sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WB/206 /EFN-1/2012                                             27 listopada 2012 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-454; fax.: 22/31-24-412) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę energii elektrycznej i usługę dystrybucji dla nieruchomości, przy ul. Sytej 185, w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

 1. I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej i usługa dystrybucji dla nieruchomości przy ul. Sytej 185, w Warszawie.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)    Dostawę energii elektrycznej i usługę dystrybucji dla nieruchomości przy ul. Sytej 185, której charakterystykę podano w załączniku nr 2.

 1. II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  1. Rozpoczęcie : 01 stycznia 2013 r.,
  2. Zakończenie: 31 grudnia 2015 r.
 2. III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w niniejszym Zaproszeniu należy złożyć do dnia 4 grudnia 2012 r. do godz. 11.30 w Zespole ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych (parter), pokój Nr 4, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)    Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo wyciąg z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej
wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.


 1. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)    W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów
na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

 1. 2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 1. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
 2. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wyliczoną w „druku OFERTA”.
 3. Cena określona w ofercie powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA na 2 stronach;
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Charakterystyka obiektu
Zestawienie kosztów zamówienia
na 1 stronie;
na 2 stronach.

………………………………………………

(data i podpis Kierownika Zamawiającego)

Pobierz:
– Załącznik Nr 1 – Druk Oferta
– Załącznik Nr 2 – Charakterystyka obiektu
– Załącznik Nr 3 – Tabela kosztów

Zmiany 30 Listopad 2012:
– Odpowiedź na pytanie RWE – pobierz
– Zmodyfikowane w dniu 30 11 2012 r  Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Zmiany 08 Grudnia 2012:
Ogłoszenie o wyborze oferty w PDF – pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 28 listopada 2012 godz 7:14
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:57