sobota, 18 września 2021

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2011                                                                                                                 30  grudnia  2011 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      zaprojektowanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach:

a)      1,5 m (szer) x 1 m (wys.);

b)      1,4 m (szer.) x 1,2 m (wys).

2)      zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablic informacyjnych;

3)      wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanych 2 jednostronnych tablic informacyjnych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Biuro Funduszy Europejskich oraz Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

3. Tablice informacyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1)      Tablica o wymiarach, określonych w ust. 2 pkt 1 lit a) – dla beneficjentów programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:

a)      logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

b)      logo Beneficjenta, tj. Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,

c)      emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

d)      tytuł projektu: Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie,

e)      nazwę Beneficjenta, tj.: Miasto Stołeczne Warszawa,

f)        informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”,

g)      wartość projektu, tj.: 3 396 361,00 PLN,

h)      wartość dofinansowania z Unii Europejskiej, tj.: 2 880 515,00 PLN.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica informacyjna zawarte są w wyciągu dotyczącym tablicy informacyjnej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz w dokumencie pn.: „Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz są publikowane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji.

Wzór tablicy informacyjnej oraz ww. dokumenty stanowią załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.

2)      Tablica o wymiarach, określonych w ust. 2 pkt 1 lit b) – dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

a)      flagę państwową,

b)      nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, tj.: Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,

c)      tytuł projektu, tj.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”

d)      logo NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

e)      wartość ogólną projektu, tj.: 3 396 361,00 PLN oraz formę dofinansowania, tj.: dotacja,

f)        wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW, tj.: 338 884 PLN.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica informacyjna, wzory logo zawiera dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz są publikowane na stronie internetowej pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/.

Wzór tablicy informacyjnej oraz ww. Instrukcja stanowią załącznik Nr 2 do Wzoru umowy.

Tablice informacyjne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05.01.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowywraz z załącznikami, w tym: na 6 stronach;
1)      wyciąg dotyczący tablicy informacyjnej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”, dokument pn.: „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz wzór tablicy informacyjnej. na 17 stronach;
2)      Dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz wzór tablicy informacyjnej. na 11 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – pobierz

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/67/DZP-1/2011                               Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz
z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia
w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

1. W dniu 30 grudnia 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: Wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz
z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Agencja Reklamy Plastica, Dorota Bagniewska, ul. Krakowiaków 103/421, 02-255 Warszawa

2) PPHU „WITEK” Witold Butler, Al. Jana Pawła II 30, 05-250 Radzymin  

3) „PLAKAPOL S.C., Grzegorz Biedal, Zenon Biedal”, 98-350 Młynisko 47

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 05 stycznia 2012 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 Ofert:

1) PLAKAPOL S.C., Grzegorz Biedal, Zenon Biedal, Młynisko 47, 98-35 Biała;

Cena oferty brutto: 2 927,40 zł.

2) P.P.H.U. Janusz Ciosek, WIELKA REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń;

Cena oferty brutto: 2 447,70 zł.

3) Studio T.P., Tadeusz Penier, ul. Wolska 64a, 01-134 Warszawa;

Cena oferty brutto: 1 968,00 zł.

4) FHUP „ARTON24”, Nosek Rafał, ul. Dworcowa 4/10A, 39-300 Mielc;

Cena oferty brutto: 2 074,00 zł.

5) Muffin Kaszczuk Ewa, ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów

Cena oferty brutto: 6 888,00 zł.

6) BUDOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Bierawka 2 a, 44-145 Pilchowice

Cena oferty brutto: 5 412,00 zł.

7) Agencja Reklamy Plastica, Dorota Bagniewska, ul. Krakowiaków 103 lok. 421,

02-255 Warszawa

Cena oferty brutto: 4 059,00 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Studio T.P., Tadeusz Penier, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-134), ul. Wolska 64a, za cenę
brutto: 1 968,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 grudnia 2011 godz 10:12
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:31