sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/45/DZP-1/2015                                                        29 października 2015 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod:
00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie nasadzeń zastępczych drzew  i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r.  oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

 1. I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie nasadzeń zastępczych drzew  i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r.  oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”.
  1. 2. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty:

1)       Decyzja Nr 154/15 z dnia 09.06.2015 r.;

2)       Decyzja Nr 310/15 z dnia 16.10.2015 r.;

3)       Decyzja Nr 322/15 z dnia 16.10.2015 r.;

4)       Projekt wykonawczy – Branża – Zieleń;

5)       Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

6)       Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.
 2. zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2015 r.
 1. III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 listopada 2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 1. IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)   Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)   W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 Druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy.
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”
Załącznik Nr 4 Decyzja Nr 154/15 z dnia 09.06.2015 r.;
Załącznik Nr 5 Decyzja Nr 310/15 z dnia 16.10.2015 r.;
Załącznik Nr 6 Decyzja Nr 322/15 z dnia 16.10.2015 r.;
Załącznik Nr 7 Projekt wykonawczy – Branża – Zieleń

Załącznik Nr 8            Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Decyzja Nr 154/15

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Decyzja Nr 310/15

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia – Decyzja Nr 322/15

Załącznik nr 7 do Zaproszenia – Projekt Wykonawczy-Branża-Zieleń

Załącznik nr 8 do Zaproszenia-STWiOR – Zieleń

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/45/DZP-1/2015                                                        12 listopada 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie nasadzeń zastępczych drzew  i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r.  oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew
i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI)
z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew  i krzewów na podstawie Decyzji Nr 154/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.116.2015.BWI) z 09.06.2015 r.  oraz usunięcie wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) drzew, krzewów i wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów na podstawie Decyzji Nr 310/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r., Nr 322/15 (UD-XVII-WOŚ-Z.6131.403.2015.BWI) z 16.10.2015 r. wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” – w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Urządzania
i Utrzymania Zieleni „ROSA” Mieczysław Smoliński, ul. Herbsta 4/1004, 02-784 Warszawa – za cenę oferty: 31 790,88 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.11.2015 r.
o godz. 09:00
. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     DREW-PLAK Pielęgnacja Zieleni Niskiej i Wysokiej, ul. Mokry Ług 23A, 04-434 Warszawa (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 31 881,60 zł brutto

2)     Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni „ROSA” Mieczysław Smoliński, ul. Herbsta 4/1004,
02-784 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 31 790,88 zł brutto;

3)     SALIX Zakład Konserwacji Terenów Zielonych, ul. Gen.W.Thomme 6A,05-082 Stare Babice (Oferta Nr 3) – Cena oferty: 45 283,00 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

W Rozdziale VI Zaproszenia do złożenia oferty „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” w ust. 1 Zamawiający określił, że Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Ponadto w ust. 3 tegoż rozdziału Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Natomiast Wykonawca SALIX Zakład Konserwacji Terenów Zielonych ze Starych Babic
w poz. 10 Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” nie podał ceny jednostkowej netto (kol. 5), a także w poz. 18 Wykonawca wpisał taką samą cenę jednostkową netto (kol. 5) oraz wartość brutto (kol. 6), w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie ustalić, która z cen jest prawidłowa dla wykonania części zamówień określonych w ww. pozycjach.

Powyższe uniemożliwia Zamawiającemu weryfikację oferty w zakresie prawidłowego wyliczenia ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Ponadto Wykonawca błędnie przeniósł kwotę brutto (wynikającą z sumowania poszczególnych pozycji) z Formularza „Zestawienie kosztów zamówienia” do druku Oferta.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy SALIX Zakład Konserwacji Terenów Zielonych ze Starych Babic nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, zatem nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 października 2015 godz 13:32
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:23