wtorek, 7 grudnia 2021

Dostawa systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.

Nr sprawy: RZP-II-WI/70/DZP-1/2010
Warszawa, dn. 13 grudnia 2010 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: dostawę systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – FORMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-301) przy ul. Jagiellońskiej Nr 78.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2010 r. do godz. 12:30 zostało złożonych pięć ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Advatech Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 54-413) przy ul. Klecińskiej Nr 123 (Oferta nr 1),
2) FORMAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-301) przy ul. Jagiellońskiej Nr 78 (Oferta Nr 2),
3) YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-541) przy Al. Armii Krajowej Nr 4A lokal 7, Oddział w Piasecznie (kod: 05-500), ul. Okulickiego Nr 6 (Oferta Nr 3),
4) LUMENA S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-053) przy ul. Reja Nr 6 (Oferta
Nr 4),
5) Comtegra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej Nr 474 (Oferta nr 5).

przy czym:
Oferty: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 4
i Ofercie Nr 5 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty
1
Liczba pkt w kryterium „Cena”
133.775,44
————– x 100 = 95,3
140.415,10
Razem
95,3

Numer oferty
2
Liczba pkt w kryterium „Cena”
133.775,44
————– x 100 = 100,0
133.775,44
Razem
100,0

Numer oferty
3
Liczba pkt w kryterium „Cena”
133.775,44
————– x 100 = 93,8
142.581,40
Razem
93,8

Numer oferty
4
Liczba pkt w kryterium „Cena”
133.775,44
————– x 100 = 92,3
144.989,35
Razem
92,3

Numer oferty
5
Liczba pkt w kryterium „Cena”
133.775,44
————– x 100 = 98,3
136.088,81
Razem
98,3

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Numer ogłoszenia: 410580 – 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę systemu serwerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w tym:
1. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Server 2008 Enterprise – 3 szt.;
2. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Server 2008 CAL – 260 szt.;
3. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft SQL Server Standard – 1 szt.;
4. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft SQL Server Standard CAL – 20 szt.;
5. Oprogramowanie w systemie MOLP w wersji GOVERNMENT (rządowa): Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL – 20 szt.;
6. VMWare vSphere w wersji Standard – 2 szt.:
– 6 fizycznych rdzeni na CPU;
– 256 GB fizycznej pamięci;
– ESX lub ESXi;
– VC Agent;
– VCB / vStorage Apis;
– Update Manager;
– High Availability;
– Thin Provisioning;
7. 20056160 SYMC BACKUP EXEC 2010 SERVER WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS – 1 szt.;
8. 20056825 WIN PER SERVER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS – 1 szt.;
9. SYMC BACKUP EXEC 2010 AGENT FOR MSFT ACTIVE DIRECTORY WIN PER DOMAIN CONTROLLER BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS – 1 szt.;
10. SERWERY – 2 szt.:
Nie gorszy niż HP DL380G7 E5620 6GB Base 589152-421;
Specyfikacja serwera:
Typ obudowy serwera: Rack 19 cala; maksymalna wysokość: 2U, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona jego logo, w komplecie zestaw szyn do montażu w szafie rack 19 cala.
Ilość zainstalowanych procesorów: 2 szt.
Rodzaj zainstalowanych procesorów: osiągające wynik min. 29,5 punktów w teście SPECint_rate2006 dla układu dwuprocesorowego (8 rdzeni, 2 procesory, 4 rdzenie na procesor), testy dla oferowanego modelu procesorów opublikowane na stronie www.spec.org.
Częstotliwość szyny QPI/DMI: min. 5,86GT/s.
Maksymalna ilość dysków twardych: 8 szt.
Typ zainstalowanych dysków twardych:
– 2 szt. o pojemności min. 140GB / 10.000 rpm / interfejs Serial Attached SCSI / 2,5 cala;
– 2 szt. o pojemności min. 300GB / 10.000 rpm / interfejs Serial Attached SCSI / 2,5 cala.
Zainstalowany kontroler RAID: 256MB pamięci cache, obsługa: (RAID 0/1/1+0/5/5+0), z zainstalowanym modułem podtrzymania bateryjnego.
Zainstalowana pamięć RAM: min. 6 GB (w układzie 2x 3GB), DDR3 ECC Reg., 1333MHz, maksymalna pojemność obsługiwanej pamięci: 144 GB.
Elementy hot-swap: wentylatory (redundantne), dyski twarde, zasilacze.
Ilość slotów PCI-Express 2.0 x4: min. 2 szt.
Ilość slotów PCI-Express 2.0 x8: min. 1 szt.
Możliwość rozbudowy do min. 6 slotów PCI-Express/PCI-X.
Zintegrowana karta graficzna: min. 64MB RAM.
Zintegrowana karta sieciowa: min. 4x 10/100/1000 Mbps.
Interfejsy: (minimalna ilość): 1x Serial (RS-232), 2x PS/2, 2x VGA, 4x RJ-45 (10/100/1000), 1x RJ-45 (10/100, zdalne zarządzanie), 5x USB 2.0, 1x SD slot.
Ilość i moc zainstalowanych zasilaczy: 1 szt., o mocy min. 460W.
Dodatkowe informacje: Możliwość rozbudowy do 16 dysków twardych przez dołączenie dodatkowej półki dyskowej, możliwość instalacji dodatkowego modułu TPM.

11. ZyWALL USG 300 – 1szt.;
12. IDP 2 year licence USG 300 – 1 szt.;
13. ZyWALL USG 50 – 4 szt.;
14. ZyWALL IPSec Klient – 5 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.82.00.00-2,
30.23.30.00-1,
32.42.50.00-8,
48.78.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FORMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117985,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 133775,44
Oferta z najniższą ceną: 133775,44 / Oferta z najwyższą ceną: 144989,35
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Ponadto wartość niniejszego zamówienia wynosi 117.985,00 zł netto, tj. 30.733,26 euro i jest mniejsza, niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, tj. niż kwota 193.000,00 euro.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 12:35
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:38