sobota, 18 września 2021

24 października 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/36/DZP-1/2017                                                                                                                                                                 

Nr sprawy: DZP-1.260.56.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: opracowanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52,  w ramach zadania „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Muzeum Warszawskiej Pragi”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • wykonanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52 – w 4 egz., obejmującego w szczególności:
 1. stan zachowania oraz przyczyny zniszczeń z uwzględnieniem analiz wcześniejszych interwencji konserwatorskich, stanowiących Załącznik Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej Umowy,
 2. cel oraz proponowany zakres prac konserwatorskich,
 3. dokumentację fotograficzną,
 4. wnioski i zalecenia konserwatorskie,
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów prac konserwatorskich przy malarstwie – w 2 egz.,
 • uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań i prac konserwatorskich i innych niezbędnych decyzji
  i dokumentów
 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
 • papierowej w ilości jw.,
 • elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
 1. program prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52 – w formacie (*.doc) oraz (*.pdf),
 2. kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac konserwatorskich w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie (*.ath) oraz (*.pdf)).
 • załącznik formalno-prawny, tj. pozwolenie na prowadzenie badań i prac konserwatorskich, Wykonawca przekaże w oryginale i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

II. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 14 grudnia 2017 r.

III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia  02 listopada 2017 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia
lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1.

Uwaga:

1) Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym,
w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

„Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Wypełniony Formularz „Wykaz osób” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Wypełniony Formularz „Wykaz usług” wraz z dokumentami, potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanej usługi/ wskazanych usług (o ile Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie podlegającym ocenie przez Zamawiającego).

Uwaga:

Wzór „Wykazu usług” stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie
  z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność
z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. IX.OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)   oczywiste omyłki pisarskie,

2)   oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)   inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem,
że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:
 • Cena – 60%
 • Doświadczenie zawodowe – 20%
 • Doświadczenie w kierowaniu pracami przy konserwacji zabytków – 20%

ocena ofert będzie poprzedzona oceną spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. wykonawca musi wykazać się osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W zakresie ww. kryteriów, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

1) Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

                                                                         minimalna cena oferowana brutto

                                            Cena =  ________________________________________________  x 60

                                                                             cena badanej oferty brutto

2) Ocena punktowa kryterium „Doświadczenie zawodowe” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

                                                             doświadczenie zawodowe podane w badanej ofercie

                                                                                            (w miesiącach)

Doświadczenie zawodowe  =  ___________________________________________________________________________ x 20

                                                                   największe doświadczenie zawodowe podane
w złożonych ofertach (w miesiącach)

Uwaga!

 1. Ocena doświadczenia zawodowego będzie dotyczyć udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich przy malarstwie ściennym w obiektach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczonych do jednej z kategorii, o których mowa
  w 14a ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami.
 2. Minimalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegał ocenie w ww. kryterium to 10 miesięcy.

Natomiast maksymalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegał ocenie w ww. kryterium to 180 miesięcy.

Jednocześnie w przypadku wykazania się doświadczeniem zawodowym dłuższym niż 180 miesięcy Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty w niniejszym kryterium maksymalnie 180 miesięcy.

 1. Zamawiający informuje, że do wyliczenia oceny punktowej w niniejszym kryterium będzie brał pod uwagę wyłącznie pełne miesiące doświadczenia zawodowego.
 • Ocena punktowa kryterium „Doświadczenie w kierowaniu pracami przy konserwacji zabytków” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

                                                                                          liczba prac przy konserwacji zabytków podana
w badanej ofercie                                                                                              

Doświadczenie w kierowaniu pracami   =     ________________________________________________   x 20

         przy konserwacji zabytków                         

                                                                                 największa liczba prac przy konserwacji zabytków
podana w złożonych ofertach

Uwaga!

 1. Zamawiający podda ocenie doświadczenie w kierowaniu pracami związanymi z konserwacją malarstwa ściennego w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Minimalny liczba prac przy konserwacji zabytków, która będzie podlegała ocenie w ww. kryterium to 1 praca przy konserwacji zabytków.

Natomiast maksymalna liczba prac przy konserwacji zabytków, która będzie podlegała ocenie
w ww. kryterium to 10 prac.

Jednocześnie w przypadku wykazania się liczbą prac przy konserwacji zabytków większą niż 10 prac Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie oferty w niniejszym kryterium maksymalnie 10 prac.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)  wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną     punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

XI. UMOWA

  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy
   (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia,
   z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy,

Załącznik Nr 3 – „Wykaz osób”,

Załącznik Nr 4 – „Wykaz usług”,

Załącznik Nr 5 – „Badanie stanu zawilgocenia na ścianie z malarstwem w budynku B Muzeum Warszawskiej Pragi, Targowa 52 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Warszawskiej Pragi” ,

Załącznik Nr 6 – „Dokumentacja powykonawcza konserwatorska  dotycząca wzmacniania ceglanego podłoża nośnego malowideł w modlitewni żydowskiej. Decyzja Nr 109R/10 z dnia 14 września 2010”,

Załącznik Nr 7  –  Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich oraz aranżacyjnych wystroju malarskiego dwóch sal dawnego żydowskiego domu modlitwy w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie” .

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty – wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz usług – Pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty – Wykaz osób – Pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia do złożenia oferty – „Badanie stanu zawilgocenia na ścianie z malarstwem w budynku B Muzeum Warszawskiej Pragi, Targowa 52 w Warszawie, w ramach zadania pn.: „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Warszawskiej Pragi” – Pobierz

Załącznik Nr 6 do Zaproszenia do złożenia oferty – „Dokumentacja powykonawcza konserwatorska dotycząca wzmacniania ceglanego podłoża nośnego malowideł w modlitewni żydowskiej. Decyzja Nr 109R/10 z dnia 14 września 2010” – Pobierz

Załącznik Nr 7 Zaproszenia do złożenia oferty – Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich oraz aranżacyjnych wystroju malarskiego dwóch sal dawnego żydowskiego domu modlitwy w Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie” – Pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 31.10.2017 r. – Pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania

03 listopada 2017 r. 

Nr procedury: RZP-I-WI/36/DZP-1/2017                                                                                                                                                                                                                                                   

Nr sprawy: DZP-1.260.56.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: opracowanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52,  w ramach zadania „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Muzeum Warszawskiej Pragi”

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: opracowanie programu prac konserwatorskich malowidła ściennego w budynku „B” Muzeum Warszawskiej Pragi – Warszawa ul. Targowa 50/52,  w ramach zadania „Wstępne badania oraz sporządzenie koniecznej dokumentacji dla potrzeb zachowania zabytkowego malarstwa ściennego w Modlitewni Muzeum Warszawskiej Pragi”– zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 24 października 2017 godz 13:57
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 3 listopada 2017 godz 10:45