego; – Projekty przyłącza teletechnicznego; – Analiza akustyczna projektowanych rozwiązań; – Warunki ochrony pożarowej (z kolorowymi rysunkami stref pożarowych); – Scenariusz pożarowy; – W przypadku niemożliwości spełnienia aktualnych przepisów – Ekspertyzę przeciwpożarową wraz z uzyskaniem postanowienia KW PSP o odstępstwach od warunków ochrony p.poż. zgodnie z Prawem Budowlanym par. 2.2; – Informację BIOZ; – Charakterystyka energetyczna. Uwaga: projekty należy wykonać w Modelu BIM – pliki IFC (projekt budowlany – wszystkie branże) zgodnie z Wymaganiami BIM – zał. Nr 1 do Umowy. c) Wykonanie projektów wykonawczych (4 egz.) – projekt architektoniczno-budowlany; – projekt zagospodarowania terenu; – projekt zieleni; – projekt aranżacji wnętrz w tym w zakresie kolorystyki i materiałów dotyczących ścian, posadzek i sufitów z zestawieniem (w formie zestawienia pomieszczeń); – wyposażenie wnętrz (rysunki + opis poszczególnych elementów wyposażenia); – projekt konstrukcyjny ; – projekt drogowy; – instalacje elektryczne, w tym m.in.: • sporządzenie bilansu mocy, wraz z uzyskaniem nowych warunków przyłączeniowych; • projekt przyłącza elektroenergetycznego; • wewnętrzne linie zasilające; • rozdział energii w obiekcie; • instalacja oświetlenia ogólnego; • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe); • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej; • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów; • instalacja połączeń wyrównawczych; – instalacje teletechniczne, w tym m.in: • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi); • system telewizji CCTV; • system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN); • system kontroli dostępu (KD); • przyłącze telekomunikacyjne; • sporządzenie matrycy pożarowej; – instalacje sanitarne, w tym m.in.: • projekt przyłączy; • sporządzenie bilansu mocy i energii cieplnej; • sporządzenie bilansu wentylacji; • obliczenia strat i zysków ciepła; • projekt węzła cieplnego; • instalacja centralnego ogrzewania; • instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji – zasilana z węzła ciepłowniczego; • instalacja wodno – kanalizacyjna (instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej – odprowadzenie ścieków przez przepompownie do np. studzienek zewnętrznych) w tym m.in: biały montaż i wyposażenie łazienek; • instalacja hydrantów wewnętrznych p.poż; • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków wraz z porównaniem z istniejącymi warunkami przyłączeniowymi MPWiK, oraz ewentualne uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych; • instalacja chłodzenia dla central wentylacyjnych oraz wybranych pomieszczeń jak sala konferencyjna, poradnia, obsługa higieniczna – typu split/ VRF; • instalacja skroplin; • instalacja wentylacji i klimatyzacji; • automatyka instalacji wentylacji i klimatyzacji; • sporządzenie rysunków stref pożarowych; • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji; • sporządzenie schematów instalacji sanitarnych; • sporządzenie operatu akustycznego dla projektowanego obiektu (faza projektu wykonawczego). Uwaga: projekty należy wykonać w Modelu BIM – pliki IFC (projekt wykonawczy – wszystkie branże) zgodnie z Wymaganiami BIM – zał. Nr 1 do Umowy. d) Wykonanie przedmiarów robót w oparciu o model BIM. W tym Uproszczony harmonogram rzeczowy w oparciu o model BIM (2 egz.) e) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 6 egz. f) Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – 2 egz. g) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż. oraz BHP, uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 2) Pełnienie nadzoru autorskiego – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, oraz na Platformie CDE zgodnie z wymaganiami BIM w tym: a) inwentaryzacja wielobranżowa, koncepcja, projekty budowlane i wykonawcze w formacie *.dwg/*.dxf oraz *.pdf – dla rysunków oraz (*.pdf) i (*.doc) dla tekstu b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) c) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORLD lub kompatybilnym (w formacie .doc, .rtf) oraz PDF d) Model BIM – pliki IFC wygenerowane z modelu zgodnie z wymaganiami BIM (wersja IFC 2×3); pliki .xlsx wygenerowane z modelu zgodnie z wymaganiami BIM; pliki PDF; pliki DWG. 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym w formacie (*.pdf). Zakres rzeczowy dokumentacji w formie papierowej ma być zgodny z zakresem rzeczowym zawartym we wszystkich formach w wersji elektronicznej, przy czym dokumenty w formacie (*.pdf) będą zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wersja elektroniczna projektu budowlanego w formacie zamkniętym (*.pdf) zostanie dostarczona po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 3. Szczegółowy zakres prac projektowych niezbędnych do wykonania określają niżej wymienione dokumenty: a) Program Funkcjonalno-Użytkowy b) Koncepcja Programowo-Przestrzenna wraz z Szacunkowymi Kosztami i Analizą Możliwości Realizacji Inwestycji, c) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, d) Inwentaryzacja instalacji sanitarnych i przyłączy, e) Inwentaryzacja instalacji elektrycznych i przyłączy, f) Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną możliwości montażu urządzeń instalacyjnych, g) Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji z pomieszczeń podziemnych oraz w zakresie wymaganych dojazdów pożarowych, h) Opinia i ocena energetyczna wraz z audytem energetycznym, i) Ekspertyza mykologiczna, j) Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana, k) Dodatkowe wytyczne dla Projektanta, l) Wymagania BIM. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp do budynku oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów: a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania: 11.2017 r. Dostęp online: http://www.miir.gov.pl/media/51693/Standardy_Dostepnosci.pdf c) „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014 – 2020”. Załącznik nr 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 dotyczące takich obszarów jak: cyfryzacja, transport, architektura, edukacja, szkolenia, informacja i promocja wydany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Data wydania 11.04.2018 r. Dostęp online: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf *Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.2012, poz. 1169 z dnia 25 października 2012 r.). 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz dokumenty wymienione w ust. 3; 4. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 360 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) zakończenie wykonania materiałów przygotowawczych w terminie do 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy; b) zakończenie wykonania projektu budowlanego w terminie do 210 dni licząc od dnia zawarcia umowy; c) zakończenie wykonania projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia: w terminie do 360 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Planowany termin zakończenia nadzorów autorskich – 15.12.2020 r. z zastrzeżeniem, że termin zakończenia nadzorów autorskich może ulec zmianie w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych i będzie wynosił nie mniej niż 15 miesięcy i nie więcej niż 20 miesięcy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71251000-2, 71700000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12) w związku z art. 22a ust. 4 ww. ustawy. Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. Ustawy Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega odrzuceniu, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. Ustawy Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 11 czerwca 2019 godz 15:06
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 18 lipca 2019 godz 14:25