środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122391-2011 z dnia 2011-04-22 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Warszawa
Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie instalacji hydrantowej, zabezpieczającej obiekt w wodę pożarową – wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, montaż zestawu hydroforowego wraz z towarzyszącymi robotami…

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 9 z dnia 11 stycznia 2011 r
Numer ogłoszenia: 110783 – 2011; data zamieszczenia: 08.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 9 z dnia 11 stycznia 2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie instalacji hydrantowej, zabezpieczającej obiekt w wodę pożarową – wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej, montaż zestawu hydroforowego wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi i elektrycznymi, 2) obudowę kabli energetycznych, 3) nasadzenia kompensacyjne, 4) roboty ogólnobudowlane tj.; a/ wzmocnienie spocznika istniejących schodów, b/ wykonanie schodów żelbetowych w hallu nr 9, c/ wykonanie dodatkowej warstwy przekładki technologicznej z folii w wyższej części piwnic, 5) kanały wentylacyjne – część niższa piwnic, 6) odwodnienie – odprowadzenie wód opadowych z wejścia do piwnic od strony amfiteatru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.11.27.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotowe zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego. Wykonanie zakresu robót objętego niniejszym zamówieniem dodatkowym jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, z uwagi m.in. na wydaną przez BSKA decyzję administracyjną, na przyszłe bezpieczeństwo użytkowania obiektu, prawidłowe jego funkcjonowanie oraz względy techniczne, co oznacza, że nie ma możliwości kontynuowania dalszych robót wynikających z zamówienia podstawowego bez wykonania przedmiotowego zamówienia. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia przedmiotowego zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Stwierdzenie konieczności wykonania niniejszego zamówienia dodatkowego było możliwe dopiero w trakcie wykonywania robót budowlanych, demontażowych i rozbiórkowych – co było niemożliwe wcześniej do przewidzenia. Uzasadnienie konieczności wykonania nw. robót dodatkowych : Ad. 1) Sekcja II. 3) Ogłoszenia. W trakcie analizy zabezpieczenia budynku w wodę pożarową, po zapoznaniu się z opinią strażacką przedstawioną przez Użytkownika stwierdzono, iż w chwili obecnej wydajność przyłącza dla hydrantów jest niewystarczająca w przypadku wystąpienia pożaru, a projekt adaptacji piwnic nie uwzględnia rozwiązania problemu. Taka sytuacja może powodować w przyszłości zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia oraz negatywną opinię służb ppoż. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej, należy dodatkowo zaadaptować istniejącą wnękę na potrzeby montażu zestawu hydroforowego, wykonać dodatkowe rozprowadzenie instalacji hydrantowych, zamontować zestaw hydroforowy, a także zapewnić jego zasilanie elektryczne. W związku z czym konieczne jest wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1. Ad. 2) Sekcja II. 3) Ogłoszenia. W trakcie wykonywania robót demontażowych i rozbiórkowych, odsłonięto 2 kable energetyczne zasilające obiekt w hallu głównym piwnic. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe kable stanowią własność RWE STOEN i przeniesienie ich wiązałoby się z długimi i kosztownymi procedurami projektowo – uzgadniającymi, zadecydowano o ich pozostawieniu. W związku z powyższym w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania piwnic należy wykonać ich obudowę zgodnie z rysunkiem uzupełniającym, opracowanym przez Biuro Projektowe. W związku z czym należy wykonać zakres określony w punkcie 2. Ad. 3) Sekcja II. 3) Ogłoszenia. W trakcie wykonywania robót budowlanych stwierdzono konieczność wycięcia istniejącego świerku kolidującego z elementami zagospodarowania projektowanego Amfiteatru. W związku z powyższym SZRM wystąpił do SBKZ o wydanie decyzji na jego wycinkę. BSKZ decyzją Nr 490Z/10 z dnia 24.09.10 r. zezwolił na usunięcie kolidującego drzewa , a w to miejsce nakazał dokonać nasadzeń kompensacyjnych (1 świerk + 5 jabłoni ozdobnych). Dlatego też konieczne jest wykonanie prac w zakres określony w punkcie 3. Ad. 4) Sekcja II. 3) Ogłoszenia. W czasie realizacji robót ogólnobudowlanych stwierdzono: a/ pęknięcia spocznika w klatce schodowej nr 2, co może w przyszłości zagrozić bezpieczeństwu użytkowania obiektu. Projektant po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zalecił wzmocnienie spocznika schodów. b/ po przystąpieniu do skucia wierzchnich warstw istniejących schodów w hallu nr 9 okazało się, iż stopnie betonowe wykonane są jedynie na warstwie gruzu i piasku, a ich skucie uniemożliwiło adaptację schodów zgodnie z założeniami projektowymi. Dlatego też dodatkowo należy rozebrać istniejące, nienośne warstwy i wykonać nowe ze schodami żelbetowymi zgodnie ze wskazaniami Projektanta. c/ z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i opadowych, utrzymujący się w budynku oraz na terenie adaptowanych piwnic, Projektant zalecił zastosowanie dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,3 . Z uwagi na zaistniałe sytuacje dodatkowo należy wykonać prace wyszczególnione w pkt. 4 . Ad. 5) Sekcja II 3) Ogłoszenia. W związku z odsłonięciem dodatkowej 2 warstwy posadzki betonowej oraz utrzymującym się wysokim poziomem wody gruntowej wewnątrz obiektu, powyżej projektowanej rzędnej dna kanałów wentylacyjnych zachodzi konieczność wykonania dodatkowych robót rozbiórkowych, a także prac związanych z dodatkowym uszczelnieniem kanałów wentylacyjnych w części niższej piwnic (dodatkowe ścianki dociskowe, fasety, tynkowanie oraz przejścia stalowe przez ściany). W związku z czym należy wykonać zakres określony w punkcie 5. Ad. 6) Sekcja II 3) Ogłoszenia. W związku z koniecznością dostosowania wysokości drzwi zewnętrznych do wymaganych warunków technicznych zachodzi potrzeba obniżenia poziomu posadzki wejścia do piwnic od strony amfiteatru i odprowadzenia wód opadowych z obniżonego terenu. Dlatego też należy wykonać dodatkowo prace wymienione w pkt. 6 tj. wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych przystosowanego do nowych warunków terenowych. Wszystkie ww. roboty budowlane nie były objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekraczają, łącznie z wcześniejszymi zamówieniami dodatkowymi 50% wartości realizacji zamówienia podstawowego, a konieczność ich wykonania jest następstwem sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ponadto stwierdza się, iż udzielnie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowej jego realizacji W związku z powyższym należy na podstawie ww. opracowań technicznych zrealizować konieczne prace budowlane wynikające z zaistniałej, nie dającej się wcześniej przewidzieć sytuacji. Powyższe roboty zostaną zlecone PBM Południe S.A., z siedzibą w Warszawie (02-349), przy ul. Baśniowej Nr 3, który jest Wykonawcą robót budowlanych w obiekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej Stara Prochownia – ul. Boleść 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • PBM Południe S.A., ul. Baśniowa Nr 3, 02-349 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 kwietnia 2011 godz 13:02
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:36