sobota, 18 września 2021

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2013                                                                                                  29  listopada 2013 r.

 ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Ptasiego Azylu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z  późn. zm.).

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Ptasiego Azylu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.

2.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę:

1)  naklejek informacyjnych:

a) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 –  o wymiarach naklejki  7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość) – ilość naklejek  informacyjnych – 1 300 szt.

Każda naklejka powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone   w  następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

– logo POIiŚ,

– logo beneficjenta,

– emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,

– informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską:
„Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać naklejka informacyjna  i przykładowy jej wzór znajdują się w  Załączniku Nr 1 do umowy (Zasady promocji projektów dla beneficjentów  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013).

b) dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – o wymiarach naklejki 2 cm (szerokość) x 3 cm (wysokość),  ilość naklejek – 1 300 szt.

Naklejka powinna zawierać logo NFOŚiGW  i informację o źródle dofinansowania/ finansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zalecanym tłem dla logo NFOŚiGW na naklejce jest kolor biały. Odległość krańca naklejki od krawędzi znaku (logo wraz z informacją) powinna wynosić 5 % wysokości znaku.

Szczegółowe wymagania jakie  musi spełnić naklejka informacyjna i przykładowy jej wzór znajdują się w Załączniku Nr 2 do umowy (Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2) tabliczek informacyjnych o wymiarach tabliczki  20 cm  (szerokość) x 15 cm  (wysokość), ilość tabliczek informacyjnych – 50 szt.

Każda tabliczka  powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

– logo POIiŚ,

– logo beneficjenta,

– emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,

– informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską:

„Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tabliczka informacyjna i przykładowy jej wzór znajdują się w  Załączniku Nr 1 do umowy (Zasady promocji projektów dla beneficjentów  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013).

Naklejki i tabliczki informacyjne winny być wykonane w sposób czytelny i trwały.

Ostateczną formę naklejki i tabliczki informacyjnej oraz jej zawartość merytoryczną Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego miasta stołecznego Warszawa.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty podpisania umowy,
  2. Zakończenie: w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 05.12.2013 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31.

 Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowywraz z załącznikami, w tym:
1) „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu
Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz
wzór naklejki i tabliczki;
2) dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz wzór naklejki.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudow Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 1 do umowy – Zasady promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz wzór naklejki i tabkliczki – pobierz

Załącznik Nr 2 do umowy – Instrukcja oznakowania przedsiewzięć dofinansowanych ze srodków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzór naklejki – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2013                                                                                                   10 grudnia 2013 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naklejek    informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu  „Ptasiego Azylu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie naklejek   informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu   „Ptasiego Azylu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę: CEWE COLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle (kod:47-230), ul. Strzelecka 11 za cenę brutto: 727,57 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 05.12.2013 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 Ofert:

1)    PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal, z siedzibą w Białej (kod: 98-350), Młynisko Nr 47 – Cena oferty brutto: 2.054,10 zł (Oferta Nr 1)

2)    Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec z siedzibą w Warszawie (kod: 01-956), ul. Wrzeciono 48 – Cena oferty brutto: 1.600,00 zł (Oferta Nr 2)

3)    Studio Reklamy „GRAFITI” Andrzej Seredyński, z siedzibą w Radomiu (kod:26-600), ul. Żeromskiego 75 – Cena oferty brutto: 1.729,38 zł (Oferta Nr 3)

4)    mFactory Marcin Mitrut z siedzibą w Lublinie 62 (kod: 20-258), Soblanowice 57b – Cena oferty brutto: 1.385,00 zł (Oferta Nr

5)    ADVER MEDIA Łukasz Kwiecień, z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Miła 9 –
Cena oferty brutto: 888,30 zł (Oferta Nr 5)

6)    CEWE COLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle (kod:47-230), ul. Strzelecka 11- Cena oferty brutto: 727,57 zł (Oferta Nr 6).

Po upływie terminu składania ofert, tj. 05.12.2013 r. po godz. 11:00 wpłynęła Oferta Wykonawcy: BIZNES POLSKA Roland Jakubowski, z siedzibą w Rzeszowie (kod: 35-105), ul. Przemysłowa 5.

Wobec powyższego Oferta ww. Wykonawcy została zwrócona Wykonawcy, a tym samym nie brano ww. Oferty pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie uwzględniono oferty Nr 4 Wykonawcy mFactory Marcin Mitrut – z uwagi na fakt, iż  określony przez Wykonawcę  termin ważności oferty upłynął  w dniu 06.12.2013 r. tj. w dniu rozstrzygnięcia postępowania (tj. w dniu 10.12.2013 r.)  oferta Wykonawcy przestała wiązać.

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 listopada 2013 godz 10:43
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 13:55