sobota, 18 września 2021

Projekt pn. „Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa w Palmirach” został ujęty w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/40/DZP-1/2011                                                                                                                                        28 września 2011 r.

 ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-482; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:

1)     Dostawa podjazdu w ilości 2 sztuki (1 para) i montaż na schodach. Długość schodów wraz ze spocznikiem wynosi około 12 m.

2)     Podjazd dla wózków powinien być wykonany z następujących materiałów:

  • krata typ Mostostal ocynk ogniowy 30x30x2,
  • kątownik hutniczy 75x50x6 – ~ 280 kg,
  • płaskownik 30×3 – ~ 45 kg.

3)     Zakres prac obejmuje: wykonanie, transport oraz montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum.

4)     Wykonawca wykonana podjazd dla wózków na schodach uwzględniając informacje przestawione na rysunku pn. „Projekt balustrady przy schodach na cmentarz” – stanowiącym załącznik do wzoru Umowy.

5)     Istnieje konieczność dokonania pomiarów z natury w celu doboru odpowiedniej długości podjazdu.

 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

 

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 03 października 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA na  2 stronach,
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy w tym:Rys. PB-BAL-01 – Projekt balustrady przy schodach na cmentarz na  7 stronach;

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

Załącznik do wzoru umowy – pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-I-WI/40/DZP-1/2011                                              03 października 2011 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania na dostawę i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż podjazdu dla wózków na schodach w obiekcie Muzeum w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry” zostało unieważnione, ponieważ  nie wpłynęła żadna oferta.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 września 2011 godz 12:07
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:38