sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2015                                                                                                                                                                                                                                                                   24 listopada  2015 r.

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kosiarki i odśnieżarko – zamiatarki dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa kosiarki i odśnieżarko – zamiatarki dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”.

2)   Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach oraz jego uruchomienie.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący integralną część niniejszego zaproszenia:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: do dnia 16 grudnia 2015 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 02 grudnia 2015 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–   Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.
  w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która zawiera najniższą cenę oraz  jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/51/DZP-1/2015                                                 09 grudnia 2015 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę kosiarki i odśnieżarko – zamiatarki dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170”

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę kosiarki i odśnieżarko – zamiatarki dla potrzeb Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka” przy ul. Korkowej 170” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę: RAS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Renata Suchocka, ul. Kolejowa 58, 05-092 Łomianki – za cenę oferty brutto: 5698,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się  w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że: termin na złożenie ofert upłynął w dniu 02 grudnia 2015 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)  Remex, Trakt Brzeski 122, 05-077 Warszawa  (Oferta Nr 1). Cena oferty: 6001 zł brutto; po poprawie innej omyłki – cena oferty brutto: 6001,10 zł;

 

2)  „MIDOR” Marcin Skuza, Paweł Wójcik Sp.j., ul. Mehoffera 48, 03-131 Warszawa (Oferta Nr 2). Cena oferty: 6192,60 zł brutto; po poprawie omyłki rachunkowej – cena oferty brutto: 6192,59 zł;

3)  RAS Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Renata Suchocka, ul. Kolejowa 58, 05-092 Łomianki (Oferta Nr 3). Cena oferty: 5698,00 zł brutto;

4)  AGROMATECH Piotr Dąbrowski, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa (Oferta Nr 4). Cena oferty: 5.535,00 zł brutto;

Po upływie terminu składania ofert, tj. 02.12.2015 r. po godz. 10:00 wpłynęła Oferta Wykonawcy: TECHFIX Marcin Sławiński, Radom, Warszawska 77.

Wobec powyższego Oferta ww. Wykonawcy została zwrócona Wykonawcy, a tym samym nie brano ww. Oferty pod uwagę przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

zgodnie z postanowieniami zawartymi:

1) w Rozdziale IV pn.: „Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu”, Wykonawca biegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć niżej wymienione oświadczenia lub  dokumenty:

1)    Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)    Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

4)    Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

2) w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy  sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…)”.

I.  Oferta Nr 1 – Wykonawca: Remex, Trakt Brzeski 122, 05-077 Warszawa

I. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów”: „Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…)”.

Pojęcie formy pisemnej należy definiować zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia, przy czym uznaje się za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Oferta Wykonawcy została podpisana w sposób nieidentyfikowany, a tym samym Zamawiający nie może stwierdzić czy dokument został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

II. w formularzu druk „Oferta” w pkt. 5 Wykonawca powinien złożyć oświadczenie czy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, natomiast w ofercie brak jest ww. oświadczenia Wykonawcy.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dnia 08 grudnia 2015 r. do złożenia niżej wymienionych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień:

Ad. I.

– w przypadku podpisania oferty przez osobę uprawnioną – złożenie w tym zakresie stosownych wyjaśnień,

lub

– w przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną – złożenie stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Ad. II.

złożenie oświadczenia czy Wykonawca jest czy też nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożył wyjaśnienia oraz pełnomocnictwo ogólne dla Pana Marcina Grodzkiego. Pełnomocnictwo dla Pana Marcina Grodzkiego zostało wystawione z datą 07.12.2015 r., natomiast oferta została podpisana z datą 25.11.2015 r. tj. w dniu podpisania oferty ww. osoba nie posiadała stosownego pełnomocnictwa, wobec powyższego została podpisana przez osobę nieuprawnioną i nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

II. Oferta Nr 4 – Wykonawca: AGROMATECH Piotr Dąbrowski, Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie uwzględniono Oferty Nr 4 ww.  Wykonawcy – z uwagi na fakt, iż  określony przez Wykonawcę termin ważności oferty upłynął w dniu 04.12.2015 r. tj. w dniu rozstrzygnięcia postępowania (tj. w dniu 09.12.2015 r.) oferta Wykonawcy przestała wiązać.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 listopada 2015 godz 13:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 11:08