sobota, 18 września 2021

W związku z uchwaleniem w dniu 15.12.2016 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXXVIII/960/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwały Nr XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu na rok 2017, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku:

Nazwa przedmiotu zamówienia Rodzaj zamówienia:
– roboty  budowlane
– dostawy
– usługi
Tryb udzielania  zamówienia:
– przetarg nieograniczony,
– przetarg ograniczony,
– negocjacje z ogłoszeniem,
– dialog konkurencyjny,
– negocjacje bez ogłoszenia,
– zamówienie z wolnej ręki,
– zapytanie o cenę,
– partnerstwo innowacyjne,
-licytacja elektroniczna.
Orientacyjna wartość zamówienia:

– netto
– w PLN

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

 

1

2 3 4

5

Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej roboty budowlane przetarg nieograniczony 3.879.674,00 I kw. 2017 r.
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy Nr 6 przy ul. Okopowej 55a w Warszawie”. roboty budowlane przetarg nieograniczony 5.114.600,00 I kw. 2017 r.
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6-etap II” roboty budowlane przetarg nieograniczony 4.797.750,00 III kw. 2017 r.
Wykonanie robót budowlanych – rozbiórkowych wewnątrz budynków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Nowa Praga” roboty budowlane przetarg nieograniczony 244.000,00 II/III kw. 2017
Wykonanie dokumentacji  projektowej – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Nowa Praga”

 

usług konkurs – zamówienie z wolnej ręki 570.000,00 III/IV kw. 2017 r.
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego. roboty budowlane

(„Zaprojektuj i wybuduj”)

przetarg nieograniczony  

8.000.000,00

 

II kw.2017 r.

Przebudowa części budynku przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – Etap II.  roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony 152.000,00 II kw.2017 r.
Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin – Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu. roboty budowlane przetarg nieograniczony 1.220.000,00 II kw.2017 r.
Modernizacja Alei głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5.312.870,00 I kw.2017 r.
Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ul. Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 530.948,00 I kw.2017 r.
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 roboty budowlane przetarg nieograniczony 6.324.877,00 I kw.2017 r.
Modernizacja CUSiSKP „Ośrodka Nowolipie” – urządzenia gastronomiczne wraz z montażem

 

dostawy przetarg nieograniczony 255.000,00 II kw.2017 r.
Modernizacja CUSiSKP „Ośrodka Nowolipie” – pierwsze wyposażenie meblowe dostawy przetarg nieograniczony 371.342,00 III kw.2017 r.
Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej – dokumentacja projektowa i przetargowa usługi przetarg nieograniczony 1.000.000,00 I kw.2017 r.
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – wykonanie robót budowlanych roboty budowlane przetarg nieograniczony 856.950,00 III kw.2017 r.
Przeniesienie dawnego pawilonu meblowego EMILIA roboty budowlane przetarg nieograniczony 10.000.000,00 IV kw. 2017 r.
Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym

 

usługi licytacja elektroniczna 790.000,00 IV kw. 2017 r.
Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb SZRM

 

dostawa przetarg nieograniczony z aukcją elektroniczną 300.813,00 I kw. 2017 r.
Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych roboty budowlane

(„zaprojektuj i wybuduj”)

przetarg nieograniczony 1.918.699,00 IV kw.2017 r.

 

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 stycznia 2017 godz 14:38
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 13 stycznia 2017 godz 14:41