sobota, 18 września 2021

26 lipca 2017 r.
Nr procedury: RZP-I-WI/23/DZP-1/2017
Nr sprawy: DZP-1.260.40.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,poz. 2164 ze zm.).

I.Przedmiot zamówienia obejmuje:
1)opracowanie ogólnej charakterystyki szaty roślinnej występującej na analizowanym terenie;
2)spis występujących na analizowanym terenie drzew i krzewów wraz z podaniem ich nazwy gatunkowej, wymiarów (obwód pnia, średnica korony i orientacyjna wysokość w przypadku drzew, orientacyjna powierzchnia w przypadku krzewów), oraz stanu zachowania / stanu zdrowotnego;
3)wskazanie egzemplarzy najcenniejszych pod względem przyrodniczym i/lub krajobrazowym;
4)mapę z orientacyjną lokalizacją istniejących drzew i krzewów. Kopię mapy zasadniczej Zamawiający dostarczy w dniu podpisania umowy.

Obszar, na którym należy przeprowadzić waloryzację zieleni przedstawiono na mapie, stanowiącej Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej – 3 egz.,
2) elektronicznej – 2 egz. na nośniku elektronicznym CD (format zamknięty – *.pdf, format otwarty *.doc).

II.Termin realizacji zamówienia:
1.Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy
2.Zakończenie – w terminie 30 dni od daty podpisania umowy

III.Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 03 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji warunków umowy, w tym w szczególności ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1.Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
Uwaga:
1)Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

– dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

„Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga!
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

3.Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1.Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
2.Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
5.Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
7.We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.
Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.
Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

2.Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
1.Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2.Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA
Zamawiający poprawi w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie,
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%
W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:
minimalna cena oferowana brutto
Cena = ________________________________________________ x 100
cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1)wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2)Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
3)unieważnieniu postępowania.
Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. UMOWA
1.Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
2.Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
3.Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
5.Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1 – druk OFERTA
Załącznik Nr 2 – wzór Umowy
Załącznik Nr 3 – mapa z naniesionymi granicami obszaru do wykonania waloryzacji zieleni

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – mapa z naniesionymi granicami obszaru do wykonania waloryzacji zieleni – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 28.07.2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 01.08.2017 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-I-WI/23/DZP-1/2017

Nr sprawy: DZP-1.260.40.2017….JP

                                                                                                                                                                                                                                         03 sierpnia 2017 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Dotyczy postępowania na: Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, informuje, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 1.458,05 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 Wyszczególnienie 

 Cena zł brutto

1. LS-Project

Maciej Sikorski

ul. Okulickiego 19A/15

05-825 Grodzisk Mazowiecki

3.690,00 zł

2. JARS Sp. z o.o.

ŁAJSKI ul. Kościelna 2a

05-119 Legionowo

2.460,00 zł

3. Pracownia Przyrodnicza

SOSENKA

Swietłana Jankowska

ul. Tarpanowa 32/4

70-796 Szczecin

7.134,00 zł

4. ProLogos

Iwona Kuczera

ul. Goleszowska 16/128

43-300 Bielsko-Biała

3.690,00 zł

5. PUH EKOPERFEKT

Iwona Kowalska

ul. Wiatraczna 8b

97-300 Piotrków Trybunalski

3.075.00 zł

6. PROHABITAT

Rafał Bodzioch

Os. W.A. Mozarta 23/13

31-232 Kraków

2.207,85 zł

7. dc+e Paweł D. Domański

ul. Magenta 153

04-429 Warszawa

1.980,30 zł

8. AC Design

Agata Czarnecka

ul. Gubinowska 53

02-956 Warszawa

6.457,50 zł

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-I-WI/23/DZP-1/2017                                                         22 sierpnia 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.40.2017 … JP                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.

 Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Wykonanie waloryzacji zieleni dla części (ok. 0,42 ha) działki ew. nr 83/4, obręb 4-13-06, dzielnica Praga Północ, Warszawa w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”, realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków UE, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 7 złożoną przez Wykonawcę: dc+e Paweł D. Domański, ul. Magenta 153, 04-429 Warszawa. Cena Oferty: 1.980,30 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu
  03 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych 8 Ofert, przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 • LS-Project Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A/15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (Oferta Nr 1). Cena oferty: 3.690,00 zł brutto;

 

 • JARS Sp. z o.o. ŁAJSKI ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo (Oferta Nr 2). Cena oferty: 2.460,00 zł brutto;

 

 • Pracownia Przyrodnicza SOSENKA Swietłana Jankowska, ul. Tarpanowa 32/4, 70-796 Szczecin (Oferta Nr 3). Cena oferty: 7.134,00 zł brutto;

 

 • ProLogos Iwona Kuczera, ul. Goleszowska 16/128, 43-300 Bielsko-Biała (Oferta Nr 4). Cena oferty: 3.690,00 zł brutto.

 

 • PUH EKOPERFEKT Iwona Kowalska, ul. Wiatraczna 8b, 97-300 Piotrków Trybunalski (Oferta Nr 5). Cena oferty: 3.075,00 zł brutto.

 

 • PROHABITAT Rafał Bodzioch, Os. W.A. Mozarta 23/13, 31-232 Kraków (Oferta Nr 6). Cena oferty: 2.207,85 zł brutto.

 

 • dc+e Paweł D. Domański, ul. Magenta 153, 04-429 Warszawa (Oferta Nr 7). Cena oferty: 1.980,30 zł brutto.

 

 • AC Design Agata Czarnecka, ul. Gubinowska 53, 02-956 Warszawa (Oferta Nr 8). Cena oferty: 6.457,50 zł brutto.

Po upływie terminu składania ofert, tj. 03.08.2017 r. po godz. 10:00 wpłynęła
Oferta Wykonawcy: GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu W. Januszczyk,
P. Szkołut Sp. J. z siedzibą w Lublinie (kod: 20-706), ul. Śnieżyńskiego 1.

Wobec powyższego Oferta ww. Wykonawcy została zwrócona Wykonawcy, a tym samym nie brano ww. Oferty pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 1. W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
  w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

 

Oferty 1, 3, 5, 6 i 7 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferty nr 2, 4 i 8 nie mogą być brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ są niezgodne z „Zaproszeniem do złożenia oferty” o czym  mowa poniżej.

Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: JARS Sp. z o.o. ŁAJSKI ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo.

Z treści oferty zgodnie z formularzem druk Oferta:

 • pkt 5 – Wykonawca powinien złożyć oświadczenie czy jest/ czy nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast w ofercie brak jest ww. oświadczenia Wykonawcy,
 • pkt 6 – Wykonawca powinien złożyć oświadczenie dotyczące udostępniania informacji publicznej w zakresie danych identyfikujących podmiotu oraz zgody na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia. Natomiast Wykonawca JARS Sp. z o.o. nie złożył przedmiotowego oświadczenia.

Mając powyższe na względzie Zamawiający wezwał Wykonawcę – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2017 r. – do złożenia stosownych oświadczeń i wyjaśnień tj.:

Ad. 1 złożenia oświadczenia czy Wykonawca jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

Ad. 2 złożenia oświadczenia o treści:

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

W wyznaczonym terminie Wykonawca przesłał e-mailem skan nowej Oferty (formularz „druk Oferta”), w którym:

 • w pkt 5 – nie dokonał zaznaczenia odpowiednio czy Wykonawca jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • w pkt 6 – dotyczącym udostępniania informacji publicznej – zaznaczył tekst dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą.

 Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: ProLogos Iwona Kuczera, ul. Goleszowska 16/128, 43-300 Bielsko-Biała.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie uwzględniono Oferty Nr 4 ww.  Wykonawcy – z uwagi na fakt, iż  określony przez Wykonawcę termin ważności oferty upłynął w dniu 17.08.2017 r. tj. w dniu rozstrzygnięciu postępowania (tj. w dniu 22.08.2017 r.) oferta Wykonawcy przestała wiązać.

 • Oferta Nr 8 złożona przez Wykonawcę: AC Design Agata Czarnecka, ul. Gubinowska 53, 02-956 Warszawa

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w Części VI Zaproszenia do złożenia oferty z dnia 26.07.2017 r., pn. „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów” Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim. Wobec czego oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.

Jednocześnie należy wskazać, że sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą został określony w Części V ww. Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się m.in. za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4 – dla złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentu pełnomocnictwa) zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna.

Ponadto należy zauważyć, że w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zamawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Po analizie dokumentów złożonych przez Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że oferta wykonawcy – formularz „OFERTA” – w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie  nie został podpisany. Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli  zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone.

Wobec powyższych okoliczności ww. oferta nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1, 3, 5, 6 i 7 w kryterium oceny Ofert „Cena”:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Razem
7 1.980,30

————-  x 100 = 100,0

1.980,30

100,0
6 1.980,30

————-  x 100 = 89,7

2.207,85

89,7
5 1.980,30

————-  x 100 = 64,4

3.075,00

64,4
1  

1.980,30

————-  x 100 = 53,7

3.690,00

53,7
3 1.980,30

————-  x 100 = 27,8

7.134,00

27,8

 

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 26 lipca 2017 godz 14:54
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 22 sierpnia 2017 godz 15:05