sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/55/DZP-1/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  24  listopada  2015 r.

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

2)   Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: sprzedaż i dostarczenie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeń.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący integralną część niniejszego zaproszenia:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: do dnia 16 grudnia 2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 02 grudnia 2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  1. VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz  jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 26.11.2015 r. – wraz z Załącznikiem Nr 3 do Zaproszenia zmodyfikowanym w dniu 26.11.2015 r.

Pismo z dnia 30.11.2015 r. – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/55/DZP-1/2015

08 grudnia  2015 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę – El system Piotr Szczubełek, Jankowo-Skarbowo 22, 18-414 Nowogród – za cenę oferty brutto: 7.197,96 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się  w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

termin na złożenie ofert upłynął w dniu 02 grudnia 2015 r. o godz. 9:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1) INTERFACH 2 Magierek i Osowscy – spółka jawna, ul. Wrocławska 9b, 26-600 Radom (Oferta Nr 1). Cena oferty: 6998,38 zł brutto;

2) DIUNA Systemy Bezpieczeństwa Budynków Agnieszka Dodacka, ul. Teligi 10 lok.15, 05-827 Godzisk Mazowiecki (Oferta Nr 2). Cena oferty: 8197,70 zł brutto;

3) Łukasz Pronobis BIS CONTROL, Glinno, ul. Azaliowa 10 (Oferta Nr 3). Cena oferty: 7254,10 zł brutto;

4) MULTI SYSTEM plus L.Grochola Telewizja Przemysłowa, Alarmy, ul. Korkowa 24A, 04-502 Warszawa (Oferta Nr 4). Cena oferty: 7480,86 zł brutto;

5) Solid Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa (Oferta Nr 5). Cena oferty: 7486,84 zł brutto;

6) El system Piotr Szczubełek, Jankowo-Skarbowo 22, 18-414 Nowogród(Oferta Nr 6). Cena oferty 7197,96 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

zgodnie z postanowieniami zawartymi:

1) w Rozdziale IV pn.: „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu”, Wykonawca biegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)    Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4)    Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

2) w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…)”.

I.  Oferta Nr 1 – Wykonawca: INTERFACH 2 Magierek i Osowscy – spółka jawna, ul. Wrocławska 9b, 26-600 Radom

I. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…)”.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, przy czym uznaje się za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy została podpisana w sposób nieidentyfikowany, a tym samym Zamawiający nie mógł stwierdzić czy dokument został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

II. ponadto Wykonawca powinien przedłożyć – zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty w Rozdziale IV pn.: „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu” – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca nie załączył do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a tym samym Zamawiający nie mógł stwierdzić czy oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

III. w formularzu druk „Oferta” w pkt. 5 Wykonawca powinien złożyć oświadczenie czy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast w ofercie brak jest ww. oświadczenia Wykonawcy.

 

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę w terminie do dnia 07 grudnia 2015 r. do złożenia niżej wymienionych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień:

Ad. I.

– w przypadku podpisania oferty przez osobę uprawnioną (wynikającą z Krajowego Rejestru Sądowego, o którym mowa niżej) – złożenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień,

lub

– w przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną – złożenie stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. II.

– złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Ad. III.

złożenie oświadczenia czy Wykonawca jest czy też nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył dokumentów, do złożenia, których został wezwany. Wobec powyższego oferta ww. Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.  Oferta Nr 3 – Wykonawca: Łukasz Pronobis BIS CONTROL, Glinno, ul. Azaliowa 10.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie uwzględniono oferty Nr 3 ww.  Wykonawcy – z uwagi na fakt, iż  określony przez Wykonawcę termin ważności oferty upłynął w dniu 07.12.2015 r. tj. w dniu rozstrzygnięcia postępowania (tj. w dniu 08.12.2015 r.) oferta Wykonawcy przestała wiązać.

III.  Oferta Nr 4 – Wykonawca: MULTI SYSTEM plus L.Grochola Telewizja Przemysłowa, Alarmy, ul. Korkowa 24A, 04-502 Warszawa

Zamawiający w Rozdziale V Zaproszenia pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów” wskazał, że Wykonawca ma obowiązek sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…) .

Należy zauważyć, że w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zamawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Po analizie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę Zamawiający stwierdził, że formularz „OFERTA”, w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie  nie został podpisany. Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli  zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że załączone dokumenty, będące załącznikami do ww. formularza są nie podpisane.

Mając powyższe na względzie oferta Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie może być brana pod uwagę.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

INFORMACJA  O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

10 grudnia  2015 r.                                                                                                                                                                                                                                                     Nr sprawy: RZP-I-WI/55/DZP-1/2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż w dniu 10.12.2015 r. Wykonawca: El system Piotr Szczubełek, Jankowo-Skarbowo 22, 18-414 Nowogród, którego oferta (Oferta Nr 6) została  wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 08.12.2015 r. – odstąpił od podpisania umowy na dostawę systemu monitoringu wolier dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”, uzasadniając powyższe brakiem „dostępności kamer wymienionych w specyfikacji u producenta”.

Wobec powyższego Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu – spośród złożonych ważnych ofert.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę:  Solid Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa– za cenę oferty brutto:  7486,84 zł.

 

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 listopada 2015 godz 13:27
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:08