sobota, 18 września 2021

DZP-1.260.26.2017…. JP                                                                                                                                                                                             25 maja 2017 r.
Nr procedury: RZP-I-WI/15/DZP-1/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Załącznikiem pn. „Zakres prac projektowych”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1)Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej i przetargowej:
a)inwentaryzacji instalacji elektrycznych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji – 4 egz.
b)projektu budowlano-wykonawczego w zakresie architektury – 4 egz.
c)projektu budowlano-wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych – 4 egz.
d)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 4 egz.
e)przedmiarów robót – 2 egz.
f) kosztorysów inwestorskich – 2 egz.

2)Nadzór autorski – nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

3.Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1)papierowej – w ilości – j.w.,
2)elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a)inwentaryzację w formacie (*.dwg /*.dxt) oraz (*.pdf), dla teksu (*.pdf ) i (*.doc),
b)projekt budowlano-wykonawczy w formacie (*.dwg / *.dxt) oraz („.pdf), dla teksu (*pdf) i (*.doc),
c)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath).
d)STWiOR – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *. doc lub *.rtf) oraz (*.pdf).

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.
3)Nadzór autorski, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2), będzie wykonywany zgodnie z § 3 ust. 4, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do dnia 15.12.2017 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 02 czerwca 2017 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.
Uwaga:
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach oraz wykazane doświadczenie.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1.Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1
Uwaga:
1)Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”
– dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:
„Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1.Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2.Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
5.Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
7.We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w dokumencie pn.: „Zakres prac projektowych”.
W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
2.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Druk Oferta”.
3.Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
4.Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/ WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
1.Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2.Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA
Zamawiający poprawi w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie,
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:
Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać max 100 punktów.
Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:
minimalna cena oferowana brutto
Cena = ———————————————————– x 100
cena badanej oferty brutto
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej
oferty,
3) unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. UMOWA
1.Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
2.Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
3.Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 13 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
5.Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
6.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1- druk OFERTA,
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy wraz z Załącznikami,
Załącznik Nr 3 – Zakres prac projektowych.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zakres prac projektowych – pobierz

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

DZP-1.260.26.2017…….JP

Nr sprawy: RZP-I-WI/15/DZP-1/2017                                                                                                                                                                                     02 czerwca 2017 r.

                                                                                                                     

Dotyczy: postępowania na: Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 02 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 18.400,00 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1.

 

PRO TRT Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 3a

05-503 Baszkówka

 

37.884,00 zł

2.

 

ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO

Robert Bulzacki

ul. Jana Kazimierza 16

01-248 Warszawa

 

11.930,00 zł

3.

 

ELTRIM PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Batalionu AK „Włochy” 11 lok. 12

02-482 Warszawa

 

27.060,00 zł

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT

 

DZP-1.260.26.2017…….JP

Nr sprawy: RZP-I-WI/15/DZP-1/2017                                                                                                                                                                                      Warszawa, dn. 12.06.2017 r.

                 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sterowania oświetleniem wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym” w Warszawie zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 – złożoną przez Wykonawcę: ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO Robert Bulzacki, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

Cena Oferty: 12.546,00  zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 02 czerwca 2017 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

  • PRO TRT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 3a, 05-503 Baszkówka (Oferta Nr 1). Cena oferty: 37.884,00 zł brutto;
  • ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO Robert Bulzacki, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa (Oferta Nr 2). Cena oferty: 11.930,00 zł brutto. Po poprawie omyłki rachunkowej – cena oferty: 12.546,00 zł brutto.
  • ELTRIM PROJEKT SP. z o.o, ul. Batalionu AK „Włochy” 11 lok. 12, 02-482 Warszawa (Oferta Nr 3). Cena oferty: 27.060,00 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych  w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta 1, 2 i 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, 2 i 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

2

       12.546,00

——————  x 100 = 100,0

12.546,00

 

100,0

3

       12.546,00

——————  x 100 = 46,4

27.060,00

 

46,4

1

       12.546,00

——————  x 100 = 33,1

37.884,00

 

33,1

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Joanna Polak - 25 maja 2017 godz 13:40
Ostatnia aktualizacja: Joanna Polak - 12 czerwca 2017 godz 12:25