sobota, 18 września 2021

Nr procedury: RZP-I-WI/3/DZP-1/2019                                                                                                        25 lutego 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.6.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu
  Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego i Użytkownika pomieszczeniach.

 

 1. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiący Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:
 2. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,
 3. Zakończenie – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

 

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia  05 marca 2019 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 35, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert
w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

Uwaga!

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia
lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

Uwaga!

1) Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym,
w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

„Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 

 1. Pełnomocnictwo –  w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

 

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 3. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polski z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

Poprawki w treści oferty.

 

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

Pełnomocnictwo.

 

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty należy uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty transportu oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w ilościach jednostek miar, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości Przedmiotu Zamówienia w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem,
że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3) wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

 

Cena – 100%

 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

 

                                                                  minimalna cena oferowana brutto

                                            Cena =  ________________________________________________  x 100

                                                                    cena badanej oferty brutto

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną     punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy
   (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia,
   z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 312 44 00 działający
  w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
  z Zaproszeniem do złożenia oferty na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” (Nr procedury:
  RZP-I-WI/3/DZP-1/2019),
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany
  w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

 

Zastępca Dyrektora 
ds. technicznych
/-/
Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Nr sprawy: DZP-1.260.6.2019                                                                                                                     05 marca 2019 r.    

Nr procedury: RZP-I-WI/3/DZP-1/2019      

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-520; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 05 marca 2019 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 56.363,79 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1 JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

74.294,46
2 BAWRO

Barbara Wiśniewska

ul. Maczka 2/9

56-400 Oleśnica

56.234,70
3 w&w design

Katarzyna Kaczmarczyk

ul. Pokoju 8A/7

40-859 Katowice

67.507,81

 

Zastępca Dyrektora 
ds. technicznych
/-/
Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr procedury: RZP-I-WI/3/DZP-1/2019                                                                                             19 marca 2019 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.6.2019.AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa – zwany dalej Zamawiającym –   zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż wyposażenia do rehabilitacji i terapii dla potrzeb przedszkola w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BAWRO Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica – za cenę Oferty: 56.234,70 zł brutto.

 Uzasadnienie wyboru Oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny oferty przyjętego w przedmiotowym  postępowaniu.

Termin na złożenie Ofert upłynął w dniu 05.03.2019 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 3 Oferty, przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. JARD Sp. z o.o., Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 1).

Cena oferty: 74.294,46 zł brutto;

Po poprawie omyłki rachunkowej cena oferty: 74.909,46 zł brutto;

2. BAWRO Barbara Wiśniewska, Maczka 2/9, 56-400 Oleśnica (Oferta Nr 2).

Cena oferty: 56.234,70 zł brutto;

3. w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7, 40-859 Katowice (Oferta Nr 3).

Cena oferty: 67.507,81 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty Nr 1 i Nr 2 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Natomiast Oferta Nr 3 nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, ponieważ jest niezgodna z „Zaproszeniem do złożenia oferty”, o czym  mowa poniżej.

 • OFERTA Nr 3 Wykonawcy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8A/7,
  40-859 Katowice.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV pkt 1 Zaproszenia do złożenia oferty „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu” Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć do oferty wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do ww. Zaproszenia.

Wykonawca nie wypełnił pkt 4 druku OFERTA, tj. nie podał terminu ważności swojej oferty. Zgodnie z postanowieniami art. 66 § 2 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn zm.) „jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie”. W ocenie Zamawiającego oferta Wykonawcy w&w design Katarzyna Kaczmarczyk była ważna wyłącznie w dniu jej złożenia, tj. w dniu 05.03.2019 r. Wobec powyższego oferta nie jest ważna w momencie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty i nie może być brana pod uwagę przy ocenie ofert, gdyż obarczona jest wadą, która uniemożliwia ocenę oferty. 

Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryterium oceny Ofert „Cena”:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

 

Razem

2  

     56.234,70                        

    ————–  x 100 = 100,0

     56.234,70            

 

100,0
1  

56.234,70

————–  x 100 = 75,1

74.909,46

 

75,1

 

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 25 lutego 2019 godz 15:05
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 19 marca 2019 godz 10:37