sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2015                                                                26  listopada  2015 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 1. I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)   Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy
ul. Korkowej 170”.

2)   Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach oraz jego uruchomienie.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący integralną część niniejszego zaproszenia:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: do dnia 16 grudnia 2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04 grudnia 2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych
(II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.
  w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz  jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 02.12.2015 r. wraz ze modyfikowanym Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2015                                                08 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 62 124,90 zł

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Powyżej przywołana cena oferty wynika z poprawy innej omyłki, którą Zamawiający dokonał w dniu 04.12.2015 r. w formie pisemnej. Wykonawca wyraził zgodę na poprawę omyłki
w sposób określony przez Zamawiającego, a tym samym cena oferty brutto po poprawie wynosi 62 124,90 zł.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 04 grudnia 2015 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C –
Cena oferty brutto: 61 434,90 zł (Oferta Nr 1);

2)     Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka,
Plac Zwycięstwa 2D, 90-312 Łódź – Cena oferty brutto: 103 602,80 zł (Oferta Nr 2);

W związku z dokonaniem czynności związanych z badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Oferta Nr 2 złożona przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty.

W związku z faktem, iż w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” Wykonawca
w pozycji 3 nie uwzględnił zmian do Zaproszenia z dnia 02 grudnia 2015 r., polegających na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, a jednocześnie złożył oświadczenie,
że w przypadku wyboru jego oferty podpisze umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego, której integralną częścią jest ww. Zestawienie (zawierające opis przedmiotu zamówienia) – Zamawiający pismem z dnia 07 grudnia 2015 r. zwrócił się do Wykonawcy
z prośbą o wyrażenie zgody – w terminie do dnia 08.12.2015 r. do godz. 10:00 – na poprawienie omyłki.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wyraził zgody
w ww. zakresie, a tym samym Zamawiający postanowił jak na wstępie.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2015                                                10 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę PHPU ZUBER Andrzej Zuber oraz odwołaniem się Wykonawcy P.H.U. GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka od decyzji Zamawiającego z dnia 08.12.2015 r. – dokonano powtórnych czynności, polegających na analizie oferty złożonej przez Wykonawcę P.H.U. GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka wraz oświadczeniem ww. Wykonawcy, złożonym w toku przedmiotowego postępowania.

Mając powyższe na względzie postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia dla potrzeb weterynarii Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”
– zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego -uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka z siedzibą w Łodzi (kod: 90-312), Plac Zwycięstwa 2D – Cena oferty brutto: 103 602,80 zł.

 

 

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

Jednocześnie należy wskazać, że do powtórzenia czynności, polegających na analizie oferty, złożonej przez Wykonawcę P.H.U. GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, złożonym w toku przedmiotowego postępowania doszło w związku z  okolicznościami, które wystąpiły po przesłaniu przez Zamawiającego pisma o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu (08.12.2015 r.).

Po pierwsze w dniu 08.12.2015 r. o godz. 15.20 tj. po przekazaniu przez Zamawiającego informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęła do Zamawiającego zgoda na poprawę omyłki w sposób określony przez Zamawiającego.

Po drugie w dniu 09.12.2015 r. Wykonawca – P.H.U. GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka złożył pismo do Zamawiającego, w którym zakwestionował brak uwzględnienia jego oferty  przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz uzasadnił niemożliwość pisemnego wyrażenia zgody na poprawę omyłki w wyznaczonej przez Zamawiającego godzinie. Jednocześnie wskazał, że dochował wyznaczonego terminu tj. daty 08.12.2015 r. na złożenie ww. zgody, natomiast kwestie opóźnienia (złożenie po godz. 10, ale dnia 08.12.2015 r.) związane były z przyczynami niezależnymi od  Wykonawcy.

Po trzecie w dniu 09.12.2015 r. Wykonawca – PHPU ZUBER Andrzej Zuber, którego oferta została wybrana w dniu 08.12.2015 r., złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego.

Mając powyższe okoliczności na względzie, Zamawiający informuje, że przyjął oświadczenie ww. Wykonawcy oraz pozytywnie rozpoznał „odwołanie” Wykonawcy – P.H.U. GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, a tym samym dokonał powtórnej czynności, polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 26 listopada 2015 godz 11:42
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:06