sobota, 18 września 2021

 Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2011                                              27  października 2011 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-482; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008 prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa oraz montaż elementów wyposażenia do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

2. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania elementów wyposażenia w pomieszczeniu zaplecza kawiarni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ulicy Boleść 2 – zgodnie z Formularzem „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

3. Poglądowe rysunki określające poszczególne elementy wyposażenia stanowią załącznik Nr 2 do wzoru umowy.

4. Szczegółowy rozstaw elementów wyposażenia został określony na podstawie projektu wykonawczego urządzenia wnętrz i wyposażenia – zaplecze kawiarni – stanowiących załącznik Nr 3 do wzoru umowy.

 

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie:  niezwłocznie od daty zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.

 

III.     TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty należy złożyć do dnia 03 listopada 2011 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 44, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

  Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3.

3)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

5)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.      Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI.         OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1        Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. 

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, w tym w szczególności koszt dostarczenia, rozstawienia oraz zamontowania (w tym: montaż hydrauliczny i montaż szafek) i dokonania rozruchu technologicznego . 

2        Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.

3        Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

4        Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

5        Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII.          WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

        Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

 

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na  3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami:1)      Poglądowe rysunki określające poszczególne elementy wyposażenia;2)      Projekt wykonawczy urządzenia wnętrz i wyposażenia – zaplecze kawiarni. na 17 stronach;
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” na 2 stronach

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

Załącznik nr 2 do wzoru Umowy – pobierz

Załącznik nr 3 do wzoru Umowy – pobierz

 Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2011                                              08 listopada 2011 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  postępowania na: dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008

 

1. W dniu 28 października 2011 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: dostawę oraz montaż elementów wyposażenia do obiektu Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej – Stara Prochownia przy
ul. Boleść 2 – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      PBM Południe S.A., ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa;

2)      MC Usługi Marek Wiśniewski, ul. Afrykańska 12 m 98, 03-966 Warszawa;

3)      Haspol Sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa;

4)      DORA METAL Sp. z o.o., ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków;

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl.

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 03 listopada 2011 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna Oferta złożona przez:

GASTRO POLBERG Jarosław Polberg, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-108), ul. Dołowa 20.

Cena oferty brutto: 32.811,48 zł.

3. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę GASTRO POLBERG Jarosław Polberg, z siedzibą w Warszawie (kod: 03-108), ul. Dołowa 20, za cenę oferty brutto 32.811,48 zł.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 28 października 2011 godz 6:29
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:34