sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 28 czerwca 2011 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/31/DZP-1/2011                                                 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.:22/31-24-542; fax.: 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z  późn. zm.).

 I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      zaprojektowanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach:
a)      3 m (szer.) x 2 m (wys.);
b)      2,80 m (szer.) x 2,40 m (wys).

2)      zaprojektowanie konstrukcji i mocowania tablic informacyjnych;
3)      wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanych 2 jednostronnych tablic informacyjnych – po ich formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Biuro Funduszy Europejskich oraz Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

3. Tablice informacyjne muszą zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

1)      dla beneficjentów programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013:
a)      logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
b)      logo Beneficjenta, tj. Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta,
c)      emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
d)      tytuł projektu: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”,
e)      nazwę Beneficjenta, tj.: Miasto Stołeczne Warszawa,
f)        informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”,
g)      wartość projektu, tj.: 3 776 537,36 PLN,
h)      wartość dofinansowania z Unii Europejskiej, tj.: 3 210 056,75 PLN.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica informacyjna zawarte są w wyciągu dotyczącym tablicy informacyjnej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz w dokumencie pn.: „Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz są publikowane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji.
Wzór tablicy informacyjnej oraz ww. dokumenty stanowią załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.

2)      dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
a)      flagę państwową,
b)      nazwę i logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia, tj.: Miasto Stołeczne Warszawa oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,
c)      tytuł projektu, tj.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.
d)      logo NFOŚiGW wraz z informacją o źródle finansowania, o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,
e)      wartość ogólną projektu, tj.: 3 776,54 TYS. PLN oraz formę dofinansowania, tj.: dotacja,
f)        wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW, tj.: 377,65 TYS. PLN.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica informacyjna, wzory logo zawiera dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz są publikowane na stronie internetowej pod adresem:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/instrukcja-oznakowania-przedsiewziec/.
Wzór tablicy informacyjnej oraz ww. Instrukcja stanowią załącznik Nr 2 do Wzoru umowy.

Tablice informacyjne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
2. Zakończenie: w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

III.    TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04.07.2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony/ne nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

V.      OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”.
2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającegow poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII.          WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowywraz z załącznikami, w tym: na 6 stronach;
1)      wyciąg dotyczący tablicy informacyjnej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”, dokument pn.: „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz wzór tablicy informacyjnej. na 17 stronach;
2)      Dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz wzór tablicy informacyjnej. na 12 stronach.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk Oferta
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wzór umowy – Pobierz

Załączniki do Wzoru umowy:

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Część 1/3 – Wyciąg z dokumentu – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Część 2/3 – Zasady stosowania znaku POIiS – Pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Część 3/3 – Wzór tablicy informacyjnej POIiŚ – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Część 1/3 – Instrukcja oznakowania – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Część 2/3 – NFOŚ logo kolor – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy – Część 3/3 – Wzór tablicy informacyjnej NFOŚiGW – Pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

05 lipca 2011 r.

 Nr sprawy: RZP-I-WI/31/DZP-1/2011                                                                    

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania na: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”.

1. W dniu 28 czerwca 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: wykonanie 2 jednostronnych tablic informacyjnych wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności konstrukcji w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)  Agencja Reklamy Plastica Dorota Bagniewska, ul. Powsińska 74 A lok 25, 02-903 Warszawa;
2) AVIP Fabryka Reklamy, ul. 11 listopada 100, 05-092 Łomianki;
3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WITEK” Witold Butler, Al. Jana Pawła II 30, 05-250 Radzymin/Słupno.

 oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04.07.2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 Ofert:

1) Art Master A. Duła, K. Duła, D. Maślanka Spółka jawna, z siedzibą w Łodzi (kod: 93-436), ul. Scaleniowa Nr 4.
Cena oferty brutto: 5.756,40 zł.

2) PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal, z siedzibą w Białej (kod: 98-350), Młynisko Nr 47.
Cena oferty brutto: 4.870,80 zł.

3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WITEK” Witold Butler z siedzibą w Radzyminie/Słupno (kod: 05-250), Al. Jana Pawła II Nr 30.
Cena oferty brutto: 8.241,00 zł.

4) Agencja Reklamy Plastica Dorota Bagniewska, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-903), ul. Powsińska 74 A lok. 25.
Cena oferty brutto: 6.150,00 zł

5) „DOUBLET – POLFLAG” Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsko-Białej (kod: 43-300), ul. Piekarska Nr 86.
Cena oferty brutto: 11.270,49 zł.

6) King Promotion.pl Konrad Pietrucha, z siedzibą w Nieporęcie (kod: 05-126), Kąty Węgierskie, ul. Przyleśna Nr 30.
Cena oferty brutto: 9.717,00 zł.

Po upływie terminu składania ofert, tj. 04.07.2011 r. po godz. 10:00 wpłynęła Oferta Wykonawcy JULKON Konrad Czekalak, z siedzibą w Łodzi (kod: 93-418), ul. Starorudzka Nr 14/16.
Wobec powyższego Oferta ww. Wykonawcy nie podlegała otwarciu i zostanie zwrócona Wykonawcy, a tym samym nie brano ww. Oferty pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ponadto przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie uwzględnił oferty Nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „WITEK” Witold Butler – z uwagi na fakt, iż określony termin ważności oferty upłynął w dniu 29.06.2011 r., tj. przed terminem składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal, Zenon Biedal, z siedzibą w Białej (kod: 98-350), Młynisko 47 za cenę brutto: 4.870,80 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 czerwca 2011 godz 13:01
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:39