sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisk
o

Nr sprawy: RZP-I-WI/36/DZP-1/2014                                                                                            28 lipca  2014 r.

 

………………………………….

………………………………….

………………………………….

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawy wraz z montażem i uruchomieniem centrali telefonicznej dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi przy  ul. Targowej 50/52 w Warszawie prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, montaż i uruchomienie centrali telefonicznej we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu Muzeum Warszawskiej Pragi.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)    rozpoczęcie – w terminie od dnia podpisania umowy.

2)    zakończenie – w terminie do dnia 19 września 2014 r.

 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 sierpnia 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)    Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)    Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)    W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte
  w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 01.08.2014 r. – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/36/DZP-1/2014                                                             20 sierpnia 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem centrali telefonicznej dla obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi przy  ul. Targowej 50/52 w Warszawie”

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: HENTEL Henryk Zajma, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25/16, 50-011 Wrocław – za cenę oferty brutto: 16.441,41 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 8 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   STARFAX  Ireneusz Maranowski, Mariusz Wyszyński Sp. j., ul. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa (Oferta Nr 1). Cena oferty:  28.966,50 zł brutto.

2)   TEL-BUD Tomasz Kęder, ul. Sportowa 18/10, 05-400 Otwock (Oferta Nr 2). Cena oferty: 38.328,03 zł brutto.

3)   HENTEL Henryk Zajma, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 25/16, 50-011 Wrocław (Oferta nr 3). Cena oferty:16.441,41 zł brutto.

4)   Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne DERCOM Piotr Derewianko, Al. Komisji Edukacji Narodowej 86/38, 02-722 Warszawa (Oferta Nr 4).  Cena oferty: 15.196,65 zł brutto.

5)   AVITEL Polska Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa (Oferta nr 5). Cena oferty: 26.039,52 zł brutto.

6)   CTI Telekom Sp. z o.o., Al. Bohaterów Września 9, 02-389 Warszawa. (Oferta Nr 6). Cena oferty: 19.557,00 zł brutto.

7)   Comtel Import-Export  Witold Cylny, ul. Zamoyskiego 49, 03-801 Warszawa (Oferta Nr 7). Cena oferty: 28.363,80 zł brutto

8)   Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o., ul. Gizów 6, 01-249 Warszawa (Oferta Nr 8). Cena oferty: 20.772,24 zł brutto.

 

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że

Zgodnie z postanowieniami zawartymi:

1) w Rozdziale IV pn.: „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu”, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa.

2) w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…)”.

Z treści oferty Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne DERCOM Piotr Derewianko (Oferta Nr 4) wynikało, że oferta została podpisana przez Panią Natalię (nazwisko nieczytelne). Natomiast Wykonawcą składającym ofertę jest: Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne DERCOM Piotr Derewianko. Wykonawca nie załączył do oferty pełnomocnictwa, a tym samym Zamawiający nie mógł stwierdzić czy dokument został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, przy czym uznaje się za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Mając powyższe na względzie Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2014 r. do godz. 15:30 – do złożenia stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – dla osoby, która podpisała ofertę.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył scan Pełnomocnictwa, do występowania w imieniu firmy dla Pani Natalii Prochaska, z datą 13 sierpnia 2014 r. a tym samym należy stwierdzić, że na dzień składania ofert tj. 04.08.2014 r. ww. osoba nie była uprawniona do podpisania oferty.

Ponadto z treści e-maila przesłanego w dniu 13.08.2014 r. wynika, że Wykonawca w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” zaoferował aparaty telefoniczne bez podświetlenia wyświetlacza, natomiast Zamawiający wymagał aparaty cyfrowe z podświetlanym wyświetlaczem LED.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 lipca 2014 godz 12:58
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:14