wtorek, 7 grudnia 2021

                                                   Warszawa, dn.  20 grudnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących pionów hydrantowych w kondygnacjach nadziemnych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 .

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez AMP Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 grudnia 2011 r. do godz. 11:30 zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – „Jar-Bud” Jarosław Sobieszek, ul. Podgórna 3, 96-500 Sochaczew, 

Oferta Nr 2AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa,

Oferta Nr 3 – KDM Instalacje Sp. z o.o., Aleja Prymasa Tysiąclecia 76 C lok. 7, 01-424 Warszawa. 

Oferty: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium:
Cena
Razem
1 224 359,65
 ____________     x 100 = pkt. 92,5
242 671,99
92,5
2 224 359,65
 ____________     x 100 = pkt. 100,0
224 359,65
100,0
3 224 359,65
____________      x 100 = pkt. 86,9
258 139,17
86,9

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących pionów hydrantowych w kondygnacjach nadziemnych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.
Numer ogłoszenia: 342267 – 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych
w zakresie wymiany istniejących pionów hydrantowych w kondygnacjach nadziemnych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie wymiany czterech istniejących pionów hydrantowych (HP-4, ZH-4, ZH-3, ZH-6) wraz z wykonaniem robót towarzyszących budowlanych i instalacyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością, ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110986,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 224359,65

Oferta z najniższą ceną: 224359,65 / Oferta z najwyższą ceną: 258139,17

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia
z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zgodnie z postanowieniami, zawartymi w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia jeżeli ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany istniejących pionów hydrantowych w kondygnacjach nadziemnych Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42. Termin wykonania przedmiotowego zamówienia wynosi 2 miesiące od dnia udzielenia zamówienia, ponieważ realizacja jednego pionu trwa 2 tygodnie, a rozpoczęcie realizacji kolejnego pionu hydrantowego może nastąpić po zakończeniu poprzedniego pionu hydrantowego. Konieczność wykonania 4 pionów hydrantowych (HP-4, ZH-4, ZH-3, ZH-6), objętych przedmiotowym zamówieniem, wyniknęła z okoliczności, których nie dało się wcześniej przewidzieć. Wykonawca Konsorcjum: AMP i Renowa – na podstawie umowy zawartej
z Zamawiającym – wykonuje roboty budowlane na kondygnacji -1 oraz na kondygnacjach naziemnych w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej i przetargowej. Ww. dokumentacja została uzgodniona, na etapie jej opracowywania, z właściwymi służbami, rzeczoznawcami (w tym p.poż.) oraz zatwierdzona prawomocnym pozwoleniem na budowę przez organy administracji publicznej. Z treści uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej wynika, że na kondygnacji -1 należało wykonać nową sieć hydrantową, która technologicznie jest powiązana z istniejącą instalacją hydrantową części naziemnej. Ponadto w dokumentacji projektowej przewidziano wymianę tylko 2 z 6 istniejących pionów hydrantowych, które to Wykonawca wykonał zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Wobec powyższego zgodnie z przyjętym założeniem projektanta (uzgodnionym z właściwymi jednostkami) po wykonaniu nowej instalacji na kondygnacji -1 oraz wymiany 2 istniejących pionów hydrantowych i podłączenia instalacji do 4 starych tj. istniejących pionów hydrantowych, wynik przeprowadzonej próby ciśnieniowej dla całej instalacji (naziemnej i podziemnej) powinien spełnić zakładane parametry w zakresie ochrony p.poż. W tym miejscu należy podkreślić, iż tylko próba ciśnieniowa może zweryfikować, czy instalacja hydrantowa w pełni zabezpiecza obiekt w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ponieważ instalacje te są zakryte. Pierwszą próbę ciśnieniową wykonanej (zgodnie z dokumentacją projektową) instalacji hydrantowej, dokonano z udziałem pionu HP-4 w dniu 10.10.2011 r. przy zakładanym ciśnieniu próby instalacji 15 bar. W trakcie próby ww. pion uległ awarii przy ciśnieniu 9 bar. Podjęto decyzję o odłączeniu ww. pionu od instalacji hydrantowej, a następie zabezpieczono go opaską, co miało spowodować zabezpieczenie miejsca awarii, a tym samym uniknięcia jakichkolwiek awarii i umożliwienie jego dalszego działania. Po przeanalizowaniu stanu technicznego instalacji hydrantowych kondygnacji naziemnych, stwierdzono, że aby wykluczyć ryzyko związane z wystąpieniem awarii i zalaniem wodą pomieszczeń czynnego obiektu Muzeum, konieczne jest wykonanie prób ciśnieniowych z udziałem pionów HP-4, ZH-4, ZH-3 i ZH-6. Wobec powyższego w dniu 28.11.2011 r. wezwano Wykonawcę do przeprowadzenia próby ciśnieniowej wszystkich czterech pionów hydrantowych (HP-4, ZH-4, ZH-3 i ZH-6).
W trakcie trwania próby ciśnieniowej ww. pionów – które zgodnie z zatwierdzoną prawomocnym pozwoleniem na budowę dokumentacją projektową, były przeznaczone do podłączenia do nowej sieci hydrantowej – okazało się, że: – pion ZH-3 należy natychmiast wyłączyć z dalszej próby, ponieważ skorodowany odcinek 1,0 m uległ pęknięciu, – należy obniżyć docelowe ciśnienie z 15 bar (wymagane na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbiorów – tom II- instalacja sanitarna) do początkowego 9,5 bar – z uwagi na stwierdzone występowanie korozji, – po upływie 2 godzin ciśnienie z 9,5 bara spadło do 5,8 bar – co zgodnie z przepisami wyłącza piony z eksploatacji i świadczy o nieszczelności tej instalacji hydrantowej. Mając powyższe na względzie wystąpiła pilna potrzeba udzielenia zamówienia, która jest konsekwencją zaistnienia ww. okoliczności faktycznych. Pilność udzielenia zamówienia jest podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji, które spowodowane byłyby niepodjęciem w określonym czasie stosownych działań. Skutkiem braku pilnego powierzenia wykonania robót w zakresie wymiany ww. pionów hydrantowych jest nie tylko poważne zagrożenie pożarowe całego obiektu Muzeum Historycznego, ale także zalanie ww. obiektu wodą, co w konsekwencji oznaczałoby zniszczenie dóbr narodowych w postaci zbiorów historycznych. Pozostawienie bez podłączenia budowanych pionów jest sprzeczne z pozwoleniem na budowę i z przepisami p.poż. Doraźne włączenie pionów do instalacji zimnej wody jest bezcelowe. W przypadku zadziałania systemu SAP, instalacja jest odłączona od wodociągu miejskiego. Okoliczności faktyczne, o którym mowa powyżej nie były spowodowane działaniem lub zaniechaniem ze strony Zamawiającego. Zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej Wykonawcy, który dysponował osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do projektowania. Ponadto należy zaznaczyć, iż odebrana ww. dokumentacja, a następnie przekazana do realizacji Wykonawcy robót budowlanych, posiadała stosowne uzgodnienia i zatwierdzenie, skutkujące wydaniem pozwolenia na budowę. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Zamawiający z należytą starannością przygotował i prowadzi proces inwestycyjny, którego elementem jest prawidłowo sporządzona dokumentacja projektowa (zawierająca zakres robót, niezbędnych do realizacji) w oparciu, o którą wykonywane są roboty budowlane. Wobec powyższego okoliczności, o których mowa powyżej nie mogą być uznane, jako wynikłe z działania lub zaniechania Zamawiającego. Kolejnym warunkiem udzielenia zamówienia w przedmiotowym trybie jest brak możliwości dochowania terminów przewidzianych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Procedura udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia trwa ok. 12 dni od momentu jej rozpoczęcia. Natomiast udzielenie niniejszego zamówienia odpowiednio w trybach: a)przetargu nieograniczonego – może nastąpić w terminie ok. 30 dni od dnia od momentu jego rozpoczęcia; b)przetargu ograniczonego – może nastąpić w terminie ok. 32 dni od dnia od momentu jego rozpoczęcia c)negocjacji z ogłoszeniem – może nastąpić w terminie ok. 37 dni od dnia od momentu jego rozpoczęcia. Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane powyżej oraz pilną potrzebę rozpoczęcia robót w zakresie instalacji hydrantowych w celu zabezpieczenia budynku przed zalaniem (zniszczeniem zbiorów muzealnych) nie można zachować terminów przewidzianych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. Dodatkowo należy zaznaczyć, że przy zastosowaniu ww. procedur nie możliwym będzie dokonanie odbioru technologicznego wykonanych robót w budynku Muzeum w lutym 2012 r. oraz zgłoszenia do odbioru budynku stosownym służbom (w tym w zakresie ochrony p.poż.) w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu Muzeum.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 grudnia 2011 godz 14:11
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:31