sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/26/DZP-1/2015                                                    25 czerwca 2015 r.

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: usunięcie drzew i krzewów oraz przesadzenie krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: usunięcie drzew i krzewów oraz przesadzenie krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usunięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem (frezowaniem pni) na podstawie decyzji wydanych dla Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”,
2) usunięcie wraz z karczowaniem drzewa do lat 10,
3) przesadzenie 30 sztuk krzewów do lat 10.

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają nw. dokumenty:
1) Decyzja Nr 154/15 z dnia 09.06.2015 r.;
2) Decyzja Nr 163/15 z dnia 09.06.2015 r.;
3) Plan usunięć;

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy.
2. zakończenie – w terminie do dnia 31.08.2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 01 lipca 2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.
2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.
Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.
Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Druku OFERTA. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Druku OFERTA.
4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 Druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy.
Załącznik Nr 3 Decyzja Nr 154/15 z dnia 09.06.2015 r.
Załącznik Nr 4 Decyzja Nr 163/15 z dnia 09.06.2015 r.
Załącznik Nr 5 Plan usunięć.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
/-/
Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – Pobierz
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy – Pobierz
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Decyzja 154 – Pobierz
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Decyzja 163 – Pobierz
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – plan usunięć – Pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/26/DZP-1/2015                                                           10 lipca 2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usunięcie drzew i krzewów oraz przesadzenie krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na usunięcie drzew i krzewów oraz przesadzenie krzewów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej – etap II”zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę: „ZREMBEX” Ludwik Tyszka, Sokółka 98, 07-140 Sadowne – za cenę oferty: 5.184,00 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 01.07.2015 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      SALIX Zakład Konserwacji Terenów Zielonych, ul. Gen. Thomme 6A, 05-082 Stare Babice (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 14.010,30 zł brutto (po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, cena oferty wynosi: 14.053,50 zł brutto);
2)      ZROB Paweł Curyło, Janusz Luberek s.c. Zakład Robót Ogrodniczych i Brukarskich, ul. Ordona 1, 01-237 Warszawa (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 9.504,00 zł brutto;
3)      SORTED Paweł Kozłowski, Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno (Oferta Nr 3) – Cena oferty: 5.937,90 zł brutto;
4)      „ZREMBEX” Ludwik Tyszka, Sokółka 98, 07-140 Sadowne (Oferta Nr 4) – Cena oferty: 5.184,00 zł brutto;
5)      ALERT Rafał Trela, ul. Mołdawska 15/85, 02-127 Warszawa (Oferta Nr 5) – Cena oferty: 10.593,00 zł brutto;
6)      AKANTES s.c. Ewa i Sławomir Jurek, ul. Kanonia 10/12/14 m. 10, 00-278 Warszawa (Oferta Nr 6) – Cena oferty: 12.150,00 zł brutto;
7)      DRIADA inż. Piotr Czerwiakowski, ul. L. Staffa 27, 01-884 Warszawa (Oferta Nr 7) – Cena oferty: 5.335,20 zł brutto;
8)      Przedsiębiorstwo Inżynierii Ogrodniczej DREWSMOL, ul. Hołdunowska 77, 43-143 Lędziny (Oferta Nr 8) – Cena oferty: 12.744,00 zł brutto;
9)      TAMARIX Michał Krasoń, ul. Pajdaka 7/45, 03-134 Warszawa (Oferta Nr 9) – Cena oferty: 10.076,40 zł brutto;
10)   Juliusz Sternak Zakład Konserwacji Zieleni, Ścinki i Pielęgnacji Drzew, ul. Plakatowa 6, 02-793 Warszawa (Oferta Nr 10) – Cena oferty: 10.692,00 zł brutto;
11)   EKOSYSTEM Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni, ul. Wspaniała 1, 05-400 Otwock (Oferta Nr 11) – Cena oferty: 7.200,00 zł brutto (po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, cena oferty wynosi: 7.052,40 zł brutto);
12)   „AMAT” Matyszek Albert, Stanin 104, 21-422 Stanin (Oferta Nr 12) – Cena oferty: 8.553,60 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:
W Rozdziale VI Zaproszenia do złożenia oferty „Opis sposobu obliczenia ceny oferty” w ust. 1 Zamawiający określił, że Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Druku OFERTA. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Ponadto w ust. 3 tegoż rozdziału Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Druku OFERTA.
Wykonawca – na stronie 1 Druku OFERTA – zawarł oświadczenie, że podana w punkcie 1 cena brutto, tj. 5.937,90 zł „nie zawiera frezowania pni”. Jednocześnie, w kolumnie dotyczącej określenia ceny netto za wykonanie frezowania pni drzew po wycince (poz. 4 tabeli), wpisał: „4 zł za 1 cm średnicy pnia”, a tym samym należy stwierdzić, że za cenę podaną w ofercie Wykonawca nie wykona całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Zaproszeniu do złożenia oferty.
Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, zatem nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty w Rozdziale V „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (…)”. Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm). Natomiast Wykonawca złożył ofertę w formie skanu przesłanego drogą elektroniczną e-mail. Biorąc pod uwagę postanowienia zawarte w art. 78 § 2. ww. ustawy (Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej) – Zamawiający nie może uznać skanu dokumentu przesłanego e-mailem za ofertę skutecznie złożoną w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 25 czerwca 2015 godz 9:02
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:16