sobota, 18 września 2021

DZP-1.260.27.2016.MW

Nr sprawy: RZP-I-WI/16/DZP-1/2016                                                                        20 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   WNIOSKÓW
O   DOPUSZCZENIE   DO   UDZIAŁU   W   NEGOCJACJACH
PROWADZONYCH    W   POSTĘPOWANIU   NA   PODSTAWIE   ART. 4 PKT 8

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r., numer GP 0052/1901/2011, przez Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, zaprasza do złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z  określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”, prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych
i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

2)     Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-916 decyzją z dnia 24.05.2010 r. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Charakterystyczne parametry:

–        pow. działki                  –   ok. 4.200 m2,

–        pow. zabudowy            –  1.077,07 m2,

–        wys. bud.                      –  24,50 m,

–        pow. całkowita             –  6.645,30 m2,

–        pow. netto                    –  4.003,54 m2,

–        kubatura                       –  20.058,00 m3.

W obiekcie działalność prowadzić będą dwa podmioty: istniejący Teatr BAJ i istniejące Przedszkole nr 183. Budynek musi mieć zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.

3)      Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych, zawartych w załącznikach do Zaproszenia. Zakres PFU powinien obejmować opis wszelkich opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy, modernizacji i  rewaloryzacji budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej na administracyjno-biurową. Ponadto uwzględniając wytyczne, należy w PFU określić oczekiwania zamawiającego dotyczące przeznaczenia wykonywanych robót oraz stawiane im wymagania techniczne, materiałowe, ekonomiczne, funkcjonalne i architektoniczne.

W PFU należy uwzględnić opis nowego układu instalacji budowlanych, który umożliwi rozliczanie mediów pomiędzy działającymi podmiotami oraz spełni wymagane prawem warunki techniczne. Obiekt posiada istniejące przyłącza: c.o., elektroenergetyczne, wody, kanalizacji, kanalizacji deszczowej, telefoniczne. W zakresie zagospodarowania terenu, w PFU należy uwzględnić dojazd, dojścia – także do strefy rekreacji i wypoczynku dla dzieci, małą architekturę, zieleń z gospodarka drzewostanem, oświetlenie zewnętrzne.

Opracowanie musi zawierać standardy zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. Opisu materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów technicznych, bez wskazywania znaków towarowych, patentów i in. mogących mieć wpływ na uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opracować w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego na: „Rewitalizację i modernizację budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”, zgodnie z dyspozycją art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posługując się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie odwołując się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp.

4)      Przedmiot zamówienia winien być sporządzony w formie:

– papierowej w ilościach – 8 egz.,

– elektronicznej – 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD.

5)      Wytyczne do sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego określają poniższe załączniki:

a)      Ekspertyzy (techniczna i przeciwpożarowa Teatru BAJ, techniczna części mieszkalnej),

b)      Inwentaryzacja architektoniczna,

c)      Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,

d)      Studium konserwatorskie (kwiecień 2016 r.),

e)      Wytyczne do Programu funkcjonalno-użytkowego (Instytut AUDIO, SARP),

f)       Decyzja Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

g)      Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (19.03.2014 r.),

h)      Zalecenia konserwatorskie (11 marca 2016 r.),

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach zawierające dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 28 czerwca 2016 r. do godz. 12:30 w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta w Zespole ds. Zamówień Publicznych
(II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje w drugim etapie postępowania przeprowadzenie negocjacji, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy wniosek będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do wniosku należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Wykaz „Doświadczenie Zespołu” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  1. 1. Obowiązek sporządzenia wniosku na piśmie.

1)      Wniosek należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)      Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem wniosku ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 1. 2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. 3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. 4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. PODZIAŁ POSTĘPOWANIA NA ETAPY ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający przewiduje podział niniejszego postępowania na dwa etapy tj.:

Etap IKwalifikacja Wykonawców na podstawie:

– Wykazu „Doświadczenie Zespołu” – poprzez ocenę dorobku i doświadczenia w zakresie realizacji podobnych zamówień. Zamawiający zastosuje kwalifikację w zakresie posiadania dorobku i doświadczenia, w którym Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień np. przebudowa lub/i modernizacja teatru, przedszkola lub innej instytucji kulturalno – oświatowej oraz wykaże się dysponowaniem osobami, posiadającymi doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, które wykonywały opracowania dla instytucji kulturalno-oświatowych zawierające rozwiązania technologiczne w zakresie mechanizmu sceny, układu przedszkola itp.

Zamawiający zaprosi do udziału w II etapie postępowania 3 Wykonawców, posiadających największe doświadczenie zespołu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia większej ilości Wykonawców.

Etap IIZaproszenie do negocjacji Wykonawców zakwalifikowanych do II Etapu, w tym do przedstawienia koncepcji wykonania programu funkcjonalno – użytkowego (PFU). Wykonawca, w terminie wskazanym w Zaproszeniu do negocjacji, będzie zobowiązany do podania ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z przedstawieniem koncepcji wykonania programu funkcjonalno – użytkowego, uwzględniającej informacje zawarte w dokumentach przekazanych wraz z niniejszym Zaproszeniem.

Przedmiotem negocjacji będą: cena, warunki umowy stanowiącej Załącznik do Zaproszenia do negocjacji oraz rozwiązania techniczne i architektoniczne przedstawione w złożonej koncepcji PFU.

 1. VII. KRYTERIA OCENY

Cena – 40%,

Jakość (pomysł na wykonanie rozszerzonego PFU) – 50%.

Oceniane będzie w szczególności:

 1. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji na kondygnacjach w sposób zapewniający wygodną i czytelną drogę wejścia widzów do głównej sali teatralnej i „Muzeum Lalek“ oraz sprawne działanie przestrzeni technicznych i pomocniczych teatru (maksymalna liczba punktów 5)
 2. Rozmieszczenie poszczególnych funkcji na kondygnacjach w sposób zapewniający sprawne działanie przestrzeni przedszkolnych, w tym podawania posiłków w salach, zapewnienie węzłów sanitarnych przy salach oraz zapewnienie bezpiecznego i czytelnego przejścia dzieci do ogrodu z placem zabaw (maksymalna liczba punktów 5)
 3. Zminimalizowanie ingerencji w zabytkową substancję budynku oraz wykorzystanie i wyeksponowanie zabytkowych elementów architektonicznych (maksymalna liczba punktów 10)
 4. Uwzględnienie sugerowanych przez Zamawiającego wielkości powierzchni oraz wytycznych fukcjonalnych /np. oświetlenie/ dla poszczególnych funkcji (maksymalna liczba punktów 10)
 5. Uwzględnienie wymogów bezpieczeństwa oraz dostępu dla dzieci i osób z ograniczeniami ruchowymi, szczególnie w ogólnodostępnych częściach teatru oraz w przedszkolu (maksymalna liczba punktów 10)
 6. Stworzenie strefy zachęcającej przechodniów do odwiedzenia teatru poprzez wykorzystanie dziedzińca dla funkcji kulturalnych i edukacyjnych o wysokiej randze (maksymalna liczba punktów 5)
 7. Dostosowanie rozwiązań estetycznych do charakteru obiektu przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci (maksymalna liczba punktów 5)

Skład zespołu – 10%.

 1. VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk „WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH”,

Załącznik Nr 2 – Wykaz „Doświadczenie Zespołu”,

Załącznik Nr 3 – Wytyczne do sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – Wniosek o dopuszczenie do udziału w negocjacjach – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wykaz „Doświadczenie zespołu” – pobierz
Załącznik Nr3 do Zaproszenia – Wytyczne do sporządzenia PFU – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.27.2016.MW

Nr sprawy: RZP-I-WI/16/DZP-1/2016                                                                        20 lipca 2016 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z  określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”,

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r., numer GP 0052/1901/2011, przez Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (zwane dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z  określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum: Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (kod: 00-666) przy ul. Stanisława Noakowskiego nr 12 lok 99 oraz Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741) przy ul. Białostockiej nr 24 lok 7

– Cena oferty brutto: 78.412,50 zł

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do negocjacji w tym do złożenia oferty wraz z przedstawieniem koncepcji wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU)” oraz mieści się w środkach jakie Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

Konsorcjum: Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (kod: 00-666) przy ul. Stanisława Noakowskiego nr 12 lok 99 oraz Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (kod: 03-741) przy ul. Białostockiej nr 24 lok 7

– Cena oferty brutto: 78.412,50 zł (Oferta Nr 1);

2. Jednocześnie w dniu 18 lipca 2016 r. niżej wymienieni Wykonawcy tj.

1)        PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Cezary Furmanek, ul. Sokola 6 lok 25, (kod: 93-519) Łódź (Wniosek Nr 3),

2)        AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Jacek Bułat, ul. Śmiełowska 63, (kod: 60-114) Poznań (Wniosek Nr 4),

złożyli oświadczenia (w formie e’mailowej), że rezygnują z dalszej części przedmiotowego postępowania, w związku z czym nie złożyli oni swoich ofert.

3.  W związku ze złożeniem 1 oferty Zamawiający odstąpił od przydzielania punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 20 czerwca 2016 godz 11:00
Ostatnia aktualizacja: szrm - 21 grudnia 2016 godz 11:27