Grzybowska - budowa ulicy

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Wola i polega na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku o długości ok. 1,4 km - od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej (rejon skrzyżowania z ul. Karolkową).

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2017-2025 obecnie zapewnia jedynie możliwość realizacji działań projektowych.

Preferowany wariant zakłada, że ul. Grzybowska pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Towarową do końca opracowania na wysokości alei Jana Pawła II przewidziana została jako dwujezdniowa jednopasowa ze środkową wyspą rozdzielającą przeciwne kierunki ruchu. W obrębie skrzyżowań przewidziano wyznaczenie dodatkowych pasów ruchu do relacji skrętnych.

Wzdłuż ul. Grzybowskiej przewidziano:

  • lokalizację stanowisk postojowych równoległych oraz pod kątem 45 stopni

  • budowę chodników i zieleńców

  • od skrzyżowania z ulicą Towarową do końca opracowania także ścieżek rowerowych oraz obustronnych pasów dla rowerów wraz ze śluzami na wlotach skrzyżowań.

Ścieżki rowerowe wyznaczone zostały na skrzyżowaniu z ulicą Towarową z uwagi na konieczność dowiązania się do projektowanej ścieżki rowerowej w ciągu tej ulicy oraz na wysokości ulicy Ciepłej do alei Jana Pawła II, której rozbudowa przewiduje powstanie ścieżek rowerowych. Pomiędzy tymi ulicami ruch rowerowy prowadzony jest pasami dla rowerów zlokalizowanymi bezpośrednio przy zewnętrznych krawędziach jezdni, lub wydzielonymi pasami rowerowymi dla relacji skrętnych na skrzyżowaniach. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Karolkową do Towarowej ruch rowerowy prowadzony jest na zasadach ogólnych.

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu z ulicą Grzybowską zaprojektowano zjazdy publiczne oraz indywidualne. Zjazdy zlokalizowane zostały w rejonie istniejących wjazdów bramowych lub dostosowane do wewnętrznego sposobu zagospodarowania nieruchomościami.

Zakres prac projektowych obejmuje również przebudowę: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej, oświetlenia ulicznego, urządzeń elektroenergetycznych, sygnalizacji świetlnej i kanalizacji teletechnicznej.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone