sobota, 18 września 2021

  29 listopada 2019 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/39/DZP-1/2019                                                                                

Nr sprawy: DZP-1.260.61.2019 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy
  Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” w Warszawie.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych nr 102.

 

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione załączniki do niniejszego Zaproszenia:
 • Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części,
 • Załącznik Nr 4 – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – dla każdej części,
 • Załącznik Nr 5 – Rysunki (rozmieszczenie gniazd multimedialnych – 6 szt.) – dotyczy Części II.

 

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie niżej wymienione części:
 • Część I: sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy,
 • Część II: tablica interaktywna w zestawie z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 2. Rozpoczęcie – od dnia 05 lutego 2020 r. (dotyczy wszystkich części),
 3. Zakończenie – do dnia 14 lutego 2020 r. (dotyczy wszystkich części).

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

Uwaga!

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia
lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

 

Uwaga!

1) Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym,
w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 

 1. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).
 3. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

 

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

 

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” dla poszczególnej części. W cenie oferty należy uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty transportu oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” oraz „Szczegółowego opisu elementów Przedmiotu Zamówienia” jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3):

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki poinformuje Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na poprawę ww. omyłki – Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

– jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki nie odpowie na pismo Zamawiającego – Zamawiający uzna, iż Wykonawca wyraża milczącą zgodę na poprawę ww. omyłki.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

 

Cena – 100%

 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

minimalna cena oferowana brutto

                                            Cena =  ________________________________________________  x 100

     cena badanej oferty brutto

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną     punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

 

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy
   – stanowiącej Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia,
   z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099),
  Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego
  : „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”
  w Warszawie
  (Nr procedury: RZP-I-WI/39/DZP-1/2019);
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
  z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 1. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej
z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

12.W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

___________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla każdej części,

Załącznik Nr 4 – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia” – dla każdej części,

Załącznik Nr 5 – Rysunki (rozmieszczenie gniazd multimedialnych – 6 szt.) – dotyczy Części II.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

Załączniki do pobrania: 

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk OFERTA – Pobierz

Zaproszenie Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – wzór umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty – Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia – Część I – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty – Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia – Część II – Pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty – Rysunki – dot. Części II

Załączniki w formie edytowalnej: 

Załączniki Nr 1 i 3 do Zaproszenia do złożenia oferty w wersji edytowalnej – Pobierz

UWAGA: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

Informacja o złożonych ofertach

11 grudnia 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.61.2019                                                                                                         

Nr procedury: RZP-I-WI/39/DZP-1/2019      

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-520; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”
w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 117.973,73 zł brutto, w tym:

dla Części I: sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy – 33.681,83 zł brutto,

dla Części II: tablica interaktywna w zestawie z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym – 84.291,90 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część I:
sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy
 
 

Część II:

tablica interaktywna w zestawie
z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym

 

 

Cena zł brutto

 

 

Cena zł brutto

 

1  

BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski

Spółka Jawna

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

 

88.990,50
2  

Kraftmann Cezary Czerny

ul. Kabrioletu 4

03-117 Warszawa

 

119.300,04
3  

„MM MARKET”

Małgorzata Małecka

ul. Szałwiowa 51A

03-167 Warszawa

 

38.622,00 99.015,00

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I: SPRZĘT MUZYCZNO-NAGŁOŚNIENIOWY

Nr procedury:RZP-I-WI/39/DZP-1/2019                                                            31 grudnia 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.61.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I: SPRZĘT MUZYCZNO-NAGŁOŚNIENIOWY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w WarszawieCzęść I:
sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy
.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie Część I: sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy uznano Ofertę Nr 3 – złożoną przez Wykonawcę: „MM MARKET” Małgorzata Małecka, ul. Szałwiowa 51A,
03-167 Warszawa
–  za cenę brutto 38.622,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert w Części I: sprzęt muzyczno-nagłośnieniowy wpłynęła jedna Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

 • „MM MARKET” Małgorzata Małecka, ul. Szałwiowa 51A, 03-167 Warszawa (Oferta Nr 3);

Cena oferty: 38.622,00 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem oferty złożonej
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 3 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Razem
3  

38.622,00

————  x 100 = 100,0

38.622,00

 

 

 

100,0

               

                                             

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II: TABLICA INTERAKTYWNA W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM I PROJEKTOREM ULTRAKRÓTKOOGNISKOWYM

Nr procedury: RZP-I-WI/39/DZP-1/2019                                                                        31 grudnia 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.61.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II: TABLICA INTERAKTYWNA W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM
I PROJEKTOREM ULTRAKRÓTKOOGNISKOWYM

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w WarszawieCzęść II: tablica interaktywna w zestawie
z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym.

 

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie
o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż urządzeń multimedialnych dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Przebudowa budynku przy
ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych
nr 102 w WarszawieCzęść II: tablica interaktywna w zestawie z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym.zostało rozstrzygnięte.

 

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: tablica interaktywna w zestawie z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym uznano Ofertę Nr 1 – złożoną przez Wykonawcę: BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock –  za cenę brutto 88.990,50 zł.

 

Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 11.12.2019 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert
w Części II: tablica interaktywna w zestawie z oprogramowaniem i projektorem ultrakrótkoogniskowym wpłynęły trzy Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock (Oferta Nr 1)

Cena oferty: 88.990,50 zł brutto.

 • Kraftmann Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa (Oferta Nr 2)

Cena oferty: 119.300,04 zł brutto.

 • „MM MARKET” Małgorzata Małecka, ul. Szałwiowa 51A, 03-167 Warszawa (Oferta Nr 3)

Cena oferty: 99.015,00 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 1 i Oferta Nr 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Natomiast Oferta Nr 2 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty”.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

1 88.990,50

————  x 100 = 100,0

88.990,50

 

100,0

3 88.990,50

————  x 100 = 89,9

99.015,00

 

89,9

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 29 listopada 2019 godz 14:35
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 31 grudnia 2019 godz 11:39