sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/23/DZP-1/2014                                                          27 maja  2014 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.). 

I.        OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum CITES oraz jego uruchomienie.

3)      Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące integralną część niniejszego zaproszenia:

a)      Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Część I, Część II,

b)      Plan z numeracją i oznaczeniem pomieszczeń,

c)      Schemat podłączeniowy elementów filtracji basenu,

4)      Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w następujący sposób:

Część I – RTV i multimedia,

Część II – aparatura do filtrowania i oczyszczania wody,

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w Zaproszeniu. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie części lub na jedną dowolnie wybraną część.

II.            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: Część I – w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy,

Część II  –  w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,

 

III.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 2 czerwca 2014 r. do godz. 11.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV.          OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

 

V.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.          OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 

4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. 

5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        VII.      WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz
Załącznik do wzoru umowy – pobierz
Załącznik do wzoru umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-I-WI/23/DZP-1/2014                                                        03 czerwca 2014 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” w Części II Aparatura do filtrowania i oczyszczania wody – zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta w Części II.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/23/DZP-1/2014                                                          06 czerwca 2014 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” – Część I.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę sprzętu RTV i multimedia, aparatury do filtrowania i oczyszczania wody dla obiektu Centrum CITES w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” – zostało rozstrzygnięte w Części I.

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 7.380,00 zł (Oferta Nr 1).

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 02 czerwca 2014 r. o godz. 11:00.
Do upływu terminu składania ofert w Części I wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 7.380,00 zł (Oferta Nr 1).

 

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 maja 2014 godz 11:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:45