Grzybowska - budowa ulicy

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Wola i polega na rozbudowie ul. Grzybowskiej na odcinku o długości ok. 1,4 km - od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej (rejon skrzyżowania z ul. Karolkową).

Rozbudowa ulicy Grzybowskiej wpłynie na poprawę warunków ruchu na drodze, zwiększy poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz poprawi dostęp do obiektów przyległych do ulicy. Uporządkowany zostanie sposób parkowania pojazdów, a także powstaną nowe przystanki komunikacji publicznej. Po obu stronach ulicy Grzybowskiej znajdą się chodniki, a ruch rowerowy prowadzony będzie wydzielonymi drogami dla rowerów lub pasami rowerowymi wzdłuż jezdni. Inwestycja ma także na celu zapewnienie właściwego połączenia z drogą terenów usytuowanych poza pasem drogowym, które są przekształcane w tereny o funkcji komercyjnej, biurowej lub mieszkalnej. Powstaną w związku z tym zjazdy i dojścia do nieruchomości odpowiadające ich indywidualnym i aktualnym wymaganiom.

Wzdłuż całego rozbudowywanego fragmentu ulicy Grzybowskiej wygospodarowano tereny pod zieleńce, w których powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin oraz zasiane zostaną trawniki. Tereny zielone korespondować będą z układem chodników i ścieżek rowerowych – zaprojektowane obszary zieleni nie wpłyną na funkcjonalność i przepustowość układu komunikacyjnego. Cały rozbudowywany fragment ulicy Grzybowskiej posiadać będzie nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną specjalnie doświetlone. Ulica Grzybowska zyska nowe odwodnienie deszczowe a infrastruktura podziemna kolidująca z inwestycją zostanie przebudowana.

 

 

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone