sobota, 18 września 2021


„Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Nr sprawy: RZP-I-WI/24/DZP-1/2014                                                          29 maja 2014 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-542; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy obiekcie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy obiekcie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczeniaw gruncie w miejscu wskazanym przez Użytkownika:

1)      wymiary tablicy: 2 m (szerokość) x 1,5 m (wysokość),

2)      materiał trwały, odporny na warunki atmosferyczne, z tworzywa sztucznego,

3)      bardzo dobra czytelność informacji,

4)      wysoki poziom estetyczny tablicy,

5)      napisy w czcionce Arial.

3. Tablica pamiątkowa będzie umieszczona przy murku oporowym.

4. Wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanej tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta oraz Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

5. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1)      Logotypy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (zwane dalej RPO WM),

2)      Hasło RPO WM „dla rozwoju Mazowsza”,

3)      Tytuł projektu: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”,

4)      Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR): 85%,

5)      Treść: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,

6)      Termin realizacji: Inwestycja zrealizowana została w okresie: 23.11.2009 r. – 30.06.2014 r.,

7)      Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa.

6. Układ tablicy pamiątkowej:

1)      nagłówek tablicy: obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie logotypu RPO WM. W tej części powinno pojawić się także hasło Programu: „dla rozwoju Mazowsza”;

2)     środek tablicy: w środkowej części tablicy należy umieścić tytuł projektu oraz informację o poziomie dofinansowania z EFRR. Na samym dole należy umieścić okres realizacji inwestycji oraz nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać około 50% jej całkowitej powierzchni;

3)      stopka tablicy: obszar stopki powinien zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica pamiątkowa zawarte są w dokumencie pn.: „Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013”.

Wzór tablicy pamiątkowej oraz ww. dokument stanowią załącznik Nr 1 do Wzory umowy.

II.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy;2. zakończenie – w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.III.  TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 czerwca 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w druku „OFERTA”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikiem,
tj. „Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie działań informacyjno – promocyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” oraz wzór tablicy pamiątkowej.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik do Wzoru umowy – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/24/DZP-1/2014                                                          06 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy obiekcie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem przy obiekcie Centrum Przedsiębiorczości Smolna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: Studio T.P. Tadeusz Penier z siedzibą w Warszawie (kod: 01-132), ul. Syreny 14 – za cenę oferty brutto: 1.230,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04 czerwca 2014 r. o godz. 9:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      PPHU Janusz Ciosek Wielka Reklama z siedzibą w Wieluniu (kod: 98-300), ul. Wojska Polskiego 45 – Cena oferty brutto: 4.920,00 zł (Oferta Nr 1); 

2)      Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz R. Czagowiec, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-956), ul. Wrzeciono 48 – Cena oferty brutto: 1.500,00 zł (Oferta Nr 2);

3)      MODERAN Bartosz Antoszak z siedzibą w Suchym Borze (kod: 46-053), ul. Pszczelarska 2A – Cena oferty brutto: 1.890,00 zł (Oferta Nr 3);

4)      MUFFIN Ewa Kaszczuk z siedzibą w Dzierżoniowie (kod: 58-200), ul. Wesoła 47 – Cena oferty brutto: 2.952,00 zł (Oferta Nr 4);

5)      Studio T.P. Tadeusz Penier z siedzibą w Warszawie (kod: 01-132), ul. Syreny 14 – Cena oferty brutto: 1.230,00 zł (Oferta Nr 5).

Ponadto w dniu 04.06.2014 r. o godz. 11:00 została złożona do siedziby Zamawiającego oferta Wykonawcy: Flesz Studio Tomasz Kenig z siedzibą w Olsztynku (kod: 11-015), Królikowo 6, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na to, iż wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 maja 2014 godz 12:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:44