środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 223 124 400, faks 223 124 490, e-mail jpolak@szrm.pl
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. polegające na: – rozbiórce komina poniżej poziomu dachu oraz w części ściany pomieszczenia strychu do którego komin przylega i odtworzenie komina ze względu na jego zły stan techniczny wraz ze wzmocnieniem spoinowania cegieł komina strzemionami z prętów stalowych w górnej i dolnej części komina do ściany z którą komin się styka; – wymiany jednej górnej warstwy podmurówki pergoli na całej jej długości ze względu na zły stan cegieł tej warstwy podmurówki, – wykonania obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej ze względu na jej wcześniejszy brak na parapetach klinkierowych budynku celem ich lepszego zabezpieczenia, – ujednolicenia pozostałych obróbek blacharskich, nie przewidzianych do wymiany w projekcie pierwotnym, poprzez demontaż starych i montaż nowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT233705.74
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków MATEUSZ Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Suwalska 36E lok. 32,  03-252,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 287458.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie realizacji robót budowlanych i po konsultacjach z przedstawicielami Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków zaszła konieczność: – rozbiórki komina poniżej poziomu dachu oraz w części ściany pomieszczenia strychu do którego komin przylega i odtworzenie komina ze względu na jego zły stan techniczny wraz ze wzmocnieniem spoinowania cegieł komina strzemionami z prętów stalowych w górnej i dolnej części komina do ściany z którą komin się styka; – wymiany jednej górnej warstwy podmurówki pergoli na całej jej długości ze względu na zły stan cegieł tej warstwy podmurówki, – wykonania obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej ze względu na jej wcześniejszy brak na parapetach klinkierowych budynku celem ich lepszego zabezpieczenia, – ujednolicenia pozostałych obróbek blacharskich, nie przewidzianych do wymiany w projekcie pierwotnym, poprzez demontaż starych i montaż nowych z blachy tytanowo – cynkowej patynowanej. Wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Mając na uwadze, że ww. roboty dodatkowe spełniają przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy prawo zamówień publicznych przed nowelizacją z dnia 22.06.2016 r. w zakresie udzielenia przedmiotowego zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 19 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych, udzielił zamówienia poprzez wprowadzenie zmian do zawartej umowy.
 
 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 25 listopada 2016 godz 14:29
Ostatnia aktualizacja: szrm - 25 listopada 2016 godz 14:31