sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/29/DZP-1/2014                                                            24 czerwca  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Centrum CITES” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Centrum CITES” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę:

1) naklejek informacyjnych:

a) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – o wymiarach naklejki 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość) – ilość naklejek  informacyjnych – 1 000 szt.

Każda naklejka powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w  następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

– logo POIiŚ,

– logo beneficjenta,

– emblemat Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,

– informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską:
„Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać naklejka informacyjna  i przykładowy jej wzór znajdują się w  Załączniku Nr 1 do umowy (Zasady promocji projektów dla beneficjentów  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013).

b) dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – o wymiarach naklejki 2 cm (szerokość) x 3 cm (wysokość),  ilość naklejek – 1 000 szt.

Naklejka powinna zawierać logo NFOŚiGW  i informację o źródle dofinansowania/ finansowania o treści: „Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Zalecanym tłem dla logo NFOŚiGW na naklejce jest kolor biały. Odległość krańca naklejki od krawędzi znaku (logo wraz z informacją) powinna wynosić 5 % wysokości znaku.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełnić naklejka informacyjna i przykładowy jej wzór znajdują się w Załączniku Nr 2 do umowy (Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przykładowy wzór naklejki).

2) tabliczek informacyjnych o wymiarach tabliczki 20 cm (szerokość) x 15 cm
(wysokość), ilość tabliczek informacyjnych – 50 szt.

Każda tabliczka  powinna zawierać zestawienie znaków graficznych ułożone w
następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

– logo POIiŚ,

– logo beneficjenta,

– emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej,

– informację o współfinansowaniu przez Unię Europejską:

„Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tabliczka informacyjna i przykładowy jej wzór znajdują się w  Załączniku Nr 1 do umowy (Zasady promocji projektów dla beneficjentów  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013).

Naklejki i tabliczki informacyjne winny być wykonane w sposób czytelny i trwały.

Ostateczną formę naklejki i tabliczki informacyjnej oraz jej zawartość merytoryczną Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego miasta stołecznego Warszawa.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy;

2. zakończenie – w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 30 czerwca 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w druku „OFERTA”.
  W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami, w tym:

1)     „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz wzór naklejki i tabliczki;

2)     dokument pn.: „Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz wzór naklejki.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Wzoru umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/29/DZP-1/2014                                                               11 lipca 2014 r.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Centrum CITES” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie”

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: wykonanie naklejek informacyjnych i tabliczek do oznakowania wyposażenia zakupionego dla obiektu „Centrum CITES” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie i prowadzenie Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę: – „CENTER PRINT” Adam Morawiecki z siedzibą w Warszawie (kod: 04-994), ul. Poezji 19 – za cenę oferty brutto: 627,30 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 czerwca 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 9 Ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Studio Reklamy GRAFITI  Andrzej Seredyński, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom – Cena oferty brutto: 1 205,40 zł (Oferta Nr 1);

2)     3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś, ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dolny – Cena oferty brutto: 922,50 zł (Oferta Nr 2);

3)     MAGA-BIS Ireneusz Bednarek, ul. Marszałkowska 27/35, 00-639 Warszawa – Cena oferty brutto: 1 286,58 zł (Oferta Nr 3);

4)     Pracownia Szyldów I Reklam S.C. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa – Cena oferty brutto: 725,00 zł (Oferta Nr 4);

5)     „CENTER PRINT” Adam Morawiecki, ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa – Cena oferty brutto: 627,30 zł (Oferta Nr 5);

6)     PRIMACOM.PL Paweł Kaczmarek, ul. Świstacza 19/8, 70-798 Szczecin – Cena oferty brutto: 1 537,50 zł (Oferta Nr 6);

7)     ALKOL Sp. z o.o. Drukarnia Wielkoformatowa, ul. Morawa 41, 40-353 Katowice – Cena oferty brutto: 1 217,70 zł (Oferta Nr 7);

8)     P.P.U. „ANIMAR” Marek Szendzielorz, ul. Dworcowa 38a, 44-190 Knurów – Cena oferty brutto: 1 174,65 zł (Oferta Nr 8);

9)     Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek – Cena oferty brutto: 922,50 zł (Oferta Nr 9);

Ponadto w dniu 03.07.2014 r. została złożona do siedziby Zamawiającego oferta Wykonawcy: CEWE Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle (kod: 47-230), ul. Strzelecka 11, której Zamawiający nie może uwzględnić w niniejszym postępowaniu, z uwagi na to, iż wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem oferty złożonej

w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że Wykonawca: Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek nie podpisał formularza „druk OFERTA” w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie.

Zgodnie z postanowieniami określonymi w Rozdziale V „Zaproszenia do złożenia oferty”, Wykonawca zobowiązany był sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

Należy zauważyć, że świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zamawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone przez ww. Wykonawcę.

Mając powyższe na względzie oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 24 czerwca 2014 godz 12:22
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:39