sobota, 18 września 2021

W związku z uchwaleniem w dniu 25.01.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr VI//61/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2045 oraz Uchwały Nr VI/62/2019 w sprawie budżetu na rok 2019, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2019 roku:

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

 

 

 

Rodzaj zamówienia:

 

– roboty  budowlane

– dostawy

– usługi

 

Tryb udzielania  zamówienia

 

– przetarg nieograniczony,

– przetarg ograniczony,

– negocjacje z ogłoszeniem,

– dialog konkurencyjny,

– negocjacje bez ogłoszenia,

– zamówienie z wolnej ręki,

– zapytanie o cenę,

– partnerstwo innowacyjne,

-licytacja elektroniczna,

– konkurs.

 

 

 

 

Orientacyjna wartość zamówienia

netto

w PLN

 

 

 

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1 2 3 4 5
 

Usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości przy ul. Senatorskiej 29/31 (SZRM) i Sytej 192 na 2020-2022

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

195.000,00

 

III kw. 2019 r.

 

Kompleksowa dostawa i przesyłanie energii cieplnej do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 na lata 2020-2022

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

204.000,00

 

III kw. 2019 r.

Realizacja pierwszego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Bursy Nr 6 przy ul. Okopowej 55a”.

 

Zamówienie będzie realizowane w częściach dotyczących: technologii kuchni oraz wyposażenia jadalni (stoły + krzesła), wyposażenia meblowego pokoi mieszkalnych, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń wspólnych wychowanków (świetlic, pom. socjalnych, pokoi nauki), wyposażenia siłowni, biblioteki, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń pomocniczych (prasowalnia, magazyny, bagażownia, serwerownia, archiwum), elementów małej architektury (w tym kosze, pojemniki na śmieci, ławki)

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

975.600,00

 

I/II kwartał 2019 r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 i Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 213 przy ul. Elektoralnej 12/14 – prace przygotowawcze”

 

 

usługi

 

przetarg nieograniczony

 

406.500,00

 

III/IV kwartał

2019 r.

 

Wykonanie wielobranżowej koncepcji zmian w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6”

 

 

Usługi

 

przetarg nieograniczony

 

 

121.950,00

 

II kwartał 2019 r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 ”

 

Usługi  

przetarg nieograniczony

 

 

406.500,00

 

IV kwartał 2019 r.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”

 

usługa

 

przetarg nieograniczony

 

 

324.817,14

 

I kwartał 2019 r.

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12”

 

Roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

12.290.860,42

 

I kwartał 2019 r.

 

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla CWR RW w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

149.218,00

 

II kw. 2019 r.

 

Zakup pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

813.000,00

 

IV kw. 2019 r.

 

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 111 im. Stefana Starzyńskiego i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”

 

 

dostawy

 

przetarg nieograniczony

 

3.823.732,90

 

IV kwartał 2019 r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Agrestowej i ul. Patriotów

 

 

Usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

565.591,00

 

I/II kwartał 2019 r.

 

Budowa kanału zbiorczego do prowadzenia infrastruktury technicznej na Placu Defilad w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

35. 447.593,77

 

I kwartał 2019 r.

(ogłoszony)

 

Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej przy
ul. Koźmińskiej 7

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

1.092.129,98

 

III kwartał 2019 r.

 

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i modernizacja budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9 – prace przygotowawcze

 

 

usługi

 

Przetarg nieograniczony

 

132.520,33

 

III kwartał 2019 r.

 

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28

 

 

dostawy

 

Przetarg nieograniczony

 

650.000,00

 

III kwartał 2019 r.

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Centrum Lokalne Modlińska 257

 

 

Roboty budowlane

 

Przetarg nieograniczony

 

6. 000.000,00

 

IV kwartał 2019 r.

 

Wykonanie robót budowlanych posadowienia pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Wojciecha Korfantego”

 

Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 381.500,00 II/III kwartał 2019 r.
 

Wykonanie odlewu pomnika z brązu oraz liternictwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika Wojciecha Korfantego”

 

Usługi Zamówienie z wolnej ręki 183.600,00 II kwartał 2019 r.
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 87.784.553,00 II/III kwartał 2019 r.
 

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Iza Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli – prace przygotowawcze”

 

Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3.220.349,30 IV kwartał 2019 r.

 

Uwaga:

Powyższe zestawienie może ulec zmianie w przypadku:

– wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych do Wieloletniej Prognozy Finansowej m. st.  Warszawy na lata 2019 – 2045 – Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta;

– dostaw tj. ilości/wartości postępowań w danym zadaniu inwestycyjnym, co jest uzależnione od   postępu robót budowlanych w danym obiekcie.

Wystąpienie powyższych okoliczności znajdzie odzwierciedlenie w tabelarycznym ujęciu postępowań o udzielnie zamówień publicznych w 2019 r.

Zastępca Dyrektora 
ds. technicznych
/-/
Jan Leśniewski

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 22 lutego 2019 godz 14:58
Ostatnia aktualizacja: szrm - 22 lutego 2019 godz 15:08