sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2014                                                            30 maja  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

1. Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)       zaprojektowanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach:

a)   1 m (szer.) x 0,70 m (wys.);

b)   1 m (szer.) x 0,75 m (wys.);

2)       zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablic pamiątkowych;

3)  wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanych 2 jednostronnych tablic pamiątkowych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

2. Tablice pamiątkowe muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1)   Tablica o wymiarach, określonych w ust. 2 pkt 1 lit a) – dla beneficjentów Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ):

a)   emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ, hasło promocyjne POIiŚ – powyższe
informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy;

b)   tytuł projektu,

c)   logo Beneficjenta,

d)   informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie współfinansowany/e, przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica pamiątkowa zawarte są w wyciągu dotyczącym tablicy pamiątkowej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”  oraz są publikowane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Działania promocyjne – Publikacje – Zasady promocji.

Wzór tablicy pamiątkowej oraz ww. dokumenty stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej

umowy.

2) Tablica o wymiarach, określonych w ust. 2 pkt 1 lit b) – dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:

a) nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, (nazwa  wraz z logo powinna zajmować 30% wysokości tablicy w układzie poziomym i 35 % w układzie pionowym)

b)   tytuł projektu, (tekst powinien zajmować 40% wysokości tablicy w układzie poziomym i 30 % w układzie pionowym)

c)   logo NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (logo wraz z informacją powinno zajmować 30% wysokości tablicy w układzie poziomym i 35% w układzie pionowym)

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica pamiątkowa, wzory logo zawiera dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz są publikowane na stronie internetowej pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/.

Wzór tablicy pamiątkowej oraz ww. Instrukcja stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.

3. Tablice pamiątkowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Tablice pamiątkowe należy zamontować na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie  w pobliżu obiektu Centrum CITES.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – niezwłocznie od daty podpisania umowy;

2)     zakończenie – w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05 czerwca 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole
ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w druku „OFERTA”.
  W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:
–  dokumentem  pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz wzór tablicy pamiątkowej;

– dokumentem pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej” oraz wzór tablicy pamiątkowej.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załączmik Nr 1 do Zaproszenia -druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 1 do umowy – pobierz

Załącznik Nr 2 do umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2014 09 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie 2 jednostronnych tablic pamiątkowych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”

– zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 9 złożoną przez Wykonawcę „PLANETA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdziarska Nr 21, 03-289 Warszawa – za cenę oferty brutto – 1 039,34 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 05.06.2014 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 Ofert, złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń (Oferta Nr 1) – Cena oferty brutto: 4 920,00 zł.

2) Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec, Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty brutto: 1 400,00 zł.

3) Ewa Kaszczuk „MUFFIN”, ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów (Oferta Nr 3) – Cena oferty brutto: 3 886,80 zł.

4) MODERAN Bartosz Antoszak, 46-053 Suchy Bór, ul. Pszczelarska 2a (Oferta Nr 4) – Cena oferty brutto: 1 680,00 zł.

5) Tadeusz Penier Studio T.P., ul. Syreny 14, 01-132 Warszawa (Oferta Nr 5) – Cena oferty brutto: 1 414,50 zł.

6) Gruś Sylwiusz 3R Agencja Reklamowo Marketingowa, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny (Oferta Nr 6) – Cena oferty brutto: 4 797,00 zł.

7) Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek (Oferta Nr 7) – Cena oferty brutto: 2 189,40 zł.

8) Dorota Bagniewska Agencja Reklamy PLASTICA, ul. Powsińska 74A lok. 25, 02-903 Warszawa (Oferta Nr 8) – Cena oferty brutto: 3 690,00 zł.

9) „PLANETA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdziarska Nr 21, 03-289 Warszawa (Oferta Nr 9) – Cena oferty brutto: 1 039,35 zł.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Wykonawca składając ofertę zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale IV „Zaproszenia do złożenia oferty” – zobowiązany był do złożenia wymaganych dokumentów oraz w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należało załączyć pełnomocnictwo. W złożonej ofercie – przez Wykonawcę: Dorota Bagniewska Agencja Reklamy PLASTICA, ul. Powsińska 74A lok. 25, 02-903 Warszawa – Formularz „druk OFERTA” został podpisany przez Pana Michała – nazwisko nieczytelne, dla którego nie wynikało, z załączonych dokumentów do oferty, upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty. Pismem z dnia 06.06.2014 r. Zamawiający wezwał ww. Wykonawcę do złożenia – w terminie do dnia 09.06.2014 r. do godz. 1000 – pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała ofertę, wystawionego przez osobę upoważnioną tj. Panią Dorotę Bagniewską. Do terminu wskazanego przez Zamawiającego, Wykonawca nie uzupełnił pełnomocnictwa, a tym samym oferta ww. Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z uwagi na błędnie podaną przez Wykonawcę: „PLANETA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zdziarska Nr 21, 03-289 Warszawa – w formularzu druk „Oferta” kwotę brutto dla całego zamówienia, wynikającą z sumowania kwot brutto określonych w Tabeli w pozycjach od 1 i 2 (str. 2 oferty) -– Zamawiający dokonał poprawy oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek tj. z kwoty brutto 1.039,35 zł na kwotę brutto: 1.039,34 zł.

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 maja 2014 godz 11:21
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:43