sobota, 18 września 2021

Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Nr sprawy: RZP-I-WI/56/DZP-1/2012                                                 30 października 2012 r.

 

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej:

– wymiary: 1m ( szerokość) x 0,70m (wysokość),

– materiał trwały, odporny na warunki atmosferyczne, z tworzywa sztucznego (np. typu Dibont),

– bardzo dobra czytelność informacji,

– wysoki poziom estetyczny tablicy,

– napisy w czcionce Arial,

2)      Zawieszenie tablicy na elewacji frontowej budynku.

3)      Dostawę i montaż zaprojektowanej tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

4)      Umieszczenie na tablicy pamiątkowej:

a)      Logotypów RPO WM,

b)      Hasła RPO WM  „dla rozwoju Mazowsza”,

c)      Tytułu projektu: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”,

d)      Poziomu dofinansowania z EFRR: 50%,

e)      Treści: Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

f)        Terminu realizacji: Inwestycja zrealizowana została w okresie: 20.11.2008 r. – 31.12.2012r.,

g)      Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

5)      Układ tablicy pamiątkowej:

  • nagłówek tablicy:

Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie logotypu RPO WM. W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza.

  • środek tablicy:

W środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni.

  • stopka tablicy:

Obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013”.

3. Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej stanowi załącznik Nr 1 do wzoru umowy.

4. Tablicę informacyjną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, stanowiącymi Załącznik Nr 2 do wzoru umowy.

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do dnia 07 grudnia 2012 r.

III.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 06 listopada 2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,  tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,  do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione/y nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

V.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów  na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
  2. Cena określona w ofercie powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowywraz z załącznikami, w tym: na 5 stronach;
1)      Przykładowy wzór tablicy pamiątkowej na 1 stronie;
2)      Dokument pn.: wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. na 18 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy – pobierz
Załącznik Nr 1 do wzoru umowy – wzór tablicy pamiątkowej – pobierz
Załącznik Nr 2 do wzoru umowy – Dokument pn.: wytyczne dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/56/DZP-1/2012                                                      Warszawa, dn. 08 listopada 2012 r.

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania na: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Bachusa 7 w Warszawie – dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej
„Na Przedwiośniu” 
–  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Agencja Reklamy PLASTICA Dorota Bagniewska z siedzibą w Warszawie (kod: 02-903), ul. Powsińska 74 A lok 25
za cenę brutto: 693,83 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 06 listopada 2012 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)       Studio Reklamy GRAFITI Andrzej Seredyński, ul. Żeromskiego 75, (kod: 26-600) Radom
– Cena oferty brutto: 811,80 .;

2)       Agencja Reklamowa ABVERT Krzysztof Jurczyński, Gaszyn, ul. Strumykowa 22 (kod: 98-300) Wieluń
– Cena oferty brutto: 811,80 zł.;

3)       Agencja Reklamy PLASTICA Dorota Bagniewska, ul. Powsińska 74 A lok. 25, (kod: 02-903) Warszawa
– Cena oferty brutto: 693,83 zł.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 30 października 2012 godz 14:25
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 11:32