sobota, 18 września 2021

W związku z uchwaleniem w dniu 13.12.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXIV/682/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 oraz Uchwały Nr XXIV/683/2019 w sprawie budżetu na rok 2020, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2020 roku:

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

 

 

 

Rodzaj zamówienia:

 

– roboty  budowlane

– dostawy

– usługi

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

– przetarg nieograniczony,

– przetarg ograniczony,

– negocjacje z ogłoszeniem,

– dialog konkurencyjny,

– negocjacje bez ogłoszenia,

– zamówienie z wolnej ręki,

– zapytanie o cenę,

– partnerstwo innowacyjne,

-licytacja elektroniczna

– konkurs

 

 

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

w PLN

 

 

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1

2 3 4

5

Opracowanie dokumentacji projektowej  i przetargowej przebudowy istniejącego przejścia podziemnego ze zmianą na funkcję socjalną i higieniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.:    ”Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”

 

 

 

usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

400.000,00

 

I kw. 2020 r.

Wykonanie robót budowlanych  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu

Zoologicznego”

 

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

700.000,00

 

II kw. 2020 r.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”  

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

15.000.000,00

 

I kw. 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej – prace przygotowawcze”  

usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

160.000,00

 

I kw. 2020 r.

Dostawa i montaż wyposażenia sportowego i rehabilitacyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102” w Warszawie  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

178.000,00

 

I kw. 2020 r.

Dostawa i montaż  mebli dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie

 

 

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

351.000,00

 

I kw. 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – prace przygotowawcze – część II”.  

usługi

 

Przetarg

nieograniczony

 

180.000,00

 

II kw. 2020 r.

Dostawa i montaż mebli dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

1.554.000,00

 

II kw.2020 r.

Dostawa i montaż sprzętu audio – video dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

1.026.000,00

 

II kw.2020 r.

Dostawa i montaż oświetlenia i mechaniki sceny dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

264.000,00

 

II kw.2020 r.

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimediów dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

374.200,00

 

II kw. 2020 r.

Dostawa i montaż sufitów podwieszanych i paneli ze sklejki dla potrzeb Domu Kultury Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” w Warszawie.  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

311.100,00

 

II kw. 2020 r.

Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28  

dostawy

 

Przetarg

nieograniczony

 

1.000.000,00

 

I kw. 2020 r.

Centrum lokalne Modlińska 257

(doprojektuj i wybuduj)

 

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

500.000,00

 

I kw. 2020 r.

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap II  

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

500.000,00

 

II kw. 2020 r.

Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer – budynki przy ul. Włókienniczej.  

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

13.571.000,00

 

III /IV kw. 2020 r.

Rozbudowa i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 przy ul. Koźmińskiej 7 wraz z zagospodarowaniem terenu  

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

12.066.000,00

 

IV kw. 2020 r.

Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 – prace przygotowawcze  

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

22.095.000,00

 

IV kw. 2020 r.

Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

usługi

Zamówienie z wolnej ręki – nagroda w ramach konkursu architektonicznego  

197.000,00

 

I kw. 2020 r.

Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze  

usługi

Zamówienie z wolnej ręki – nagroda w ramach konkursu architektonicznego  

2.397.000,00

 

I kw2020 r.

Dostawa  i montaż wyposażenia kuchni wraz zapleczem dla  potrzeb Bursy nr 6 w Warszawie
w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
dostawy Przetarg nieograniczony 202.704,00 I kw.2020 r.
Dostawa pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania  inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. dostawy Przetarg nieograniczony 727.000,00 I kw.2020 r.
Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ulicy J.Ch. Paska 10 w Warszawie”
roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.900.000,00 II kw.2020 r.
Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacji budynku Bursy nr 4 przy ul. Księcia Janusza 45/47”
roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.826.000,00 II kw.2020 r.
Wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska przestrzeń technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”
 

roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

21.356.000,00

 

III kw.2020 r.

Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym  

usługi

Przetarg nieograniczony

z aukcją elektroniczną

 

1.488.000,00

 

IV kw. 2020 r.

Dostawa pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego:

Zamówienie będzie realizowane w częściach (np. regały przesuwne i stacjonarne, szafki ubraniowe BHP, ławki wolnostojące, kolumny i lampy, angiografy, aparaty RTG, rezonans magnetyczny, tomograf, postprocessing  itp.)

 

dostawy

 

Przetarg nieograniczony

 

20.000.000,00

 

III/IV kw. 2020 r.

 

Uwaga:

Powyższe zestawienie może ulec zmianie w przypadku:

– wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st.   Warszawy na lata 2020 – 2050 – Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;

– dostaw tj. ilości/wartości postępowań w danym zadaniu inwestycyjnym, co jest uzależnione od   postępu robót budowlanych w danym obiekcie.

Wystąpienie powyższych okoliczności znajdzie odzwierciedlenie w tabelarycznym ujęciu postępowań o udzielnie zamówień publicznych w 2020 r.

 

 Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 13 stycznia 2020 godz 15:21
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 14 stycznia 2020 godz 13:01