sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: DZP-1.260.38.2017.MW

Nr procedury: RZP-I-WI/22/DZP-1/2017                                                       19 lipca 2017 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   WNIOSKU
O   DOPUSZCZENIE   DO   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM   NA   PODSTAWIE   ART. 4 PKT 8

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy
ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

 

I.       Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

2)     Nieruchomość położona jest przy ulicy Stalowej 67 w Warszawie – dz. nr ew. 19 obręb 4-13-02 i zabudowana parterowymi oficynami wraz z pięciokondygnacyjnym budynkiem usługowo-magazynowym. Ze względu na stan techniczny, istniejące zabudowania przeznaczone są do rozbiórki.

Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu koncepcyjnego dla budynku biurowo – administracyjnego w dwóch wariantach: z garażem podziemnym i bez, jako zabudowy uzupełniającej pierzeję placu przed powstającą stacją metra Szwedzka wraz z zagospodarowaniem podwórka (działka nr ew. 19) oraz wykonanie szeregu analiz wykazujących możliwość realizacji inwestycji.

3)        Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w dwóch wariantach (wariant I, II)*:

a)         Wykonanie analizy przedprojektowej, w tym:

–      opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie ewakuacji ludzi, w zakresie dróg ewakuacyjnych i wymaganych dojazdów pożarowych, służących prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Straży Pożarnej;

–      opracowanie uwarunkowań realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę analizę stanu istniejącego zagospodarowania terenu;

b)        Wykonanie projektu koncepcyjnego, w tym:

–        wykonanie wizualizacji 3d nowoprojektowanego budynku, jego otoczenia oraz projektowanego zagospodarowania terenu, przy założeniu lokalizacji inwestycji w północnej części działki;

–        wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji;

–        uzyskanie pozytywnej opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Metra Warszawskiego, Zarządu Praskich Terenów Publicznych;

–        uzyskanie wstępnych informacji technicznych możliwości przyłączenia do sieci: ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz światłowodowej, weryfikacja możliwości wykorzystania istniejących przyłączy;

–        wymagane podanie szacunkowych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, rozbiórkowych i instalacyjnych;

–        przygotowanie spisu wymaganych opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego;

–        przygotowanie opisu zaprojektowanej dostępności, wymagane zapewnienie dostępu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową i słuchową, do wszystkich podstawowych funkcjonalności obiektu, w myśl definicji „projektowania uniwersalnego”;

–        rzuty kondygnacji w skali 1:200;

–        widoki elewacji w skali 1:200;

–        projekt zagospodarowania terenu w skali 1:200;

–        wizualizacja 3d – widok od strony frontowej, ogrodowej wraz z podwórkiem i otaczającą zabudową.

 

(wariant I, II)*

– wariant I – z garażem  podziemnym  ok. 600 m2 z wjazdem od Stalowej,

– wariant II – bez garażu podziemnego, (powiększona kondygnacja parteru o pomieszczenia  magazynowe i miejsca parkingowe zapewniając wjazd od Stalowej).

 

4)        Wytyczne do sporządzenia koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 określają poniższe załączniki:

a)      wytyczne do opracowania koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie,

b)      mapa zasadnicza.

5)        Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:

1) Papierowej – w ilości – 5 egz. wykonanej dla każdego opracowania (wizualizacje 3d oraz rysunki na planszach w formacie A2, opis – format A4),

2) elektronicznej po 3 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

– dla rysunków: (*.dwg) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,

–  dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),

–  szacunkowa wycena w formacie (*.pdf) oraz w formacie (*.xls),

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

 

II.    Termin realizacji zamówienia: w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zawierające dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 12:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje w II etapie postępowania możliwość przeprowadzenia negocjacji po złożeniu przez Wykonawców ofert wraz z opracowaniem studialnym w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV.  OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy wniosek będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do wniosku należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)        Wypełniony Wykaz usług – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2.

 

V.       INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

1.    Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).

2.    Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.

3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.    Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia wniosku wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.

5.    Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

6.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

7.     We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

 

VI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia wniosku na piśmie.

1)      Wniosek należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)      Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem wniosku ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. PODZIAŁ POSTĘPOWANIA NA ETAPY ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zamawiający przewiduje podział niniejszego postępowania na dwa etapy tj.:

Etap I – Kwalifikacja Wykonawców na podstawie:

– Wykazu usług – poprzez ocenę doświadczenia w zakresie realizacji podobnych zamówień. Zamawiający zastosuje kwalifikację w zakresie posiadania doświadczenia, w którym Wykonawca wykaże się posiadaniem doświadczenia w realizacji podobnych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, np. w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej lub koncepcji na budowę** obiektu użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 1.500 m2 każda.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.

** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowę, rozbudowę i nadbudowę.

*** Przez obiekt „użyteczności publicznej”, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Zamawiający zaprosi do udziału w II etapie postępowania 5 Wykonawców, posiadających największe doświadczenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia większej ilości Wykonawców.

W przypadku, gdy ww. warunki udziału w postępowaniu spełni większa liczba wykonawców niż ta, która została określona do zaproszenia do II etapu postępowania, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w zakresie posiadania doświadczenia, tj. za każde następne zrealizowane zamówienie, spełniające wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyzna po jednym punkcie.

Etap II – Zaproszenie Wykonawców zakwalifikowanych do II Etapu, do złożenia oferty w tym do przedstawienia opracowania studialnego w dwóch wariantach * adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie wraz z wizualizacją 3d. Wykonawca, w terminie wskazanym w Zaproszeniu, będzie zobowiązany do złożenia oferty, w której zostanie podana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem opracowania studialnego adaptacji ww. nieruchomości z wizualizacją 3d, uwzględniającego informacje zawarte w dokumentach przekazanych wraz z niniejszym Zaproszeniem.

Przedmiotem ewentualnych negocjacji będą: cena, warunki umowy stanowiącej Załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty oraz rozwiązania techniczne i architektoniczne przedstawione w złożonym opracowaniu studialnym adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

 

*

– schematyczne rzuty kondygnacji – max 5 planszy w formacie A3,

– schematyczne widoki elewacji – max 5 planszy w formacie A3,

– projekt zagospodarowania terenu oraz wizualizacja 3d – widok od strony frontowej, ogrodowej wraz z podwórkiem i otaczającą zabudową .

 

Uwaga:

Na tym etapie postępowania sporządzenie powyższych opracowań nie jest wymagane w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247).

 

VIII.  WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW / WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

1.     Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień wniosek Wykonawcy nie zostanie zakwalifikowany do II Etapu postępowania tj. do zaproszenia do złożenia oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2.      Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień wniosek Wykonawcy nie zostanie zakwalifikowany do II Etapu postępowania tj. do zaproszenia do złożenia oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.      Zamawiający w toku badania i oceny wniosków, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków.

 

IX.    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.     W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia wniosku oraz w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

Cena – 40%,

Jakość (pomysł na wykonanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67) – 60%.

Oceniane będzie w szczególności:

1.      Rozmieszczenie poszczególnych funkcji na kondygnacjach w sposób zapewniający sprawne funckjonowanie obiektu (maksymalna liczba punktów 15)

2.      Uwzględnienie sugerowanych przez Zamawiającego wielkości powierzchni oraz wytycznych fukcjonalnych dla poszczególnych funkcji (maksymalna liczba punktów 10)

3.      Uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa oraz dostępu dla Użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych (maksymalna liczba punktów 10)

4.      Dostosowanie rozwiązań estetycznych do charakteru obiektu (maksymalna liczba punktów 25)

 

W zakresie ww. kryteriów, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

1) Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

minimalna cena oferowana brutto

Cena =  ________________________________________________  x 40

cena badanej oferty brutto

 

 

2) Ocena punktowa kryterium „jakość” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

Liczba punktów uzyskanych

za jakość w badanej ofercie

Jakość =  ________________________________________________________  x 60

Maksymalna liczba punktów

uzyskana za jakość w złożonych ofertach

 

2.     Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)   wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację;

2)   Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)   unieważnieniu postępowania.

 

X.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1- druk „WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU”,

Załącznik Nr 2 – Wykaz usług,

Załącznik Nr 3 – Wytyczne do opracowania koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67
w Warszawie,

Załącznik Nr 4 – mapa zasadnicza.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Wytyczne do opracowania koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie – pobierz

Załącznik Nr 4 – mapa zasadnicza – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DZP-1.260.38.2017 ….. MW                                                                        28 sierpnia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/22/DZP-1/2017

…………………………

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 28.08.2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 89.345,23 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców:

 

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.
SEPAGROUP – Sebastian Pałczyński

Wilczyce

ul. Szkolna 15/5

51-361 Wrocław
Cena oferty brutto: 66.420,00 zł

2.
JAPO Jan Poborski

ul. Zielińskiego 3a/4

41-704 Ruda Śląska
Cena Oferty brutto: 51.660,00 zł

3.
FAAB Architektura

Adam Białobrzeski, Adam Figurski Spółka cywilna

ul. Stoczkowska 11/8

04-147 Warszawa
Cena Oferty brutto: 34.317,00 zł

4.
DJiO Sp. z o.o.

ul. Narbutta 38 m 23

02-541 Warszawa
Cena oferty brutto: 39.360,00 zł

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: DZP-1.260.38.2017…….MW

Nr procedury: RZP-I-WI/22/DZP-1/2017                                                      30 sierpnia 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, (kod: 00-950) Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, (kod: 00-099) Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: opracowanie koncepcji adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
JAPO Jan Poborski, ul. Zielińskiego 3a/4, (kod: 41-704) Ruda Śląska – za cenę Oferty 51.660,00 zł brutto:

Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty wraz z przedstawieniem opracowania studialnego (w II wariantach) adaptacji nieruchomości przy ul. Stalowej 67 w Warszawie wraz z wizualizacją 3d oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny oferty przyjętych w przedmiotowym  postępowaniu.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      SEPAGROUP – Sebastian Pałczyński, Wilczyce, ul. Szkolna 15/5, (kod: 51-361) Wrocław

– Cena oferty brutto: 66.420,00 zł (Oferta Nr 1);

2)      JAPO Jan Poborski, ul. Zielińskiego 3a/4, (kod: 41-704) Ruda Śląska

– Cena oferty brutto: 51.660,00 zł (Oferta Nr 2);

3)      FAAB Architektura, Adam Białobrzeski, Adam Figurski Spółka cywilna,
ul. Stoczkowska 11/8, (kod: 04-147) Warszawa

– Cena oferty brutto: 34.317,00 zł (Oferta Nr 3);

4)      DJiO Sp. z o.o., ul. Narbutta 38/23, (kod: 02-541) Warszawa

– Cena oferty brutto: 39.360,00 zł (Oferta Nr 4);

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Ofert Nr 1,Nr 2 i Nr 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 4 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty ponieważ nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, o czym mowa poniżej.

Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę DJiO Sp. z o.o., ul. Narbutta 38/23, (kod: 02-541) Warszawa nie będzie brana pod uwagę gdyż nie zawiera opracowań niezbędnych do jej oceny tj. wizualizacji od strony ogrodowej oraz zawiera niepełną wizualizację od strony frontowej, która uniemożliwia ocenę pod kątem rozwiązań estetycznych, z uwagi na brak kolorystyki, materiałów.

W związku z powyższym Komisja nie może dokonać oceny pod kątem dostosowania rozwiązań estetycznych do charakteru obiektu oraz kontekstu urbanistycznego i konserwatorsko-historycznego.

W nawiązaniu do powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Jakość”  oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty 1
Liczba pkt w kryterium „Cena”

34.317,00

————–  x 40 = 20,7

66.420,00

Liczba pkt w kryterium „Jakość”

27

—-  x 60 = 30,0

54

Razem 50,7

Numer Oferty 2

Liczba pkt w kryterium „Cena”
34.317,00

————–  x 40 = 26,6

51.660,00

Liczba pkt w kryterium „Jakość”
54

—-  x 60 = 60,0

54

Razem 86,6

Numer Oferty 3

Liczba pkt w kryterium „Cena”
34.317,00

————–  x 40 = 40,0

34.317,00

Liczba pkt w kryterium „Jakość”
28

—-  x 60 = 31,1

54

Razem 71,1
przy czym:

za kryterium „Jakość” została przyznana Ofertom następująca punktacja:
Kryterium
1. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji na kondygnacjach w sposób zapewniający sprawne funckjonowanie obiektu (maksymalna liczba punktów 15)

Oferta Nr 1 – 7
Oferta Nr 2 – 12
Oferta Nr 3 – 7

2. Uwzględnienie sugerowanych przez Zamawiającego wielkości powierzchni oraz wytycznych fukcjonalnych dla poszczególnych funkcji (maksymalna liczba punktów 10)
Oferta Nr 1 – 7
Oferta Nr 2 – 10
Oferta Nr 3 – 1

3. Uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa oraz dostępu dla Użytkowników w tym dla osób niepełnosprawnych (maksymalna liczba punktów 10),
Oferta Nr 1 – 10
Oferta Nr 2 – 10
Oferta Nr 3 – 10

4. Dostosowanie rozwiązań estetycznych do charakteru obiektu (maksymalna liczba punktów 25)
Oferta Nr 1 – 3
Oferta Nr 2 – 22
Oferta Nr 3 – 10

Suma
Oferta Nr 1 – 27
Oferta Nr 2 – 54
Oferta Nr 3 – 28

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański
 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 19 lipca 2017 godz 15:27
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 30 sierpnia 2017 godz 15:02