sobota, 18 września 2021

 


„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-I-WI/27/DZP-1/2014                                                            30 maja  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych przez Użytkownika pomieszczeniach.
 3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania niniejszej umowy;

2. zakończenie – w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 czerwca 2014 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
– wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte
  w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/27/DZP-1/2014 05 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia dla obiektu Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Przedsiębiorczości w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”

– zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę KJMK Meble Sp.
z o.o., ul. Bp.H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice –
za cenę brutto: 18.266,79 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, żę:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.06.2014 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty, złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Związku Jaszczurczego 9 lok. 25, 80-288 Gdańsk

Cena oferty brutto – 23.141,22 zł (Oferta Nr 1);

2) Andrzej Szarmach Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS Pomorzanka”, ul. Prusa 7, 83-200 Skórcz, Cena oferty brutto – 28.363,80 zł (Oferta Nr 2);

3) KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bp.H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice

Cena oferty brutto – 21.413,81 zł (Oferta Nr 3);

4) Sławomir Tyda „MEBLOMIX”, ul. Skośna 15, 83-200 Stargard Gdański

Cena oferty brutto – 30.255,54 zł (Oferta Nr 4).


W dniu 04.06.2014 r. Zamawiający zaprosił wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu – do negocjacji w dniu 05.06.2014 r.

W dniu 05.06.2014 r. przeprowadzono negocjacje z jednym niżej wymienionym Wykonawcą, podczas których ustalono ostateczną cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj.:

– KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bp.H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice (Oferta Nr 3)

Cena oferty brutto – 18.266,79 zł

Pozostali Wykonawcy tj.:

1) Sławomir Tyda „MEBLOMIX”, ul. Skośna 15, 83-200 Stargard Gdański,

2) Andrzej Szarmach Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „AS Pomorzanka”, ul. Prusa 7, 83-200 Skórcz,

3) FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Związku Jaszczurczego 9 lok. 25, 80-288 Gdańsk,

pomimo zaproszenia, nie przystąpili do negocjacji w dniu 05 czerwca 2014 r. W związku z powyższym uznaje się, że ww. Wykonawcy podtrzymują cenę zaoferowaną w złożonych przez nich ofertach tj.

– Wykonawca wymieniony w pkt 1) – Cenę oferty brutto: 30.255,54 zł.

– Wykonawca wymieniony w pkt 2) – Cenę oferty brutto: 28.363,80 zł.

– Wykonawca wymieniony w pkt 3) – Cenę oferty brutto: 23.141,22 zł.,

a tym samym ww. ceny, były brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 maja 2014 godz 12:34
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:41