wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 243519-2011 z dnia 2011-09-13 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) szafki hydrantowe montowane w poziomie 208 wraz z zaworami i podejściami, 2) dodatkowa automatyka do central wentylacyjnych – falowniki, moduły sterujące, czujniki przepływów, 3)…

Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem konieczności nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r
Numer ogłoszenia: 286047 – 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243519 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem konieczności nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) szafki hydrantowe montowane w poziomie 208 wraz z zaworami i podejściami, 2)dodatkowa automatyka do central wentylacyjnych – falowniki, moduły sterujące, czujniki przepływów, 3)rozbudowę serwerowni CR1 – dodatkowe pomieszczenie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.56.00-4, 45.31.70.00-2, 45.33.00.00-9, 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: POLIMEX-MOSTOSTAL Spółka Akcyjna – lider Konsorcjum, ul. Czackiego Nr 15/17, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Kosynierów Gdyńskich Nr 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115157,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140498,92
  • Oferta z najniższą ceną: 140498,92 / Oferta z najwyższą ceną: 140498,92
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b. W trakcie realizacji inwestycji pn.: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, Użytkownik przekazał Zamawiającemu dokumentację Wystawy Stałej MHŻP [marzec 2011 r.], potwierdzoną przez Generalnego Projektanta. Projekt Wykonawczy w wersji przekazanej jako załącznik do Umowy nr 45/DZP-2/2009 z dnia 17.06.2009 r. nie obejmował elementów zaprojektowanych w późniejszym terminie w ramach Projektu Wystawy Stałej, które są istotne dla funkcjonowania muzeum oraz pozwalają zachować odpowiednie standardy bezpieczeństwa dla przebywających tam ludzi i eksponatów. Według zamierzeń przyszłego Użytkownika, Wystawa Stała ma pełnić wiodącą funkcję w budynku Muzeum, wobec powyższego uznaje się za zasadne i celowe dostosowanie projektów objętych kontraktem do projektu Wystawy Głównej (Stałej). Z uwagi na powyższe, jak również na Prośbę Użytkownika o wniesienie zmian (Pismo z dnia 28 maja 2011), w celu prawidłowego funkcjonowania Wystawy Stałej należy wykonać następujące roboty dodatkowe: 1. Dostawa i montaż dodatkowych szafek hydrantowych wraz z wykonaniem zaworów i podejść – wymogi ppoż. i bezpieczeństwo ludzi. 2. Dostawa i montaż dodatkowej automatyki central wentylacyjnych – falowniki, moduły sterujące, czujniki przepływów umożliwiających płynne sterowanie wydatkami central – bezpieczeństwo ludzi i prawidłowe zarządzanie instalacjami wentylacyjnymi jak również oszczędności w eksploatacji takich urządzeń. 3. Rozbudowa serwerowni CR1 – wykonanie dodatkowego pomieszczenia dla tej serwerowni – zgodnie z Projektem Wystawy Stałej MHŻP – w celu prawidłowego funkcjonowania Wystawy Stałej jak również pomoc w prawidłowym zarządzaniu instalacjami BMS Muzeum. Z w/w dokumentacji wynika, że konieczne jest wprowadzenie powyższych zmian, aby zamówienie publiczne jakim jest Muzeum Historii Żydów Polskich mogło służyć celowi, do którego zostało powołane. Istotnym jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi tam przebywających tzn.: spełnienie odpowiednich parametrów jak również uwzględnienie wszystkich zaleceń ppoż. Należy również zwrócić uwagę, że wykonanie robót dodatkowych w wyżej wymienionym zakresie jest konieczne z uwagi na to, że wykonanie robót zgodnie z dokumentacją kontraktową uniemożliwi zamontowanie Wystawy Stałej zgodnie z przekazanym przez Użytkownika Projektem oraz prawidłowe zabezpieczenie zbiorów muzealnych. Zakres opisanych powyżej zmian przedstawiony jest na rysunkach: a) Szafki hydrantowe wraz zaworami i podejściami: MHZP-B-W-K- 208a-e2, MHZP-B-W-K- 208b-e2, MHZP-B-W-K- 209a-e2, MHZP-B-W-K- 209b-e2, MHZP-B-W-K- 703-e1, b) Dodatkowa automatyka do central wentylacyjnych – falowniki, moduły sterujące, czujniki przepływów: MHZP-B-W-BM-712, MHZP-B-W-BM-713, MHZP-B-W-BM-717, MHZP-B-W-BM-718, MHZP-B-W-BM-719, c) Rozbudowa serwerowni CR1: MHZP-B-W-A- E208CR1 02 z 28.02.2011 zakres robót dodatkowych objętych niniejszym protokołem został zaznaczony kolorem na w/w rysunkach dodatkowych. Zamawiający: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie, kod: 00-099, przy ul. Senatorskiej 29/31 – Miasto Stołeczne Warszawa, działające jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 4 listopada 2011 godz 9:04
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:33