sobota, 18 września 2021


„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/57/DZP-1/2012                                                                                                                           30 października 2012 r.

……………………………………

                                                                                                                                                                   ……………………………………

                                                                                                                                                                   ……………………………………

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonania plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.              OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6” – zgodnie
    z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia” (stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia). 
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

2.1         plakietek informacyjnych o wymiarach: 8cm (szerokość) x 2cm (wysokość) – 1500 szt. – przeznaczonych do oznakowania zakupionego wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości:

1)       każda plakietka powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

a)       Logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

b)       emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków,

c)       logotyp marki Mazowsze umieszczone pomiędzy logo Narodowej Strategii Spójności a emblematem Unii Europejskiej,

d)       informacja o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

2)       Plakietki powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały z materiału samoprzylepnego (np. folii samoprzylepnej odpornej na zmywanie) – wzór plakietki informacyjnej przedstawia Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy. Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są w Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wytyczne promocji RPOWM znajdują się w Załączniku Nr 2 do Wzoru umowy.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)       rozpoczęcie: niezwłocznie od daty podpisania umowy,

2)       zakończenie: w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 06 listopada 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)       Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)       W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)       W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)       Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.       Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)       W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.       Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.       Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.       Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto(z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualny upust cenowy oferowany przez Wykonawcę musi być zawarty w cenie jednostkowej.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami. na 24 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”. na 1 stronie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Wzór plakietki informacyjnej – pobierz

Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Wytyczne dla Beneficjentów – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/57/DZP-1/2012                                                                                                        14 listopada 2012 r.

……………………….

……………………….

……………………….

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonania plakietek informacyjnych do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”  – zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę złożoną przez Wykonawcę – Studio Reklamy „Grafiti” Andrzej Seredyński, z siedzibą w Radomiu (kod: 26-600), ul. Żeromskiego 75 za cenę brutto: 780,00 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 października 2012 godz 11:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:33