sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2015                                                           27 marca 2015 r.

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-542; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)      Uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz uzyskanie warunków technicznych realizacji i odbioru, a także innych niezbędnych wytycznych do projektowania – 3 egz.,

2)      Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – 6 egz. – obejmującego:

a)      projekt architektoniczno-budowlany,

b)      projekt instalacji sanitarnej,

c)      projekt instalacji elektrycznej,

d)     projekt instalacji elektrycznej niskoprądowej,

e)      informację BIOZ,

3)      Wykonanie projektów wykonawczych – 6 egz., w tym:

a)      projekt architektury, zawierający:

– projekt wymiany zewnętrznej stolarki okiennej na parterze i I piętrze z ujednoliceniem stolarki w stosunku do II piętra z zachowaniem istniejącego podziału okien,

–  projekt wykonania ocieplenia stropodachu na II piętrze i poddaszu,

b)      projekt składanej konstrukcji, zawierający projekt wykonania otwieranego wejścia na poddasze z pokoju nr 35 na II piętrze,

c)      projekt konstrukcji ścianki działowej z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości w świetle min. 2 m i wysokości 2,5 m w piwnicy,

d)     projekt instalacji sanitarnych, zawierający:

– projekt wykonania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach biurowych i archiwalnych z ewentualnym miejscowym wspomaganiem mechanicznym,

–   projekt wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze,

e)      projekt instalacji elektrycznych, zawierający:

–  projekt wymiany źródeł oświetlenia budynku na żarówki i świetlówki LED z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wielkości natężenia oświetlenia,

–  projekt wykonania kompensacji mocy biernej w budynku,

–  projekt wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II piętrze,

–   przeliczenie mocy umownej i jej ewentualnej korekty po zaprojektowanych zmianach,

–   projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych,

–   projekt wykonania monitoringu terenu zewnętrznego wokół budynku z możliwością zapisu cyfrowego na minimum 30 dni,

4)      Wykonanie przedmiarów robót – w 6 egz.,

5)      Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – w 6 egz.,

6)      Wykonanie kosztorysów inwestorskich – w 2 egz.,

7)      Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez Stołecznego Konserwatora Zabytków,

8)      Pełnienie nadzoru autorskiego, nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:

1)      papierowej w ilościach jw.,

2)      elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a)      materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);

b)     projekty budowlane i wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc);

c)      przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie *.ath);

d)     STWiOR w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf);

3)      Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną ww. opracowań objętych przedmiotem umowy, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej: w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy w tym:

1)      materiały wyjściowe do projektowania w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy,

2)      projekt budowlany w terminie do 70 dni od dnia zawarcia umowy,

3)      projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie w terminie do 130 dni od dnia zawarcia umowy,

3. Nadzór autorski, będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – w terminie do dnia 15.12.2016 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 07 kwietnia 2015 r. do godz. 12.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)  W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1) Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

3)  Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

4)  Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:

1)        Zakres projektu modernizacji budynku,

2)        wzór „Karty nadzoru autorskiego”,

3)        wzór „Protokołu zaawansowania inwestycji”

Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy wraz z załącznikami – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 02.04.2015 r. – Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia – Pobierz
Załącznik do pisma z dnia 02.04.2015 r. – Zmodyfikowany w dniu 02.04.2015 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz- zmodyfikowany 02.04.2015 r.

Pismo SZRM z dnia 03.04.2015 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 07.04.2015 r. – Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia – Pobierz
Załącznik do pisma z dnia 07.04.2015 r. – Modyfikowany w dniu 07.04.2015 r. Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2015                                                          28 kwietnia 2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ”Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, Aleja Tysiąclecia 151/62, 03-740 Warszawa – za cenę oferty brutto: 49.507,50 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)  POWERSUN Sp. z o.o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin – Cena oferty brutto: 45.264,00 zł (Oferta Nr 1);

2)  Makro-Budomat Development Sp. z o.o., ul. Kopernika 8/18 m. 26, 00-367 Warszawa – Cena oferty brutto: 137.206,50 zł (Oferta Nr 2);

3)  P&M PROJEKT Przemysław Płowecki, ul. Waszyngtona 24 lok. 3, 42-217 Częstochowa – Cena oferty brutto: 59.800,00 zł (Oferta Nr 3);

4)  PPHU „GUARD” Biuro Inżynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz, ul. Glogera 15, 42-217 Częstochowa – Cena oferty brutto: 92.000,00 zł (Oferta Nr 4);

5)  MM SECURE DESIGN Maciej Maciąga, Aleja Tysiąclecia 151/62, 03-740 Warszawa – Cena oferty brutto: 49.507,50 zł (Oferta Nr 5);

6)  GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa – Cena oferty brutto: 103.258,50 zł (Oferta Nr 6);

7)  APS 97  Bartosz Kozłowski, ul. Powstańców Warszawy 16A/22, 05-500 Piaseczno – Cena oferty brutto: 84.870,00 zł (Oferta Nr 7);

8)  Pracownia Architektoniczna ART-PRO arch. Piotr Zając, ul. Haczowska 5, 04-947 Warszawa – Cena oferty brutto: 63.652,50 zł (Oferta Nr 8);

9)  ARCHITRAW Arch. Barbara Odolczyk, ul. Małego Franka 10 m. 1, 01-449 Warszawa – Cena oferty brutto: 39.606,00 zł (Oferta Nr 9).

W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stwierdził, że:

 

Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: POWERSUN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (kod: 20-115), ul. Kowalska 9/2, nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż brak złożonych przez ww. Wykonawcę wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, oznacza podtrzymanie przez Wykonawcę ceny podanej w ofercie, która – w ocenie Zamawiającego – jest rażąco niska.

Zamawiający w toku oceny ofert stwierdził, iż cena zaoferowana przez ww. Wykonawcę, w sposób znaczący odbiega od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego w toku przygotowania postępowania.

Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 16.04.2015 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień – w terminie do dnia 20.04.2015 r. – dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył wyjaśnień w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Ponadto Oferta Nr 9 złożona przez Wykonawcę ARCHITRAW Barbara Odolczyk, z siedzibą w Warszawie (kod: 01-449) ul. Małego Franka 10 m. 1, nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia ceny podanej w ofercie nie potwierdziły możliwości wykonania zamówienia za oferowaną cenę.

Wykonawca w dniu 20.04.2015 r. dostarczył do siedziby Zamawiającego pismo, w którym przytacza czynniki, mające według niego istotny wpływ na cenę zawartą w ofercie, powołując się m.in. na własne doświadczenie oraz brak konieczności powierzania wykonania zamówienia firmom zewnętrznym, co powoduje wykonanie zamówienia oszczędnymi metodami.

W ocenie Zamawiającego, Wykonawca co prawda sam decyduje o przyjętych przez siebie metodach kalkulacji i uzasadnieniu szczególnych okoliczności mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. Jednakże, jeżeli został wezwany przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień i dowodów, Wykonawca powinien udowodnić, że zaproponowana przez niego cena nie jest rażąco niska, a tym samym to na Wykonawcy spoczywa ciężar dowodu. W przedstawionych wyjaśnieniach Wykonawca nie udowodnił wystarczająco możliwości wykonania zamówienia za oferowaną cenę, a zadeklarowane bazowanie na doświadczeniu oraz wykonanie zamówienia zatrudnionymi pracownikami oraz współpracownikami, mające wskazywać na istotny wpływ na obniżenie kosztów – nie zostało potwierdzone żadnymi dowodami i stanowi jedynie deklarację Wykonawcy. Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dużo bardziej szczegółowe wyjaśnienia, tj. np. dołączyć stosowne dokumenty na potwierdzenie posiadanego doświadczenia oraz obniżenia kosztów wykonania zamówienia, np. zastosowanych stawek roboczogodzin, ilości godzin.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający stwierdza, że przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia nie dowodzą możliwości wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 marca 2015 godz 15:24
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:34