sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/58/DZP-1/2015                                                                                  29 grudnia  2015 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r., numer GP 0052/1901/2011, przez Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)   Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.

2)   Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”  oraz jego uruchomienie.

3)   Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają poniższe załączniki, stanowiące integralną część umowy:

a)    Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

b)   Rysunek T-01 – Rzut Piwnicy – technologia kuchni.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: do dnia 01 marca 2016 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 08 stycznia 2016 r. do godz. 09:00 w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach
    i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz  jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

Załącznik Nr 4 – Rysunek T-01 – Rzut Piwnicy – technologia kuchni.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA- pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Rysunek T-01 – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 04.01.2016 r. wraz ze modyfikowanym Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pismo z dnia 05.01.2016 r. wraz ze modyfikowanym Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/58/DZP-1/2015                                                                                                                           25 stycznia 2016 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka
i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.05.2011 r., numer GP 0052/1901/2011, przez Pana Pawła Barańskiego – p.o. Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż urządzeń technologicznych i wyposażenia kuchni dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:
Hurtownia „ROBIN” Danuta Robaczewska
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (kod: 41-303),
ul. Łączna 39 – Cena oferty brutto: 65 722,48 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

  1. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 08 stycznia 2016 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 13 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) UNIGASTRO Barbara Puć, ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław – Cena oferty brutto:
69 998,07 zł (Oferta Nr 1);

2) „GAMA –PLAWGO & ZAWISZA – Sp. j., ul. Szczeci[DK1] ńska 25A, 75-122 Koszalin – Cena oferty brutto: 81 979,50 zł (Oferta Nr 2);

3) Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Sp. z o.o., ul. Warecka 5, 91-202 Łódź – Cena oferty brutto: 91 294,78 zł (Oferta Nr 3);

4) Hurtownia „ROBIN” Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza – Cena oferty brutto: 65 722,48 zł (Oferta Nr 4);

5) INVEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz – Cena oferty brutto: 67 948,16 zł (Oferta Nr 5);

6) SENSO Agata Czernik, ul. Poleska 39/53, 51-354 Wrocław – Cena oferty brutto: 76 999,67zł (Oferta Nr 6);

7) MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle – Cena oferty brutto: 98 203,20 zł (Oferta Nr 7);

8) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „ACTIVUS” Sp. z o. o.,
ul. Zbąszyńska 4, 91-342 Łódź – Cena oferty brutto: 68 757,00 zł (Oferta Nr 8);

9) SAS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chmielna 15, 65-261 Zielona Góra – Cena oferty brutto: 73 555,23zł (Oferta Nr 9);

10) Gastro-Net Hanna Pietrzykowska, ul. Lutosławskiego 68A, 05-080 Klaudyn – Cena oferty brutto: 62 815,88 zł (Oferta Nr 10);

11) PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – Cena oferty brutto: 71 586,00 zł (Oferta Nr 11);

12) J&T TOP GASTRO S.C., ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi – Cena oferty brutto: 68 511,00 zł (Oferta Nr 12);

13) JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – Cena oferty brutto: 103 713,60 zł (Oferta Nr 13).

2. W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

1) Oferta Nr 2 złożona przez wykonawcę: „GAMA –PLAWGO & ZAWISZA – Sp. j. nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca w pozycji 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22 nie uwzględnił zmian do Zaproszenia, polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody – w terminie do dnia 21.01.2016 r.– na poprawienie omyłki.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

2) Oferta Nr 6 złożona przez wykonawcę: SENSO Agata Czernik nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca w pozycji 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22 nie uwzględnił zmian do Zaproszenia, polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zwrócił się do Wykonawcy
z prośbą o wyrażenie zgody – w terminie do dnia 21.01.2016 r.– na poprawienie omyłki.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

3) Oferta Nr 7 złożona przez wykonawcę: MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca w pozycji 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22 nie uwzględnił zmian do Zaproszenia, polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody – w terminie do dnia 21.01.2016 r.– na poprawienie omyłki.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

4) Oferta Nr 10 złożona przez wykonawcę: Gastro-Net Hanna Pietrzykowska nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca w pozycji 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 22  nie uwzględnił zmian do Zaproszenia z dnia 04.01.2016 r. oraz z dnia 05.01.2016 r., polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający pismem z dnia 18 stycznia 2016 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyrażenie zgody – w terminie do dnia 21.01.2016 r.– na poprawienie omyłki.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 grudnia 2015 godz 12:06
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:50